16-357 Ek Sayılı Genelge e-Borcu Yoktur Uygulaması

23 Kasım 2005


T.C.  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI


   Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığı


 


SAYI    : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031/ 901774                                                           ANKARA


KONU : e-Borcu Yoktur Uygulaması                                                                              22/11/2005         


         


                                                                                 


GENELGE


                                             16-357 Ek  


 


   


I-GENEL AÇIKLAMALAR:


 


Bilindiği gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlığını taşıyan 10’uncu maddesinde, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan isteklilerin ihale dışında bırakılacağı öngörülmüştür.


 


Söz konusu kanun hükmü uyarınca, Kurumumuzdan “borcu yoktur” yazısının talep edildiği durumlarda, yüklenicilerin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının olup olmadığının tespiti amacıyla Türkiye genelinde (tüm Sigorta İl/ Sigorta Müdürlükleri bazında) sorgulama yapılması zorunludur.  


 


Esasen, Ünitelerimizce bu sorgulama işlemi halen Kurumumuz bilgi işlem sisteminde mevcut Intranet menüsü vasıtasıyla yapılmaktadır.


 


Ancak, yapılan çalışmalara rağmen işyeri tescil kayıtlarındaki vergi kimlik ve T.C. kimlik numaralarının güncel olmaması veya söz konusu bilgilerin işyeri tescil kayıtlarına hiç işlenmemiş olması gibi nedenlerle bu konudaki sorgulama işleminden kısa sürede ve istenilen düzeyde sonuç alınamamaktadır.


 


            Öte yandan, işverenlerin borcu yoktur yazısına ilişkin taleplerinin yoğunluğu ve bu taleplerinin belli bir süre içerisinde cevaplandırılması gerekliliği karşısında, günlük mesailerinin büyük bir bölümünü bu işe ayıran sigorta primleri servisi personelinin, esasen asli görevleri olan prim alacaklarının takip ve tahsili işlemlerini de istenilen düzeyde yapmalarına engel teşkil etmektedir.


 


            Bilindiği gibi, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun “Çeşitli Hükümler” başlıklı ve  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “İşlemlerin Elektronik Ortamda Yapılması” başlıklı 21’inci maddelerinde, Kurumca belirlenecek iletişim araçları esas olmak üzere, Kurumun prim tahsilatı, tescil, tahsis ve sağlık hizmetleri uygulamaları dahil bütün işlemlerinin internet ve her türlü elektronik ve bilgi iletişim, araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabileceği, internet, elektronik ve benzeri ortamda bilgi ve belge alınıp verilebileceği, elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılanlar dahil her türlü işlemlerin ve arşivlenen bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurum kayıtlarının esas alınacağı, bu bilgi ve belgelerin adli ve idari merciler nezdinde geçerli sayılacağı ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği öngörülmüştür.


 


            Buna göre, gerek işverenlerimizin borcu yoktur yazısına ilişkin taleplerinin daha hızlı ve doğru bir şekilde karşılanması, gerek Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinin bu konudaki iş yoğunluğunun azaltılarak asli görevleri olan işleri yapabilmelerine imkan sağlanması, gerekse         e-Devlet uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla “Sanal Sigorta ve e-Bildirge Uygulaması” kapsamında Kurumumuz  tarafından  “e-Borcu Yoktur Projesi” geliştirilmiştir.


 


            e-Borcu Yoktur Projesi”, Kurumumuzda tescilli işyeri bulunan ve e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresi almış olan işverenlerimize, vergi kimlik numaraları anahtar olarak kullanılmak suretiyle Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gidilmesine, Ünitelerimiz arasında yazışma yapılmasına veya faks çekilmesine gerek kalmadan Kurumumuzun www.ssk.gov.tr adresinden “borcu yoktur yazılarını” istenilen gün ve saatte internet üzerinden alabilmelerine imkan sağlayan bir uygulamadır.


 


            e-Borcu Yoktur uygulaması kapsamında, Kurumumuz bilgi işlem programları tarafından elektronik ortamda üretilecek olan bu belge ile işverenlerimiz, Kamu İhale Kanunu ve uygulama yönetmelikleri uyarınca ihalelere katılabilecekler, ihaleli bir işi üstlenmişler ise hak edişlerini alabilecekler veya ihale konusu olmayan işlerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yaptıkları sözleşme veya protokoller gereği verdikleri hizmetler karşılığı olan ödemelerini ya da aracı (taşeron) olarak faaliyette bulundukları işlerde asıl işverenden olan alacaklarını alabileceklerdir.       


 


               II e-BORCU YOKTUR  UYGULAMASI:


 


   2.1. Başvuru :


“e-Borcu Yoktur” uygulamasına ilişkin “e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi” (Ek-1)           “e-Borcu Yoktur Başvuru Formları” (Ek-2,3)  ve “e-Borcu Yoktur Başvuru Formu Doldurma Kılavuzu”(Ek-4) Kurumumuz web sayfasında yayımlanmıştır.


 


            Buna göre; “e-Borcu Yoktur” uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerimiz,  başvuru formlarını (Ek-2,3), “e-Borcu Yoktur Başvuru Formu Doldurma Kılavuzu”nda (Ek-4) yer alan açıklamaları dikkate alarak eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak dolduracaklardır.


 


e-Borcu Yoktur Başvuru Formları, işverenin gerçek veya tüzel kişi olmasına göre  ayrı ayrı  hazırlanmış olup, bu bağlamda gerçek kişi olan işverenler Ek-2’de yer alan başvuru formunu, tüzel kişi olan işverenler ise Ek-3’de yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra, istenilen belgeleri (Vergi Kimlik Kartı, Ticaret Sicil Gazetesi ve İşveren veya İşveren Vekiline ait İmza Sirkülerinin aslı veya fotokopileri ) bu formlara ekleyeceklerdir.


 


            İşverenlerce, yukarıda belirtilen başvuru formları ve istenilen belgelerin “e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi” ekinde Kurumumuzda tescilli işyerlerinin bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinden herhangi birine verilmek suretiyle başvuruda bulunulacaktır.


           


            2.1.1. İşverenin Gerçek Kişi Olması Durumunda Başvuru Formunun Doldurulması:


 


            Gerçek kişi olan işverenler, Ek-2’de bulunan e-Borcu Yoktur Başvuru Formunun;


 


           “1-İŞYERİNE AİT BİLGİLER” bölümüne, başvuruda bulunacağı Ünitemizde kendi adına kayıtlı  ve e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresi alınmış işyeri/işyerlerinden herhangi birine ait işyeri sicil numarası, vergi kimlik numarası, unvan, işyeri adresi, telefon, faks v.d. bilgileri,


 


“2-İŞVERENE AİT BİLGİLER” bölümüne, kendisine ait T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, uyruğu, v.d. bilgileri,


 


            3-ADINIZA SSK’DA KAYITLI DİĞER İŞYERLERİ” bölümüne, başvuru formunun          “1-İşyerine Ait Bilgiler” bölümünde beyan edilen işyeri dışında Türkiye genelinde (aynı ve/veya farklı Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinde) gerçek kişi, adi ortaklık ve iş ortaklığı şeklinde sahip olunan Kurumda tescilli tüm işyerlerinin unvanı, işyeri sicil numarası ve türüne ilişkin bilgileri,


 


             4-ORTAĞI OLDUĞUNUZ ŞİRKETLER” bölümüne, gerçek kişi olarak şirket ortağı olunan Türkiye genelindeki tüm  işyerlerine ait unvan, işyeri sicil numarası, şirket türü vd. bilgileri,  


 


“5-ARACI (TAŞERON) OLDUĞUNUZ İŞYERLERİ” bölümüne, 506 sayılı Kanunun 87’inci maddesine göre Türkiye genelinde  aracı (taşeron) olunan tüm işyerlerine ait  unvan, işyeri sicil numarası, aracı kodu vd. bilgileri,    


 


“6-ÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLDUĞUNUZ İŞYERLERİ” bölümüne ise, üst düzey yönetici olarak görev yapılan Türkiye genelindeki tüm işyerlerine ait unvan, işyeri sicil numarası vd. bilgileri,


 


            Eksiksiz ve doğru olarak yazacaklardır.


           


            2.1.2. İşverenin Tüzel Kişi Olması Durumunda Başvuru Formunun Doldurulması:


 


            Tüzel kişi olan işverenler, Ek-3’de bulunan e-Borcu Yoktur Başvuru Formunun;


 


            1-İŞYERİNE AİT BİLGİLER” bölümüne, başvuruda bulunacağı Ünitemizde aynı unvan ile işlem gören ve e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresi alınmış işyeri/işyerlerinden herhangi birine ait işyeri sicil numarası, vergi kimlik numarası, unvan, işyeri adresi, telefon, faks v.d. bilgileri,


 


             2-AYNI TÜZEL KİŞİLİK UNVANI İLE SSK’DA TESCİLLİ İŞYERLERİNİZ”  bölümüne, başvuru formunun “1-İşyerine Ait Bilgiler” bölümünde beyan edilen işyeri dışında Türkiye genelinde (aynı ve/veya farklı Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinde) aynı tüzel kişilik unvanı ile işlem gören tüm işyerlerine ait unvan ve işyeri sicil numarası bilgileri,


 


“3-TÜZEL KİŞİLİK OLARAK ORTAK OLDUĞUNUZ FARKLI UNVANLARDAKİ İŞYERLERİ” bölümüne, tüzel kişi olarak ortak olunan farklı unvana sahip Türkiye genelindeki tüm  işyerlerine ait unvan, işyeri sicil numarası, şirket türü v.d. bilgileri,  


 


“4-TÜZEL KİŞİLİK OLARAK ARACISI (TAŞERONU) OLDUĞUNUZ İŞYERLERİ” bölümüne ise, 506 sayılı Kanunun 87 inci maddesine göre Türkiye genelinde  aracı (taşeron) olunan tüm işyerlerine ait  unvan, işyeri sicil numarası,aracı kodu vd. bilgileri,   


 


            Eksiksiz ve doğru olarak yazacaklardır.


 


            Gerek gerçek, gerekse tüzel kişiliğe sahip işverenler, e-Borcu Yoktur Başvuru Formlarında, Kurumumuzdan ilişiksizlik belgesi aldıkları işyerlerini (kısmı ilişiksizlik belgesi verilen özel bina inşaat işyerleri hariç)  beyan etmeyecekler, buna karşın daha önce devredilen veya ortaklık, aracılık ve üst düzey yöneticilik durumu sona eren işyerleri ile halen gayri faal (daha önce sigortalı çalıştırılmış olmakla birlikte başvuruda bulunulan tarihte sigortalı çalıştırılmayıp, Kurumumuz tarafından da 506 sayılı Kanun kapsamından çıkarılmamış veya kanun kapsamından çıkarılmış olmakla birlikte henüz iz’e ayrılmamış) olan Türkiye genelindeki tüm işyerlerini beyan edeceklerdir.


                       


            2.2. Başvuru Formunda Beyan Edilen Bilgilerin Eksik veya Yanlış Olmasından ya da Daha Sonra Meydana Gelecek Değişikliklerin Kurumumuza Bildirilmemesinden Doğacak Sorumluluk:


                    


e-Borcu Yoktur uygulamasından yararlanmak için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi olan işverenlerin, Türkiye genelinde (tüm Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinde) kendi adlarına veya aynı tüzel kişilik unvanı ile tescil edilmiş işyerleri ile ortağı, aracısı ve üst düzey yöneticisi oldukları işyerlerini beyan etmeleri ve yine, başvuru sırasında beyan ettikleri bu bilgilerde daha sonra herhangi bir değişiklik olması (örneğin; bir işyerine ortak ya da üst düzey yönetici olunması gibi)  durumunda bu  değişiklikleri derhal  e-Borcu Yoktur başvurusunda bulundukları Kurumumuzun ilgili Ünitesine bildirmeleri gerekmektedir.


 


 Nitekim, bu konuda gerçek veya tüzel kişi işverenlerce e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi ile Kurumumuza gerekli taahhütte bulunulmaktadır.


                                                                                                      


 Dolayısıyla, e-Borcu Yoktur Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerin eksik veya hatalı olduğunun ya da beyan edilen bilgilerde daha sonra değişiklik olmasına rağmen Kurumumuza bildirilmediğinin herhangi bir şekilde anlaşılması halinde, Kurumumuzun ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin uğrayacakları zararlardan işverenler sorumlu olacaktır.


 


 2.3. Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler:                      


 


            2.3.1. Sigorta Primleri (İşverenler) Servisi Tarafından Yapılacak İşlemler:


 


1- Gerçek veya tüzel kişi işverenlerin e-Borcu Yoktur uygulamasından yararlanma taleplerine ilişkin “e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi” ve eki belgeler, Ünite evrak servisinden tarih ve sayı aldıktan sonra ilgili sigorta primleri servisine intikal ettirilecektir.


   


2-Sigorta primleri servisleri, öncelikle kendilerine intikal eden e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi ve eki başvuru formları ile bu formların ekinde verilmesi gereken belgelerin eksiksiz olup olmadığını kontrol edeceklerdir.


 


Belgelerin eksiksiz olduğunun anlaşılması sonrasında yapılacak olan kontrolde ise;


 


-e-Borcu Yoktur Başvuru Formunun tüm bölümlerinin eksiksiz doldurulup doldurulmadığına,


 


 -e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesindeki imza ile imza sirkülerinde yer alan imzanın  işveren, işveren vekili veya tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişiye ait olup olmadığına,


 


-e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi ve e-Borcu Yoktur Başvuru Formunda beyan edilen bilgiler ile Ticaret Sicil Gazetesindeki bilgilerin birbirini doğrulayıp doğrulamadığına,


 


-Vergi kimlik kartında yer alan numara ile e-Borcu Yoktur Başvuru Formlarında kayıtlı vergi kimlik numarasının aynı olup olmadığına, (e-Borcu Yoktur Başvurusunda bulunan işverenlerin sahip, ortak, aracı, üst düzey yönetici oldukları işyerleri, vergi kimlik numarası altında gruplandırılacağından, beyan edilen vergi kimlik numarasının doğru olması ve bu numaranın da doğru olarak bilgisayara girişinin yapılması büyük önem arz etmektedir.)


 


Bakılacak ve herhangi bir eksiklik ve uyumsuzluk tespit edilmesi halinde işveren,  işveren vekili veya üst düzey yöneticiden bunların tamamlanması veya düzeltilmesi istenilecektir.


 


Diğer taraftan, sigorta primleri servisleri ile işyeri tescil servislerinde görevli personele e-Borcu Yoktur başvurusunda bulunan işverenlerce beyan edilen T.C. kimlik numaralarının www.nvi.gov.tr, işyeri vergi kimlik numaralarının ise www.gelirler.gov.tr adreslerinden doğruluğunun araştırılması amacıyla internet üzerinden bu sitelere giriş yetkisi verilmiş olup, gerekli kontroller bu adreslerden mutlaka yapılacaktır.


           


3- Söz konusu kontrollerin tamamlanmasından sonra, e-Borcu Yoktur Başvurusunda bulunan işverenlerin başvuru formunda beyan ettiği (aynı unvan veya adına kayıtlı diğer işyerleri, aracı, ortak ve üst düzey yönetici olarak işlem gördüğü) işyerleri dışında işyerlerinin bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla, “SSK İNTRANET/ UYGULAMALAR” menüsünden “İlişiksizlik” veya “Türkiye Genelinde İşveren Tescil Sorgulama” seçenekleri kullanılarak, Türkiye genelinde mutlaka sorgulama yapılacaktır.


 


İntranet menüsünden Türkiye genelinde yapılacak sorgulama işleminde, başvuruda bulunan her bir işveren için UNVAN, SOYAD, T.C. KİMLİK NUMARASI VE VERGİ KİMLİK NUMARASI seçeneklerinin her biri  kullanılacaktır. Başka bir ifade ile sorgulama işlemi, yalnızca unvandan veya yalnızca vergi kimlik numarasından yada yalnızca unvan ve vergi kimlik numarasından değil, çapraz kontrolü sağlamak amacıyla tüm seçenekler kullanılmak suretiyle yapılacaktır.


 


Bu şekilde yapılacak sorgulama ile, tescil giriş işlemi sırasında hatalı unvan girişi yapılmış işyerleri, vergi kimlik numarasından; unvanı hatalı ve vergi kimlik numarası da girilmemiş olan işyerleri T.C.kimlik numarasından; vergi kimlik numarası hatalı olarak girilmiş işyerlerinin ise, unvandan tespiti mümkün olacaktır.


 


İntranet menüsünden her bir sorgulama kriterine göre yapılacak araştırmanın sonuçlarına ilişkin bilgisayar çıktıları daha sonra adli ve idari makamlarca istenildiği takdirde ibraz edilmek üzere işyeri dosyasında saklanacaktır.


 


e-Borcu Yoktur başvurusunda bulunulan Ünitemiz tarafından yukarıda açıklandığı şekilde yapılacak olan sorgulama sonucunda, işveren tarafından e-Borcu Yoktur Başvuru Formunda beyan edilen işyerlerinin dışında aynı veya farklı Ünitelerimizde tescilli işyeri/işyerlerinin olduğunun tespit edilmesi durumunda, başvuru formunda beyan edilen vergi kimlik numarası, unvan ve işveren gerçek kişi ise kimlik detay bilgileri de belirtilmek suretiyle ilgili diğer Ünitelerimizle yazışma yapılarak, bu işyeri/işyerlerinin e-Borcu Yoktur başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişi işverene ait olup olmadığı ve bu işyerlerinden ilişiksizlik belgesi verilip verilmediği araştırılacaktır.


 


Yapılacak araştırmada, işveren tarafından e-Borcu Yoktur Başvuru Formunda beyan edilmeyip, Ünite tarafından yapılan sorgulamada tespit edilen işyeri/işyerlerinin başvuruda bulunan aynı gerçek veya tüzel kişiye ait olduğunun ve bu işyerlerinden ilişiksizlik belgesinin verilmediğinin anlaşılması halinde, bu işyeri/işyerleri gerçek veya tüzel kişi işverenler için    Ek-5 ve Ek-6’da ayrı ayrı hazırlanmış olan “e-Borcu Yoktur Başvuru Formunda Beyan Edilmeyip, Ünite Tarafından Yapılan Sorgulamada Tespit Edilen İşyeri/İşyerleri Listesi” ne kaydedilecek ve söz konusu listenin fotokopisi bir üst yazı ekinde başvuruda bulunan işverene veya işveren vekiline de bilgilendirme amaçlı olarak gönderilmek suretiyle, bu işyeri/işyerlerinin de aktivasyon işlemine dahil edildiği konusunda açıklama yapılacaktır.


     


Ünite tarafından yapılacak olan sorgulama ve diğer Ünitelerle yapılacak yazışmalar sonucunda, e-Borcu Yoktur başvurusunda bulunan işverenlerin beyan ettikleri işyeri/işyerleri dışında başka işyerlerinin olmadığının anlaşılması halinde ise, sorgulamayı yapan sigorta primleri servisi memuru tarafından “e-Borcu Yoktur Başvuru Formunda Beyan Edilmeyip, Ünite Tarafından Yapılan Sorgulamada Tespit Edilen İşyeri/İşyerleri Listesi” üzerine Intranet menüsünden Türkiye genelinde yapılan sorgulamada başvuru formunda beyan edilen işyeri/işyerleri dışında herhangi bir işyeri tespit edilememiştir” şeklinde not yazılarak, imzalanıp kaşelenecektir.


  


Yukarıda belirtildiği şekilde sigorta primleri servisi tarafından gerekli kontrollerin ve sorgulamanın tamamlanmasını müteakip, “e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi”, “e-Borcu Yoktur Başvuru Formu” ve “e-Borcu Yoktur Başvuru Formunda Beyan Edilmeyip, Ünite Tarafından Yapılan Sorgulamada Tespit Edilen İşyeri/İşyerleri Listesi”, iki nüsha olarak düzenlenecek olan Ek-7’deki Aktivasyon Onay Formu” ekinde dahili zimmet defterine kaydedildikten sonra İşyeri Tescil Servisine intikal ettirilecektir. Aktivasyon Onay Formunun diğer nüshası işyeri dosyasında saklanacaktır.


 


 


2.3.2. İşyeri Tescil Servisi Tarafından Yapılacak İşlemler:


 


            İşyeri Tescil Servisi, kendilerine Aktivasyon Onay Formu ekinde intikal eden e-Borcu Yoktur Başvuru Formunda beyan edilen bilgiler ile Sigorta Primleri Servisi tarafından yapılan sorgulama sonucuna ilişkin e-Borcu Yoktur Başvuru Formunda Beyan Edilmeyip, Ünite Tarafından Yapılan Sorgulamada Tespit Edilen İşyeri/İşyerleri Listesinde yer alan bilgilerin girişini, İşveren Sistemi Ana Menüden “1-Tescil İşlemleri Ana Menü”, “6- e-BORCU YOKTUR BELGESİ BAŞVURU İŞLEMLERİ MENÜSÜ” işaretlenmesi sonucu ekrana gelen;


                                                                              


            “1. e-BORCU YOKTUR BELGESİ BAŞVURU FORMU GİRİŞ (GERÇEK KİŞİ)”                


            “2. e-BORCU YOKTUR BELGESİ BAŞVURU FORMU GİRİŞ (TÜZEL KİŞİ)”         


 


            Seçeneklerini kullanarak yapacaklardır.


 


            -Girişi yapılmış olan e-Borcu Yoktur başvurusunun herhangi bir nedenle tamamen silinmesi (iptal edilmesi) gerektiği durumlarda “3. e-BORCU YOKTUR BELGESİ BAŞVURU FORMU İPTAL” seçeneği,


 


-Girişi yapılmış olan herhangi bir  e-Borcu Yoktur başvurusunun işyeri sicil numarası yazılmak suretiyle görüntülenmesinin veya kağıt olarak listesinin alınmasının ya da aktivasyon işlemi yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın giriş işlemleri sırasında yapılmış olan hatalı bir kaydın (giriş işlemi yapılmış işyerlerinden biri veya birkaçının) silinmesinin gerektiği durumlarda “4. e-BORCU YOKTUR BELGESİ BAŞVURU FORMU GÖRÜNTÜLEME/ LİSTELEME/SİLME” seçeneği,


           


            Kullanılacaktır.


 


          e-Borcu Yoktur Başvuru Formunda beyan edilen bilgiler ile e-Borcu Yoktur Başvuru Formunda Beyan Edilmeyip, Ünite Tarafından Yapılan Sorgulamada Tespit Edilen İşyeri/İşyerleri Listesinde yer alan bilgilerin yukarıda belirtilen seçenekler kullanılarak girişinin yapılması sonrasında “5. e-BORCU YOKTUR BELGESİ AKTİVASYON İŞLEMİ” seçeneğinden gerçek veya tüzel kişi işverenlerin e-Borcu Yoktur başvuru aktivasyon işlemi yapılacak ve buna ilişkin döküm bilgisayardan alınacaktır.


 


            Aktivasyon işleminin yapılmış olması, başvuruda bulunan işverenlerin,              e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresini kullanarak internet üzerinden e-Borcu Yoktur yazılarını alabilecekleri anlamına gelmektedir.


 


Öte yandan  “e-Borcu Yoktur” uygulamasından faydalanmak için tescilli işyerlerinin bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinden herhangi birine başvuruda bulunan ve başvurulan işyeri sicil numarası üzerinden e-Borcu Yoktur aktivasyon işlemi yapılan işverenlerimizin, başvuru formlarında gerçek kişi işverenler için “3)ADINIZA SSK’DA KAYITLI DİĞER İŞYERLERİ”, tüzel kişi işverenler için “2) AYNI TÜZEL KİŞİLİK ÜNVANI İLE SSK’DA TESCİLLİ İŞYERLERİNİZ” bölümünde beyan ettikleri işyerlerinin aktivasyon işlemleri de otomatik olarak yapılacağından, bu işyerleri için ayrıca e-Borcu Yoktur başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır.


 


 Bu nedenle, gerçek veya tüzel kişi olan işverenler, “e-Borcu Yoktur” uygulamasından faydalanmak için başvuruda bulundukları işyeriyle birlikte, beyan ettikleri diğer işyerleri (aynı gerçek kişi adıyla veya aynı tüzel kişilik unvanıyla Kurumumuzda kayıtlı işyerleri ve aracısı olunan işyerleri) ile aktivasyon işleminden sonra aynı vergi kimlik numarası ile tescil edilen yeni işyerlerinden de (e-Borcu Yoktur başvurusunda bulunmalarına gerek olmadan) almış oldukları e-bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerini kullanarak “e-Borcu Yoktur Belgesi Hazırlama” menüsü altında bulunan seçeneklerden e-Borcu Yoktur belgelerini almaları mümkün olacaktır.


 


 


 


             İşyeri Tescil Servisi tarafından aktivasyon işlemi yapılmış olan işyerine ilişkin alınan bilgisayar dökümü, daha önce kendilerine gönderilmiş olan e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi ve eki belgeler ile birlikte bir üst yazıyla Sigorta Primleri Servisine geri gönderilecek ve bu servis tarafından da başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi işverene örneği Ek-8’de bulunan yazı ile e-Borcu Yoktur başvuru aktivasyonunun yapıldığı bildirilecektir.


 


            Diğer taraftan, gerçek veya tüzel kişi işverenlerin e-Borcu Yoktur başvurusunun aktivasyonunun yapılmasından sonra Kurumumuzun herhangi bir Ünitesinde yeni bir işyeri tescil ettirmeleri veya bir işyerine aracı (taşeron) olunması durumunda, bu işyerleri, vergi kimlik numaraları vasıtasıyla daha önce aktivasyon işlemi yapılmış olan işyeri grubuna otomatik olarak dahil edileceğinden, bundan böyle işyeri tescil ve aracı  giriş işlemleri sırasında işverenlerce beyan edilen vergi kimlik numaralarının doğru olup olmadığının titizlikle kontrol edildikten sonra girişinin yapılması gerekmektedir.


                  


III- e-BORCU YOKTUR BELGESİ HAZIRLAMA MENÜSÜNÜN KULLANIMI:


 


         e-Borcu Yoktur aktivasyon işlemi yapılan gerçek veya tüzel kişi işverenler daha önce kendilerine verilmiş olan e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerini kullanarak e-bildirge ana menüsünün altında “e-Borcu Yoktur Belgesi Hazırlama” menüsüne ulaşacaklardır.


 


      “e-Borcu Yoktur Belgesi Hazırlama” menüsü altında;


 


            1- İHALE KONUSU İŞLERLE İLGİLİ e-BORCU YOKTUR  BELGESİ


    a- İhalelere Katılmak İçin e-Borcu Yoktur  Belgesi           


                b- İhaleli İşlerde İstihkak Ödemesi İçin e-Borcu Yoktur  Belgesi


2- İHALE KONUSU OLMAYAN İŞLERLE İLGİLİ e-BORCU YOKTUR BELGESİ


               a- Türkiye Genelindeki Sorgulama Sonucu e- Borcu Yoktur Belgesi                                                


                b- Tek İşyerinden e- Borcu Yoktur Belgesi


     hazırlama seçenekleri bulunmaktadır.


      Gerçek veya tüzel kişi işverenlerin söz konusu seçenekleri kullanarak hangi türde borcu yoktur yazısı alacakları ve bu yazılarla hangi işlemlerini yaptırabilecekleri hususu aşağıda açıklanmıştır.


           


            3.1. İhale Konusu İşlerle İlgili Borcu Yoktur Belgesi Hazırlama:


 


           a- İhalelere Katılmak İçin e-Borcu Yoktur Belgesi Seçeneği:


 


            Söz konusu seçenek, gerçek veya tüzel kişi işverenlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10’uncu maddesi hükmü uyarınca Türkiye genelinde Kurumumuza kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunup bulunmadığına ilişkin borcu yoktur yazısı almalarına imkan sağlamaktadır.


 


            Bu seçenek işaretlendiğinde, ekrandaki takvim kullanılarak ihale tarihi girilmesi istenilmektedir. İhale tarihinin yazılması halinde, ihale tarihi itibariyle daha önce e-Borcu Yoktur Başvurusu sırasında aktivasyonu yapılmış tüm işyerlerinin borç sorgulaması yapılmaktadır. İhale tarihinin yazılmaması halinde ise, sözkonusu işyerlerinin işlem tarihinden bir önceki gün esas alınarak borçları sorgulanmaktadır.


 


            Sorgulamada, gerçek veya tüzel kişi işverenlerinin e-Borcu yoktur başvurusu sırasında beyan ettikleri ve Ünitece yapılan sorgulama sırasında tespit edilen tüm işyerlerinin ihale tarihi itibariyle sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi borçlarının olup olmadığı sorgulanmaktadır.


 


 


            Yapılan sorgulama sonucunda;


 


            -Gerçek veya tüzel kişi işverenler, belirttikleri ihale tarihi ya da işlem tarihinden bir önceki gün itibariyle yukarıda belirtilen türde muaccel hale gelmiş borçlarının bulunmaması halinde, “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10’uncu maddesi hükmü uyarınca Türkiye genelinde Kurumumuz bilgi işlem kayıtlarında …………. tarihi itibariyle yapılan sorgulama sonucunda, Kurumumuza kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunuzun bulunmadığı” şeklinde işyerinin vergi kimlik numarası, işyeri unvanı/adı, işyerinin adresi, borç sorgulamasına esas alınan tarih, belgenin internet ortamında alındığı tarih ve saat ile Kurumca üretilen barkod ve referans numarasını içeren “İhalelere Katılmak İçin e-Borcu Yoktur Belgesi” ni kendi bilgisayarlarından alabileceklerdir.


 


            – Gerçek veya tüzel kişi işverenlerinin, belirttikleri ihale tarihi ya da işlem tarihinden bir önceki gün itibariyle yukarıda belirtilen türde muaccel hale gelmiş borçlarının bulunması halinde ise, daha önce aktivasyonu yapılmış işyerlerinden borcu olan ve olmayan işyerlerinin sicil numarası, borcun nedeni, borç türleri ve borç asıllarını gösteren vergi kimlik numarası, işyeri unvanı/adı, işyeri adresi, borç sorgulamasına esas alınan tarih, belgenin internet ortamında alındığı tarih ve saat ile Kurumca üretilen barkod ve referans numarasını içeren yazılı dökümü kendi bilgisayarlarından alabilecekler, ancak ihale tarihi veya işlem tarihinden bir önceki gün itibariyle borçlarının bulunması nedeniyle, bu belge ile ihalelere katılmaları mümkün olamayacaktır.


 


            b- İhaleli İşlerde İstihkak Ödemesi İçin e-Borcu Yoktur  Belgesi Seçeneği:


 


            Bilindiği gibi, 506 sayılı Kanunun 83’üncü maddesinde belirtilen bazı kurum ve kuruluşlar tarafından ihale suretiyle yaptırılan işlerle ilgili olarak istihkak ödenmesi sırasında, işverenlerden (yüklenicilerden) ihale konusu işyerinden dolayı Kurumumuza borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin yazı istenilmektedir.


 


            Bu durumda, istihkak ödemesi için borcu yoktur yazısı başvurusunda bulunulan Ünitemizce ihaleli işten kaynaklanan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme zammı borcunun bulunmaması halinde, işverenin Türkiye genelinde diğer işyerleri sorgulanmaksızın yalnızca ihale konusu işyerinden dolayı hak ediş ödemesine esas olmak üzere borcu yoktur yazısı verilmektedir.   


 


            “İhaleli İşlerde İstihkak Ödemesi İçin e-Borcu Yoktur  Belgesi Seçeneği”,  yapılan işin ihaleli iş olması nedeniyle işyeri tescili ihale kodu (1)” verilerek yapılmış olan işyeri işverenlerine istihkak ödemeleri için gerekli olan borcu yoktur yazılarını alabilmelerine imkan sağlamaktadır.


 


            Ancak, bu seçenek işaretlenmek suretiyle ihaleli işlerde istihkak ödemesinde kullanılmak üzere e-Borcu Yoktur Yazısının alınabilmesi için, o işyerinin daha önce e-Borcu Yoktur başvurusu sırasında aktivasyonu yapılmış, işyeri tescil işlemleri sırasında ihale kodu (1) olarak verilmiş ve yine o işyerine ait e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresi ile e-Bildirge Giriş menüsüne girilmiş olması gerekmektedir.


 


            Bu seçenek  işaretlendiğinde, işlem tarihinden bir önceki gün esas alınarak sadece ihaleli işin yapıldığı işyeri ile ilgili olarak  tahakkuk eden sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve işsizlik sigortası primi borçlarının olup olmadığı sorgulanmaktadır.


 


            Yapılan sorgulama sonucunda;


 


            -Gerçek veya tüzel kişi işverenler, işlem tarihinden bir önceki gün itibariyle yukarıda belirtilen türde muaccel hale gelmiş borçlarının bulunmaması halinde,                                      “……………………….. sicil nolu işyeri ile ilgili olarak Kurumumuza verilmiş olan prim belgelerinden dolayı muaccel hale gelmiş borcunuzun bulunmadığı” şeklinde işyerinin; vergi kimlik numarası, işyeri unvanı/adı, işyerinin adresi, borç sorgulamasına esas alınan tarih, belgenin internet ortamında alındığı tarih ve saat ile Kurumca üretilen barkod ve referans numarasını içeren “İhaleli İşlerde İstihkak Ödemesi İçin e-Borcu Yoktur Belgesi” ni kendi bilgisayarlarından alabileceklerdir.


 


            – Gerçek veya tüzel kişi işverenlerin, işlem tarihinden bir önceki gün itibariyle yukarıda belirtilen türde muaccel hale gelmiş borçlarının bulunması halinde ise, borcu olan işyerinin; işyeri sicil numarası belirtilmek suretiyle borç türleri ve borç asıllarını, işyerinin vergi kimlik numarasını, işyeri unvanını/adını, işyeri adresini, borç sorgulamasına esas alınan tarihi ve belgenin internet ortamında alındığı tarih ve saat ile Kurumca üretilen barkod ve referans numarasını içeren yazılı dökümü kendi bilgisayarlarından alabilecekler, ancak işlem tarihinden bir önceki gün itibariyle borçlarının bulunması ve borç asıllarına bağlı gecikme zammının da hesaplanmasının gerekmesi nedeniyle bu belge ile ihaleli işlerde istihkak ödemelerini almaları ve bu belgeyi kullanmak suretiyle borçlarını istihkak ödemelerinden kesinti yaptırmaları mümkün olmayacaktır.


 


Dolayısıyla, ihaleli işlerden dolayı borcu bulunan işverenlerin, Kurumumuza olan borçlarının ihale makamı nezdindeki istihkaklarından mahsup edilebilmesi için, ihale konusu işin yapıldığı işyerinin işlem gördüğü ilgili Sigorta İl/ Sigorta Müdürlüğüne müracaat ederek, sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve işsizlik sigortası primi borçlarını gecikme zamlı olarak hesap ettirmeleri gerekmektedir.


 


3.2. İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili Borcu Yoktur Belgesi Hazırlama: 


 


            a-Türkiye Genelindeki Sorgulama Sonucu e-Borcu Yoktur Belgesi Seçeneği:


 


            Söz konusu seçenek, ihaleye katılma durumu olmadığı halde, gerçek veya tüzel kişi işverenlerinin e-Borcu yoktur başvurusu sırasında beyan ettikleri ve Ünitece yapılan sorgulama sırasında tespit edilen tüm işyerlerinden dolayı Kurumumuza sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, idari para cezası, tasarrufu teşvik borçlarının olup olmadığına ilişkin borcu yoktur yazısı almalarına imkan sağlamaktadır.  


 


            Gerçek veya tüzel kişi olan işverenlerin söz konusu seçeneği işaretlemeleri suretiyle alacakları e-Borcu Yoktur Belgesi ile ihalelere katılmaları mümkün bulunmamaktadır. Zira, bu seçeneğin işaretlenmesi üzerine yapılan bilgi işlem sorgulamasında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu kavramına girmeyen idari para cezası, tasarrufu teşvik gibi borçlar da dikkate alınmaktadır.


 


            Dolayısıyla, gerçek veya tüzel kişi olan işverenlerin bu seçeneği işaretlemeleri halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile ihale mevzuatına tabi olmaksızın  yapmış oldukları protokol ve sözleşmelere istinaden verdikleri hizmetin karşılığı olan ödemelerini alabileceklerdir.


 


Örneğin; özel hastaneler, gözlükçüler, görüntüleme merkezleri, eczaneler vd kişi ve kuruluşların, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yaptıkları protokol karşılığı verdikleri hizmetlerin bedelini almaları sırasında kendilerinden istenen borcu yoktur yazılarını bu seçenekten alabileceklerdir.       


 


            b- Tek İşyerinden e-Borcu Yoktur Belgesi Seçeneği:


 


            Söz konusu seçenek, ihaleye katılma durumu veya ihaleli işlerde istihkak ödemesi durumu olmadığı halde, gerçek veya tüzel kişi işverenlerinin e-Borcu yoktur başvurusu sırasında beyan ettikleri veya Ünitece yapılan sorgulama sırasında tespit edilen işyerlerinden sadece birinden veya aracısı olduğu bir işyerinden dolayı Kurumumuza sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, idari para cezası, tasarrufu teşvik borçlarının olup olmadığına ilişkin borcu yoktur yazısı almalarına imkan sağlamaktadır.  


 


            Bu seçenek işaretlenmek suretiyle alınacak borcu yoktur yazısı ile gerçek veya tüzel kişi olan işverenlerin ihalelere katılmaları veya yaptıkları ihaleli işlerde istihkaklarını almaları mümkün değildir.


 


Bilindiği gibi, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 87’nci maddesinde, bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde işverenden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran üçüncü kişi aracı olarak tanımlanmakta ve sigortalılar üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bununla sözleşme yapmış olsalar bile, bu Kanunun işverene yüklediği ödevlerden dolayı aracı olan üçüncü kişi ile birlikte asıl işverenin de sorumlu olduğu öngörülmüştür.


 


Söz konusu düzenleme uyarınca, aracılar adına ayrı bir işyeri dosyası açılmamakta olup, aracılar, 506 sayılı Kanunla ilgili yükümlülüklerini asıl işveren adına tescil edilmiş olan işyeri dosyası üzerinden yerine getirmektedirler.


           


Buna göre, asıl işveren tarafından, işyerinde aracı olarak faaliyet gösteren ve kendi adına sigortalı çalıştıran gerçek veya tüzel kişilerden Kurumumuza borçlarının olmadığının belgelenmesinin istenilmesi halinde, aracı (taşeron) durumunda olan gerçek veya tüzel kişiler, aracısı oldukları işyerinden dolayı almış oldukları e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerini kullanarak kendilerine ait sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, idari para cezası ve tasarrufu teşvik borçlarının olup olmadığına ilişkin borcu yoktur yazılarını bu seçenek vasıtasıyla  alabileceklerdir.  


 


             IV-e-BORCU YOKTUR BELGELERİNİN DOĞRULUĞUNUN İHALE MAKAMLARI İLE DİĞER KURUM VE KİŞİLER TARAFINDAN KONTROL EDİLEBİLMESİ:


 


            İhale makamları ile diğer kurum ve kuruluşlarca, gerçek veya tüzel kişilerin ibraz ettiği      e-Borcu Yoktur Belgesinin doğruluğundan tereddüt edilmesi halinde, Kurumumuzun www.ssk.gov.tr adresindeki İnteraktif Uygulamalar” menüsünden “işveren” başlığı altında yer alan “e-Borcu Yoktur  Belgesi Kontrol Uygulaması” seçeneği işaretlendikten sonra e-Borcu Yoktur belgesinin sağ  üst köşesinde yer alan Kurumca üretilmiş olan barkod/referans numarası girilerek kontrol edilmesi ve söz konusu e-Borcu Yoktur Belgesinin görüntülenmesi mümkün bulunmaktadır.                                                                                                                                        


 


V- e-BORCU YOKTUR BAŞVURU AKTİVASYONU YAPILMIŞ OLMAKLA BİRLİKTE KURUMUMUZA BORCU BULUNAN İŞVERENLER VE ÜNİTELERİMİZCE YAPILACAK İŞLEMLER:


 


            1- Bilindiği gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa istinaden çıkarılmış olan uygulama yönetmeliklerinde, Türkiye’deki kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun değerlendirilmesinde, isteklinin;


 


            -Prim borcuna karşı dava açılmışsa bu dava kesin hükme (karar düzeltme aşaması dahil) bağlanana kadar kesinleşmiş prim borcu olmadığı,


 


            -Vadesi geçtiği halde ödenmemiş, ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı,


 


            -Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili için ilgili kurum tarafından yapılan her türlü işleme karşı dava açılması halinde, açılan dava kesin hükme bağlanana kadar (karar düzeltme aşaması dahil) kesinleşmiş prim borcu olmadığı,


            Kabul edilmektedir.  


 


Buna göre, e-Borcu Yoktur uygulamasından yararlanmak amacıyla başvuruda bulunan ve başvuru aktivasyon işlemleri yapılmış olan gerçek veya tüzel kişi işverenlerinin, gerek kendi adlarına veya aynı tüzel kişilik unvanı ile tescil edilmiş, gerekse aracı, üst düzey yönetici ve ortak oldukları işyerlerinin ihale tarihi itibariyle veya işlem tarihinden bir önceki gün itibariyle Kurumumuza borçları olmakla birlikte;


 


-Söz konusu borçlara karşı dava açılmış ve bu dava henüz kesin hükme bağlanmamışsa,


 


-Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ve ihale tarihinden önce ilgili kanunlara istinaden (6183, 4958 vd.) belli bir vadeye bağlanıp tecil ve taksitlendirme işlemi yapılmış olan borçların, vadesindeki ödeme yükümlülükleri aksatılmamışsa,


 


-Yine, prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili için Kurumumuz tarafından yapılan her türlü işleme karşı ihale tarihinden önce dava açılmış ve açılan bu dava kesin hükme bağlanmamışsa,


 


Bu durumda olan gerçek veya tüzel kişi işverenlerinin, internet üzerinden e-Borcu Yoktur uygulaması kapsamında ihalelere katılmalarına imkan verecek içerikte yazı almaları şimdilik mümkün olmadığından, bu işverenlerimizin önceden olduğu gibi, ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimize bizzat müracaat ederek, yukarıda belirtilen durumda olup olmadıklarını açıklayan yazı almaları gerekmektedir.  


 


2- e-Borcu Yoktur Başvuru aktivasyon işlemi yapılmış olan gerçek veya tüzel kişi  işverenlerinin kendi adlarına ya da aynı tüzel kişilik unvanıyla  tescilli olan işyerleri ile aracısı oldukları işyerlerinden borçlarının olmamasına ve ortağı oldukları tüzel kişi işyerlerinin borçlarından da  kendi hisselerine düşen bölümü ödemiş olmaları durumunda, bu işverenlerin daha önce olduğu gibi borcu yoktur yazılarını, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine bizzat müracaat ederek, gerçekten ortaklıktan kaynaklanan ve kendi sorumluluk paylarına düşen borcu ödeyip ödemediklerinin araştırılması sonucunda almaları gerekmektedir.


 


Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce, gerçek veya tüzel kişi olan işverenlerin ortaklıktan kaynaklanan borçlardan kendi paylarına düşen bölümü ödeyip ödemedikleri hususunda  ilgili mevzuatına göre gerekli araştırma yapılacak ve bu araştırma  sonucunda ödemiş olduklarının anlaşılması halinde, ortaklık borcundan olan sorumluluk yerine getirilmiş olacağından, diğer işyerlerinden de borçlarının olmaması kaydıyla, borcu yoktur yazısı kağıt ortamında verilecektir.     


 


3- 506 sayılı Kanunun 80’inci maddesinin onikinci fıkrası uyarınca sigorta primlerini haklı sebepleri olmaksızın, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde tahakkuk ve tediye etmeyen kamu kurum ve kuruluşlarının tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, mesul muhasip, sayman ile tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin üst düzey yönetici veya yetkilileri kuruma karşı, işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.


 


Buna göre,  e-Borcu Yoktur Başvuru aktivasyon işlemi yapılmış olan gerçek kişi işverenlerinin kendi adlarına tescilli işyerleri ile aracısı ve ortağı oldukları işyerlerinden kaynaklanan borçlarının olmaması ve üst düzey yönetici oldukları işyerlerinde görev yaptıkları süre içerisinde de borçlarının bulunmamasına rağmen, ortaklık veya üst düzey yöneticilik ilişkisi sona erdikten sonra söz konusu işyerinin Kurumumuza borcunun bulunması durumunda, bu işverenlere daha önce olduğu gibi borcu yoktur yazıları, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimize bizzat müracaat edilmesi üzerine, gerçekten ortak veya üst düzey yönetici oldukları süre içinde tahakkuk eden borçlarının ödenip ödenmediğinin ilgili mevzuatına göre araştırılması sonucunda verilecektir.


 


Diğer taraftan, e-Borcu Yoktur Başvurusu sırasında veya daha sonraki bir tarihte ortak veya üst düzey yönetici olarak aktivasyonu yapılmış olan işyerlerinden kaynaklanan borçların bulunmadığının yukarıda belirtildiği şekilde yapılan araştırma sonucunda anlaşılması ve ortaklık veya üst düzey yöneticilik ilişkisinin sona erdiğinin de belgelenmesi halinde, e-Borcu Yoktur başvuru aktivasyonunu yapan Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünce bu işyerleri aktivasyonu yapılmış işyerleri grubundan çıkarılacaktır.  


 


      4- 16-351 Ek sayılı Genelgede işveren ve aracıların, ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde Kurumumuza toplam sigorta primine esas aylık kazanç alt sınırına kadar borçlarının olması ve söz konusu borçlarının ödenmesi kaydıyla, kendilerine ihale tarihi itibariyle “borcu yoktur” yazısı verileceği talimatlandırılmıştır.


 


      e-Borcu Yoktur uygulamasından yararlanan işverenlerin, aktivasyonu yapılmış olan tüm işyerlerinden kaynaklanan borçlarının prime esas kazanç alt sınırının altında olması durumunda, söz konusu borçlarını Kurumumuza ödedikten sonra borcu yoktur yazısını almaları gerektiğinden, bu durumda olan işverenlerin önceden olduğu gibi ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne bizzat müracaat etmeleri ve gecikme zamlı olarak hesaplanacak toplam borçlarının sigorta primine esas kazanç alt sınırını aşıp aşmadığına göre borcu yoktur yazısı almaları gerekmektedir.


        


5- Bazı işverenlerimiz prim borçlarını işyerlerinin tescilli olduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğü dışındaki Ünitelerimiz kanalıyla da ödeyebilmektedirler. Bu durumda olan işverenlerimizin e-Borcu Yoktur uygulaması sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için bundan böyle ihbarlı kasa tahsil fişleri ile yapılan tahsilatlar ilgili Üniteye derhal bildirilecektir.


 


 6- Yine, prim borçlarını KDV iadesi alacağından mahsup suretiyle ödeyen işverenlerimizin e-Borcu Yoktur uygulamaları sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için KDV iadesinden mahsup suretiyle yapılacak tahsilatlar gecikilmeden işyeri hesabı cari kartlarına işlenecektir.  


 


7- e-Borcu Yoktur başvuru aktivasyonu yapılmış olan gerçek veya tüzel kişi işverenlerinin, gerçekte borçlarının olmamasına rağmen yaptıkları ödemelerin emanet veya tasfiye edilecek hesaplara işlenmiş olmasına bağlı olarak e-Borcu Yoktur seçeneklerinden aldıkları yazılarda borç görünmesi halinde, borcu olduğu görünen işyerinin bağlı bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması için müracaat etmeleri gerekmektedir.


 


8- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa istinaden Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının olup olmadığına ilişkin borcu yoktur yazılarının, daha önceden olduğu gibi Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimize bizzat başvurulması suretiyle alınmak istenmesi halinde, bundan böyle Intranet menüsünden yapılacak sorgulama işlemi sadece “UNVAN” kriterine göre değil, çapraz kontrolü sağlamak amacıyla bu genelgenin (2.3.1) nolu bölümünün 3’üncü maddesinde belirtildiği şekilde tüm kriterler kullanılmak suretiyle yapılacaktır.


 


            V- e-BORCU YOKTUR UYGULAMASININ TANITIMI VE KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK YAPILACAK ÇALIŞMALAR:


 


            e-Borcu Yoktur” uygulamasının tanıtımı ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce;


 


1- Genel Müdürlüğümüz tarafından gönderilecek olan afişlerin Ünite girişine ve görülebilecek diğer uygun yerlere asılması ve el broşürlerinin işverenlere dağıtımının yapılması,


 


2- Konu ile ilgili olarak bir örneği Ek-9’da yer alan basın duyurusunun yerel yazılı ve görsel basın organlarında yayımlanması, ayrıca uygulamanın kamuoyuna anlatılmasını içeren Ünite Amirlerinin katılacağı TV programlarının düzenlenmesine yönelik girişimlerde bulunulması,


 


            3- İşverenlerin ve serbest muhasebeciler ile serbest muhasebeci mali müşavirlerin bilgilendirilmesi amacıyla ilgili oda ve kuruluşlarla müştereken organize edilecek toplantıların düzenlenmesi,


 


            4- Borcu yoktur yazılarını daha önce olduğu gibi Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünden almak isteyen gerçek veya tüzel kişi işverenlere e-Borcu Yoktur uygulamasının yararları anlatılmak suretiyle başvuruda bulunmalarının sağlanması,   


 


            5- Tanıtımın ve uygulamanın yaygınlaştırılmasında faydalı olacağı düşünülen diğer etkinliklerin yerine getirilmesi,


 


Hususlarında gerekli çalışma yapılacaktır.


 


            Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.


 


 


 


 


                                                                       Celal ÖZCAN                  Sait ERSOY


                                                                    Daire Başkanı G.                         Genel Müdür


                                                                                                         


EKLER:


1- Taahhüt Belgesi


2- Başvuru Formu (Gerçek Kişi İşverenler İçin)                             


3- Başvuru Formu (Tüzel Kişi İşverenler İçin)                                  


4- Başvuru Formu Doldurma Kılavuzu


5- Sorgulamada Tespit Edilen İşyerleri Listesi (Gerçek kişi)


6- Sorgulamada Tespit Edilen İşyerleri Listesi (Tüzel kişi)


7- Aktivasyon Onay Formu”


8- İşverene Aktivasyon Yazısı


9- Basın Açıklaması


                       


DAĞITIM :


G e r e ğ i                      :                     B i l g i                     :


Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri           -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı


               -Kurum Merkez Üniteleri