2020 YILI PRİME ESAS KAZANÇLARDA DEĞİŞİKLİK %15,03 OLDU

26 Aralık 2019

Aşağıdaki değerler,bilgi amaçlı olduğundan,SGK tarafından yayınlanacak genelgenin beklenilmesi gereklidir.

 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2020 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arası için tespit edilerek,

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 98,10(doksan sekiz lira on  kuruş) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere;

 • sigortalılar için,
 • sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların ,
 • alt ve üst sınırlarında,
 • yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında,
 • isteğe bağlı sigortalılar ,
 • genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ,
 • idari para cezalarında,
 • geçici iş göremezlik, tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

 

1- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

 1. a) Özel sektörde:

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı    :       98,10 TL

Aylık kazanç alt sınırı       :   2.943,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı   :     735,75 TL

Aylık kazanç üst sınırı      :   22.072,50 TL

 1. b) Kamu sektöründe:

15.12.2019 – 14.1.2020 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2019 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 85,28 TL x 16 gün = 1.364,48 TL

2020 yılı Ocak ayının ilk yarısı için      : 98,10 TL x 14 gün = 1.373,40 TL

15.12.2019-14.1.2020 devresi için      : 1.364,48 TL + 1.373,40 TL = 2.737,88 TL

15.12.2019 – 14.1.2020 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2019 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 639,60 TL x 16 gün = 10.233,60 TL

2020 yılı Ocak ayının ilk yarısı için       : 735,75 TL x 14 gün = 10.300,50 TL

15.12.2019-14.1.2020 devresi için       : 10.233,60 TL + 10.300,50 TL= 20.534,10 TL

15.1.2020 ila 14.12.2020 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı  :    2.943,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı :  22.072,50 TL

1.2- Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları;

 1. a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı :      49,05 TL

Aylık kazanç tutarı     : 1.471,50 TL

 1. b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

15.12.2019 – 14.1.2020 dönemi için;

2019 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı: 85,28 TL x %50 = 42,64

2020 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı : 98,10 TL x %50 = 49,05 TL

2019 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için   : 42,64 TL x 16 gün = 682,24 TL

2020 yılı Ocak ayının ilk yarısı için        : 49,05 TL x 14 gün = 686,70 TL

15.12.2019-14.1.2020 devresi için        : 682,24 TL + 686,70 TL = 1.368,94 TL

15.1.2020 ila 14.12.2020 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı :     49,05 TL

Aylık kazanç tutarı    : 1.471,50 TL

1.3- Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları;

 1. a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı :        98,10 TL

Aylık kazanç tutarı     :   2.943,00 TL

 1. b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

15.12.2019 – 14.1.2020 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2019 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 85,28 TL x 16 gün = 1.364,48 TL

2020 yılı Ocak ayının ilk yarısı için      : 98,10 TL x 14 gün = 1.373,40 TL

15.12.2019-14.1.2020 devresi için      : 1.364,48 TL + 1.373,40 TL = 2.737,88 TL

15.1.2020 ila 14.12.20209 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı :        98,10 TL

Aylık kazanç tutarı     :   2.943,00 TL

1.4- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

– Yemek parası:

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında;   98,10 TL x % 6 = 5,89 TL (*) (Günlük)

– Çocuk zammı:

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında;   2.943,00 TL x % 2 = 58,86 TL (Aylık)

– Aile zammı (yardımı):

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında;   2.943,00 TL x %10 = 294,30 TL (Aylık)

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

1.5- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar için;

5510 sayılı Kanunun 82. maddesinin birinci fıkrası gereğince sigorta primine esas kazanç üst sınırı sosyal güvenlik sözleşmesi olamayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için 3 katı olup söz konusu hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların;

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırı :      98,10 TL

Aylık kazanç alt sınırı     : 2.943,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı :   294,30 TL

Aylık kazanç üst sınırı    : 8.829,00 TL

olarak uygulanacaktır.

1.6- 5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler

 1. a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler

a.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil (5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı Kanunun 50. ve geçici 10. maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan indirimler hesaplamaya dahil edilmemiştir.),

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 98,10 x 10 x % 37,5 = 367,88(*) TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 98,10 x 30 x % 37,5 = 1.103,63(*) TL

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 735,75 x 10 x % 37,5 = 2.759,06 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 735,75 x 30 x % 37,5 = 8.277,19(*) TL

a.2- Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 98,10 x 10 x % 32 = 313,92 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 98,10 x 30 x % 32 = 941,76 TL

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 735,75 x 10 x % 32 = 2.354,40 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 735,75 x 30 x % 32 = 7.063,20 TL

 1. b) 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler

b.1- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi,

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 98,10 x % 2 = 1,96 TL

Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 1,96 x 9 = 17,64 TL

b.2- Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi,

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

98,10 x 30 x % 32,5 = 956,48(*) TL

2- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları

2.1- 5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 5. maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,

1.1.2020-31.12.2020 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 98,10 TL x 27 x % 34,5 = 913,80 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 735,75 TL x 27 x % 34,5 = 6.853,51 TL,

ödeyeceklerdir.

2.2- 5510 sayılı Kanunun ek 6. maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 6. maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar,

1.1.2020-31.12.2020 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 98,10 TL x 27 x % 32,5 = 860,83 TL (*),

Günlük kazanç üst sınırına göre : 735,75 TL x 27 x % 32,5 = 6.456,21(*) TL,

1.1.2020-31.12.2020 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 98,10 TL x 27 x % 35,5 = 940,29(*) TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 735,75 TL x 27 x % 35,5 = 7.052,16 TL

ödeyeceklerdir.

2.3- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar;

 1. a) 5510 sayılı Kanunun maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 98,10 TL x 30 x % 20 = 588,60 TL,

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 735,75 TL x 30 x % 20 = 4.414,50 TL,

 1. b) Ayiçinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

1.1.2020-31.12.2020 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre: 98,10 TL x 30 x %32 = 941,76 TL (/30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre: 735,75 TL x 30 x %32 = 7.063,20 TL(/30 x gün sayısı),

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

1.1.2020-31.12.2020 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre: 98,10 TL x 30 x % 35 = 1.030,05 TL (/30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre:735,75 TL x 30 x % 35 = 7.725,38 TL(/30 x gün sayısı),

ödeyeceklerdir.

2.4- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı;

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gündür. Prim oranı %32,5 olup %12,5’i genel sağlık sigortası primi, % 20’si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primidir.

Buna göre, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim tutarı:

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında;

98,10 TL x 15 x % 32,5 =478,24(*) TL,

olacaktır.

3- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları

3.1- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

– (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre  :   98,10 TL x 30 x % 34,5 =    1.015,34 TL (*),

Günlük kazanç üst sınırına göre : 735,75 TL x 30 x % 34,5 = 7.615,01 TL,

– (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre  :   98,10 TL x 27 x % 34,5 =   913,80TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 735,75 TL x 27 x % 34,5 = 6.853,51TL,

prim ödeyeceklerdir.

3.2- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan;

 1. a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt

sınırı, 98,10 TL x 30 x % 32 = 941,76 TL ,

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 735,75 TL x 30 x % 32 = 7.063,20 TL,

 1. b) Kanunun geçici 16. maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar;

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında; 98,10 TL x 27 x % 32 = 847,58 TL ,

prim ödeyeceklerdir.

4- 5510 sayılı Kanunun 60. ve Ek 13. maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri prim tutarları;

4.1- 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13. maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

2.943,00 TL x % 3 = 88,29 TL,

olacaktır.

4.2- 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

2.943,00 TL x 2 = 5.886 TL x % 12 = 706,32 TL ,

olacaktır.

4.3- 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

2.943,00 TL / 3 = 981,00 TL x % 12 = 117,72 TL ,

olacaktır.

4.4- 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

2.943,00 TL x % 6 = 176,58 TL,

olacaktır.

5- 5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar

5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmaları borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’sidir.

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 98,10 TL x % 32 =   31,39 TL,

Üst sınırı: 735,75 TL x % 32 = 235,44 TL,

esas alınacaktır.

Buna göre, 2020 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında, yurtdışında geçen sürelerin borçlanılmasında başvuru tarihindeki 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 45 ‘idir.

 

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 98,10 TL x % 45 =   44,15 (*),

Üst sınırı: 735,75 TL x % 45 = 331,09(*) TL,

esas alınacaktır.

5510 sayılı Kanunun 41 maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1.1.2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması halinde % 32 oranı üzerinden, borç bulunmaması halinde % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 98,10 TL x % 20 = 19,62 TL ,

Üst sınırı: 735,75 TL x % 20 = 147,15 TL,

esas alınacaktır.

6- Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması

5510 sayılı Kanunun 18. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 5. maddesinde sayılan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

1.1.2020 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 98,10 TL altında hesaplanmış olanların, 1.1.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 98,10 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

1.1.2020 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 49,05 TL altında hesaplanmış olanların, 1.1.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 49,05 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

hesaplanacaktır.

7- İdari para cezaları

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102. maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 1.1.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında işlenen fiiller için 2.943,00 TL, esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

8- Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması (*)

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin ikinci fıkrasında “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

 

NOT:Yazı Bilgi Amaçlı Olup,SGK Genelgesi yayınlanmadan dikkate alınmayacaktır.SGK Genelgesindeki değerleri dikkate almanız gerekir.

 

VEDAT İLKİ