2020 YILI ÜCRET GELİRİ BEYANI VE ÜCRET GELİRLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME

25 Aralık 2019

2019 Yılında birden fazla işverenden ücret geliri elde edenler ,değişiklik öncesi ücret tarifelerine göre beyan edilmesi esası alınacaktır.

Bununla ilgili tebliğ ve rehber de ,tercih hakkı verileceği gibi ,ikinci vergi dilimi aşılması halinde ücret gelirinin beyanı istenecektir.

”birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil” denilerek düzenlenmişti.

2021 YILINDA İSE 2020 YILI ÜCRET GELİRLERİNDE YAPILAN DÜZENLEME

Konuyla ilgili yapılan düzenleme incelendiğinde,çıkarılacak olan örnekli tebliğlerde uygulamacılara gerekli açıklamalar yapılacaktır.

193 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dâhil)

  • Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler..denilmiştir………..
  • birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı,
  • ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin
  • tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dâhil

Yıllık Beyanname ile beyan edilecektir.

Ayrıca,birinci işveren denilerek tercih yapma hakkı da kaldırılmış oluyor.

GEÇİCİ MADDE KORUMA KALKANI GELMİŞTİR

MADDE 22 – 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 91- 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelirlerine, bu maddeyi ihdas eden Kanunla 103 üncü maddede yapılan değişiklik öncesi tarife uygulanır.

 

ÜCRET GELİRLERİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI UYGULANIR MI?

TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 512)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

 

**

Yukarıdaki tebliğe göre,Asgari ücret 2020 Yılı belirlenirken, merakla da beklenen bir konu da Ücretlilerin Gelir Vergisi Oranlarının Yeniden Değerleme oranına göre desteklenip desteklenmediği de merak konusu olacaktır.

 

Umarız tebliğe uygun aşağıdaki tabloya benzer bir vergilendirme dilimleri ortaya çıkar

 

2019 YILI GELİR VERGİSİ ÜCRETLİLER İÇİN ORAN YENİDEN DEĞERLEME ORANI 2020 YILI GELİR VERGİSİ ÜCRETLİLER İÇİN(TASLAK/ÖRNEK)
18.000 15% 22,58 22.000
40.000 20% 22,58 49.000
148.000 27% 22,58 180.000
500.000 35% 22,58 610.000
500.001 40% 22,58 610.001

 

VEDAT İLKİ

 

[email protected]

 

05415161962 whatsapp