Akşam Gazetesi-100 bin geçici köy korucusu emekli olabilecek

12 Haziran 2007

100 bin geçici köy korucusu emekli olabilecek


Birçok konudaki açıklamalarınızdan dolayı öncelikle size teşekkür ederim. Bir konuda daha sizden ek bilgi rica edeceğim yardımcı olursanız çok memnun olurum. “Efendim 63 yaşında 15 yıllık geçici köy korucusuyum.Yapılan son değişikliklere göre bizim ya görevi sonlandırıp emekli olmamız ya da tazminat almamızdan bahsediliyor. Ben 5 yıldır SSK’dan zaten emekliyim. İkinci bir emeklilik maaşı alabilir miyim ya da emekliliğim tazminat almama engel midir? Aydınlatırsanız çok sevinirim. Seyfettin YILDIZ


 


 


Beyefendi hemen baştan söyleyeyim, SSK’dan emekli de olsanız yeni gelen koruculuk emekli aylığını veya koruculuk tazminatını da alacaksınız.  1984 yılından itibaren, bölücü terör örgütünün köylere yaptığı baskınlarla çocuk, kadın ve her yaştaki insanları öldürmeye ve bölge halkına yönelik katliamlara girişmesi üzerine, özellikle güvenlik güçlerinden ve Jandarma Karakollarından uzak yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğinin korunmasında güvenlik güçlerine yardımcı olmak maksadıyla 26.03.1985 tarih ve 3175 sayılı Kanunla 442 sayılı Köy Kanununun 74 ncü maddesinde değişiklikle Geçici Köy Koruculuğu başlamıştır. Şu anda da aktif 58 bine yakın geçici köy korucusu görevde olup bu sayı kadar da ayrılanlar vardır. Halen ayda 395 YTL ücret verilmektedir ama bu kişilerin sosyal güvenliği bugüne kadar hiç olmamış yıllarca ücretle koruculuk yapan birisi emekli olamamakta ama hizmetin sonunda her hizmet yılı için en son aldıkları aylık ücretin iki katı kadar tazminat ödenmektedir.


 


Şehit olan veya sakat kalan köy korucusu


Köy Korucuları ve Geçici Köy Korucularının görevde bulundukları süre içinde yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölümleri halinde “2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” hükümleri gereğince kendilerine veya hak sahiplerime aylık bağlanır ve tazminat ödenmektedir. Korucuların şehit olması durumunda dul ve yetimlerine aylık 956.16 YTL. olup, halen geçerli olan tazminat miktarı 40.518 YTL.’dir.


Geçici Köy Korucularından görevleri esnasında yaralanmaları suretiyle sakat kalanlara sakatlık dereceleri göz önünde bulundurularak birinci dereceden altıncı dereceye kadar derecelerine göre 956.16 YTL ile 673.92 YTL arasında aylık bağlandığı gibi sakatlık derecelerine göre %75 birinci dereceden %25 altıncı dereceye kadar 30.388 YTL ile 10.129 YTL arasında ayrıca tazminat da ödenmektedir.


 


Yeşil kartları vardı


2005 yılına kadar ne kendileri ne de eş ve çocukları sağlık yardımı alamayan korucular için sağlık ve tedavi güvencesine kavuşturulması için 03.01.2006 günü Resmi Gazetede yayınlanan 5443 sayılı Kanun ile 442 sayılı Köy Kanununun 74 ncü maddesine bir fıkra eklenerek “Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan geçici köy korucuları ile bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve çocuklarının muayene, tetkik ve tedavileri, 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda öngörülen şartlara bakılmaksızın anılan kanun hükümlerine göre yeşil kart verilerek sağlanır. Bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve çocukların tespitinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen esaslar uygulanır.” hükmü gereğince geçici köy korucuları sağlık güvencesine kavuşturulmuştur.


 


Aylık ücretleri katsayıya bağlandı


02.06.2007 günü Resmi Gazetede yayınlanan 5673 sayılı Kanun ile 442 sayılı Köy Kanunu’nda korucular lehine emeklilik düzenlemeleri yapılmıştır.  


-Koruculara çalışırlarken verilecek aylık miktarı göstergeye bağlanmış olup, “Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na hiz­me­tin de­va­mı sü­re­sin­ce her ay 11.500 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da üc­ret öde­nir. Bu üc­ret, her­han­gi bir ver­gi ve ke­sin­ti­ye tâbi tu­tul­mak­sı­zın ve pe­şin ola­rak öde­nir…” hükmü gereğince, her ay 11500 X 0,04986= 540,27 YTL. ödenecektir.


 


İlk defa emeklilik hakkı geldi


55 yaşında emekli olacaklar


-Ko­ru­cu­la­r­dan 55 ya­şı­nı dol­du­ran­la­rın gö­rev­le­riy­le ili­şik­le­ri ke­si­lir. İli­şik­le­ri ke­si­len­ler­den on­beş yıl ve­ya da­ha faz­la hiz­me­ti olan­la­ra ha­yat­ta bu­lun­duk­la­rı sü­re­ce 5.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık katsa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­na­cak mik­tar­da, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mun­ca ay­lık bağ­la­nır. On­beş yı­lı aşan her yıl için 5.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­na 200 gös­ter­ge ra­ka­mı ila­ve edi­lir ve bu şe­kil­de ya­pı­la­cak ila­ve hiç­bir şe­kil­de 3.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nı ge­çe­mez. Ay­lık gös­ter­ge­si­ne ila­ve edi­le­cek 200 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın he­sa­bın­da, ay ke­sir­le­ri tam ay sa­yı­lır. Yıl ke­sir­le­ri­nin her ayı için 200 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı ile çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­na­cak tu­ta­rın oni­ki­de bi­ri ay­lı­ğa ay­rı­ca ek­le­nir. Öyleyse, 15 yıllık korucuya 0,04698 X 5000 = 234,90 YTL. emekli aylığı ödenecektir. 15 yıldan çok her yıl için bu aylık 9,40 YTL. fazla ödenecektir. Bu ödeme kişi başka bir kurumdan emekli olsa da kesilmeyecektir.


 


-Aylık bağlanmış Korucu vefat ederse veya  55 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış ol­mak­la bir­lik­te on­beş yıl ve­ya da­ha faz­la sü­re ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu hiz­me­ti varken vefat ederse dul eşlerine 234,90 YTL’nin yüzde 75’i yani 176,18 YTL. dul aylığı verilecektir. Ancak, dul eş her­han­gi bir sosyal gü­ven­lik ku­ru­mun­dan ay­lık alan dul eşe, bu fık­ra­ya gö­re he­sap­la­nan tu­ta­rın ya­rı­sı uy­gu­la­nır.


 


55 yaşından önce ayrılanlara tazminat


-55 ya­şı­nı dol­du­rup on­beş yıl­dan az hiz­me­ti olan ve­ya 55 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış olan korucu­la­r­dan, sağ­lık ve ida­ri ne­den­ler­le gö­re­vi­ne son ve­ri­len­ler ile ölen­le­re (55 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış ol­mak­la bir­lik­te on­beş yıl ve­ya da­ha faz­la hiz­me­ti bu­lu­nan­lar­dan gö­rev­le­ri ile ili­şik­le­ri de­vam et­mek­te iken ve­fat eden­ler ha­riç), 20.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın, memur kat­sa­yısı ve hiz­met yı­lı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da taz­mi­nat öde­nir. (Örneğin, 14 yıllık korucu vefat ederse, 14 X 20000 X 0,04698 =13.154 YTL.)


 


-55 ya­şı­nı dol­dur­ma­dan ken­di is­tek­le­ri ile gö­rev­le­rin­den ay­rı­lan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na, hiz­met sü­re­le­ri­ne ba­kıl­mak­sı­zın 20.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ve hiz­met yı­lı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da taz­mi­nat öde­nir. (20000 X 0,04698 =940 YTL.)


 


Cenaze yardımı da geldi


Korucu görev süresinde vefat ederse yakınlarına15.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­na­cak mik­tar­da (15000 X 0,04698= 705 YTL.) ölüm yar­dı­mı öde­nir.


 


Şu an görevde olup da 55 yaşından büyük olanlar


Halen gö­rev­de bu­lu­nan ve 55 ya­şı­ndan büyük olmaları ne­de­niy­le ili­şik­le­ri ke­si­le­cek olan geçi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan,


-Ko­ru­cu ola­rak 10 ila 15 yıl ara­sın­da hiz­me­ti bu­lu­nan­la­ra 5.000 gös­ter­ge ra­ka­mına göre (235 YTL) ay­lık bağ­la­nacaktır.


-55 ya­şı­nı dol­dur­muş ko­ru­cu­la­r­dan 10 yıl­dan az hiz­me­ti olan­lar ise is­tek­le­ri ha­lin­de 10 hiz­met yı­lı­nı ta­mam­la­yın­ca­ya ka­dar gö­rev­le­rin­de bı­ra­kı­lır­lar ve bun­larda ayda 235 YTL. aylıkla ayrılırlar


 


-Teröriste veya yakınına aylık yok


Te­rör suç­la­rın­dan do­la­yı hü­küm gi­yen ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na ve­ya dul eş­le­ri­ne, ay­lık bağ­lan­maz. Hü­küm giy­me­den ön­ce ay­lık bağ­lan­mış ol­ma­sı ha­lin­de ise bağ­la­nan ay­lı­ğı ke­si­lir.