Akşam Gazetesi-7200 günü erken dolduran 65 yaşı beklemeyecek 58-60’da emekli olacak—Gazetecilerin ücretleri de bankaya yatacak—Şehit ve gazilerin çocuklarına eğitim yardımı–Esnaf-Sanatkâra istirahat parası verilecek

24 Nisan 20087200 günü erken dolduran 65 yaşı beklemeyecek

[email protected]


 
Sosyal Güvenlik Reformu denilen 5510 sayılı Kanun’u değiştiren 5754 sayılı Kanun geçen perşembe TBMM’den geçti ve yakında Resmi Gazete’de yayınlanır. 5754 sayılı Kanun ile değiştirilen 5510 sayılı Kanun’a göre emeklilik yaşlarında ve şartlarında bazı değişiklikler yapıldı

1-30 Nisan’a kadar işe girenlerin emeklilik yaşı 58-60

08.09.1999 gününden sonra işe giren kadınlar 58 ve erkekler 60 yaşında emekli olmaktadır ve SSK’lı iseler 7000 gün, Bağ-Kur’lu veya T.C. Emekli Sandığı mensubu iseler 9000 gün yani 25 tam yıl prim-kesenek ödemek şartlarıyla emekli olabilirler. 5754 sayılı Kanun’la değişik 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu gereğince 30 Nisan 2008 gününe kadar işe girenler de yukarıdaki şartlarla emekli edileceklerdir. Herhangi bir kademe veya yaşlarda değişiklikler de yoktur.

2-30 Nisan ve sonrası 65

30 Nisan 2008 günü ve sonrasında işe giren çalışanlardan eski adıyla Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı iştirakçileri ise 58 ve 60 yaşını tamamladıkları tarihe göre karşılarındaki yaşlarda emekli olacaklardır.

Yeni 5510 sayılı Kanun’a göre;


 • Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı iştirakçileri, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı sahibi olabilirler.


 • SSK’lılar ise aynı yaşlarda ama 7200 şartıyla emekli olacaklar.

  Ancak,


 • Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı iştirakçileri, Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduracakları tarihe göre daha geç emekli edileceklerdir.

  1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,

  2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,

  3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,

  4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,

  5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,

  6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,

  7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65, olarak uygulanır.

  Örnek 1

  01.01.1980 doğumlu bir erkek 1 Mayıs 2008 günü memur olarak işe girmişse normal şartlarda 60 yaşında yani 01.01.2040 günü en az 9000 günle emekli olacaktı ama tablodaki kademeye göre 63 yaşında emekli olabilecektir yani emeklilik süresi 3 yıl daha gecikecektir.

  Örnek 2

  01.10.1985 doğumlu bir genç kız 1 Haziran 2008 günü kuaför işyeri açıp, Bağ-Kur’lu olursa normal şartlarda 58 yaşında (01.10.2043 günü) en az 9000 gün sayısı ile emekli olacak iken tabloya baktığımızda 58 değil 62 yaşında 4 yıl daha geç emekli olacaktır.

  3-SSK’lılarda 7200 gün


 • SSK’lılar’da ise tablodaki tarih aralıklarına bakılırken yaşlara değil 7200 günün tamamlandığı güne bakılacaktır. Yani, kaç doğumlu olursa olsun SSK’lı birisinin kadın ise 58 ve erkek ise 60 yaşından ne kadar geç emekli olacağı tablodan bakılırken yaşları ne zaman doldurduklarına değil, 7200 günü tamamladıkları güne bakılacaktır.

  Örnek 3

  01.01.1990 doğumlu bir delikanlı 1 Haziran 2008 günü işçi yani SSK’lı olursa hiç ara vermeden çalışır-prim öderse 7200 günü (20 tam yılı) 1 Haziran 2028 günü tamamlayabilir. Bu durumda da herhangi bir kademeye girmeden 60 yaşında emekli olabilir ve 65 yaşını beklemesine gerek kalmaz.  Gazetecilerin ücretleri de bankaya yatacak

  5510 sayılı Kanun’a ek Çerçeve 83’üncü maddeye göre ister işçi, ister gazeteci, ister denizci olsun, çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde ödenenler özel olarak açılan banka hesabına yatırılacak.

  Bu düzenlemeye paralel olarak, 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’un 14’üncü maddesinin birinci fıkrası da aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup yürürlük tarihi 1 Ekim 2008 günüdür.

  “Kararlaştırılan ücret, her ay peşin olarak ödenir. İlave ücretlerin sigorta primlerinin ödenmesi mecburidir. Çalıştırılan gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı gazeteci sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri gibi unsurları dikkate alarak işverenleri zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler, gazetecilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler.”

  Ödenme yukarıdaki usule göre, gerçekleşmezse yani elden ödenirse para ödenmemiş sayılacaktır.  Şehit ve gazilerin çocuklarına eğitim yardımı

  Reformdan sonra şehit ve gazi çocuklarına verilen eğitim yardımı da yüzde 25 oranında arttırılmıştır ancak bu paranın alınabilmesi için talep-isteme şartı vardır. Halen geçerli olan 5434 sayılı Kanun’a göre talep şartı olmaksızın her yıl ekim ayında ödenmektedir. Yeni düzenlemeye göre her yıl eylül-aralık arasında talep etmeleri şartı getirilmiştir. Öte yandan halen ilköğretimde okuyanlara 1000, lise öğrencileri için 1500, yükseköğrenim öğrencileri için 2000 gösterge karşılığı ödeme yapılırken bu göstergeler yüzde 25 oranında arttırılmıştır. Bu durumda sırasıyla, ilköğretimde yıllık 594 YTL olan yardım 742 YTL’ye, ortaöğretimde 891 YTL olan yardım 1.114 YTL’ye, yükseköğretimde de 1.188 YTL olan yardım 1.485 YTL’ye çıkarılmaktadır.  Esnaf-Sanatkâra istirahat parası verilecek

  Şimdiki kanunlara göre, SSK sigortalılarının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık halinde sigortalının sağlık tesislerine yatırılmak yahut bakımı kurumca sağlanarak kaplıca veya içmelere gönderilmek yoluyla tedavi ettirildiği takdirde, yani yatarak tedavi zamanlarında, günlük kazancının yarısı, ayakta veya evinde tedavi ettirildiğinde ise üçte ikisi oranında geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Bağ-Kur’lulara ise raporlu oldukları sürelerde geçici işgöremezlik geliri verilmemektedir.

  5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra ise Bağ-Kur’lulardan esnaf ve sanatkar olanları (kuaför-berber-kasap-bakkal vs) işkazası-meslek hastalığı geçirip hastanede yatarlarsa veya hastanede yattıktan sonra yatak istirahati verilip evlerinde raporlu olurlarsa ve bayan esnafın doğumdan önceki 8 ve sonraki 8 haftalık sürelerinde istirahat parası verilecektir. Ancak bu ödemelerden şirket ortakları yararlanamayacaklardır. Fakat bu ödemelerin alınabilmesi için genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporlu olmaları gerekir. Öte yandan doğum öncesi ve doğum sonrası çalışmadığı 8’er haftalık sürelerde geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenebilmesi için yatarak tedavi şartı aranmamaktadır.