Akşam Gazetesi–Aylıksız izinli doktor özel hastanede calısırsa SSK’lı olmalı–Süreli akdiniz süresize dönmüş–Emekli aylıkları neden yüzde 2 arttı

19 Ocak 2008Aylıksız izinli doktor özel hastanede calısırsa SSK’lı olmalı

[email protected]


 
Ali Bey, halen bir kamu hastanesinde fizik tedavi uzmanı olarak çalışıyorum. Özel sektörden iş teklifi aldım ama bir müddet denemek istiyorum. Bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince 6 aylık ücretsiz izin hakkımı kullanacağım. Bu izin sırasında özel hastanede çalışabilir miyim? Zira, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü çalışabilir izni veriyormuş ama sonradan disipline verirler mi? Çalışırsam adıma SSK primi ödenecek mi? Daha sonra tekrar memuriyete dönersem bir sorun ortaya çıkar mı? İsmi Mahfuz

Sayın okurum, öncelikle çalışma hukuku ile sosyal güvenlik hukukunu birbirinden ayırmak gerekir. Siz, memur olarak çalışma hukukunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabisiniz ve bu Kanun’un yasaklarına uymakla mükellefsiniz. Memur olup aylık aldığınız sürece de 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’na göre adınıza çalıştığınız devlet kurumu tarafından kesenek (prim) ödenir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108’inci maddesine göre memuriyette 10 yılı tamamlamışsanız 6 ay aylıksız izin alabilirsiniz. Bu izin süresince de devlet memuriyeti sıfatınız devam eder ve memurlara yasaklanan işleri yaparsanız disiplin suçu işlemi kabul edilirsiniz. Ancak, sosyal güvenlik farklı bir durumdur bu 6 aylık sürede isterseniz her ay primlerinizi (keseneklerinizi) T.C. Emekli Sandığı’na İSTEĞE BAĞLI olarak ödeyebileceğiniz gibi daha sonra da toplu olarak borçlanıp ödeme imkanınız var. Ancak, aylıksız izin süresince özel hastanede işe başlarsanız bu Borçlar Kanunu gereğince hizmet akdidir ve hizmet akdiyle çalışanların çalışma hukuku 4857 sayılı İş Kanunu olduğu gibi sosyal güvenlik bakımından da 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince SSK sigortalısı olmak zorundasınız. Ben hizmet akdiyle çalıştığım sürece zorunlu SSK sigortasını istemiyorum bunun yerine T.C. Emekli Sandığı’na her ay isteğe bağlı kesenek ödemek istiyorum demeniz halinde bana göre zorunlu olan SSK, isteğe bağlı olan T.C. Emekli Sandığı ödemelerinin önüne geçmelidir.

Öte yandan, ister memuriyet esnasında ister 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun gereğince muayenehane açabilirsiniz ama devlet memuru iken özel bir hastanede hizmet akdiyle çalışamazsınız. Çalışamazsınız diyorum ama İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 1219 sayılı Kanun’un 12 inci maddesi ile yukarıda açıklamaya çalıştığım durumları görmezden gelerek çalışma izni vermektedir. Bütün bunlara göre, aslında disiplin suçu konusu olduğu halde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü aylıksız izinli iken size özel hastanede çalışma izni verdiği için disiplin cezası almazsınız. Zira, disiplin cezasını uygulayacak yer de Sağlık Müdürlüğü’dür. Son olarak, Çalışma Bakanlığı’nca yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) gereğince de kamu doktorları özel hastanede çalışırsa özel hastane yönünden bazı sorunların da ortaya çıkma ihtimali çok yüksektir.Süreli akdiniz süresize dönmüş

Ben tam 1 yıl 4 aydır bir bilgisayar firmasında çalışıyorum. Girerken bana 1 yıl süreli bir belirli iş sözleşmesi imzalatmışlardı. Ben de bir şey olmaz diye imzalamıştım fakat sonradan öğrendim ki belirli süreli sözleşmeli çalışanlara askerli ve evlilik tazminatı verilmiyormuş. Fakat benim sözleşmem Ekim 2007’de sona erdi. Sonrasında yeni bir sözleşme imzalamadım. Şimdi benim durumum ne olmuştur? Çünkü nisan ayında askere gideceğim. Belirli süreli sözleşmem otomatik olarak belirsiz süreliye mi dönüşmüştür yoksa tekrar belirli olarak mı uzatılmıştır. Bu durumda Mart 15’te çıkarken askerlik tazminatı alabilecek miyim? Erdem Gürbüz

Sayın okurum, belirli sürelilik kanundan kaynaklanmıyorsa önceden belli edilen süresi sona erdiğinden kıdem ve ihbar ödenmeksizin sona eren sözleşmeye belirli süreli iş akti denmektedir. Siz, bilgisayar firmasında ne iş yaptığınızı yazmamışsınız zira, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 11’inci maddesi gereğince, “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar” demektedir. Eğer yaptığınız iş madde metninde geçen belli bir işin tamamlanması, belli bir olgunun ortaya çıkarılması gibi objektif kriterlere dayanmıyorsa zaten baştan belirli süreli iş akti yapılamazdı. Öte yandan ister kanuni olsun ister olmasın belirli süresi bittiği halde yeni bir belirli süreli akit yapılmadan işinize devam ettiğinize göre artık sözleşme belirsiz süreli haline gelmiş. Öyleyse, mart ayında askere giderken önceki çalıştığınız sürenin kıdem tazminatını ve kullanmadığınız yıllık ücretli izin süresinin ücretlerini de alabileceksiniz demektir.Emekli aylıkları neden yüzde 2 arttı?

SSK emekli maaşları enflasyon oranında artırılmıyor mu? Neden 2008 yılı maaşları yüzde 2 artırıldı. Muhittin Yılmaz

Aslında bu soruyu sorması gereken yerlerin sizin haklarınızı koruması gereken makamlar olması gerekirdi ama siz sormuşsunuz onlar sormamış. Normal şartlarda 2002 yılında 4759 sayılı Kanunla getirilen sistem gereğince (506 sayılı Kanun, Ek Madde 38), “…her ay ödeme tarihlerinde bir önceki aya göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksi artış oranı kadar artırılarak belirlenir.” Ancak, bu kural 2004 yılından beridir uygulanmamaktadır. Çünkü önce 31.12.2004 günlü 5282 sayılı Kanun’la şimdi de 14/12/2007 kabul tarihli, 28/12/2007 tarih ve 26740 (1. Mük.) sayılı R.G.de yayımlanan 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 28. maddesinin (10) numaralı fıkrasının (a) bendi gereğince, “506 sayılı Kanun ve 2925 sayılı Kanun gereğince 2008 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının, 506 sayılı Kanunun 55, 61, 67 ve geçici 82’nci maddelerine göre 2008 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları; 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren yüzde iki oranında, 2008 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere de 2008 yılının birinci altı aylık dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı kadar artırılarak ödenir” denilmiştir. Bu madde nedeniyle emekli aylığınız yüzde 2 artırılmıştır. Daha fazlasını daha doğrusu 2007 yılı enflasyon farkı konusunda ben bir şey yazmıyorum, siz anlayın.Kısa…kısa..


  • Gülseren Binici-Eyüp-Tarafıma mektup ile gönderdiğiniz belge fotokopilerine göre 1974-1980

    yılı arasında 180 günlük çalışmanız var. Daha sonra da 49 aylık prim ödemeniz mevcut ama

    15.03.1994 günü tekrar bir işe girip 10 gün prim ödeyip ertesinde isteğe bağlı dilekçesi vermeden Nisan 1994 ayı için isteğe bağlı bir aylık prim ödemişsiniz, bu bir ayı kabul etmeyebilirler. Velhasıla 190 günlük normal çalışma ve 49 aylık isteğe bağlı olmak üzere toplam 1660 gününüz var. 2003 yılında verdiğiniz isteğe bağlı prim affı dilekçesini ise 1994 Mart ayındaki 10 günlük çalışmanız nedeniyle işleme alınmamıştır. Şimdi yeniden isteğe bağlı olup prim ödeyerek 3600 günü tamamlamanız şart. Daha önce tamamlamış olsaydınız 2003 yılında emekli olabilecektiniz.