Akşam Gazetesi–Aylıksız izne çıkan memur sağlık karnesini kullanır–İlk eşinizden tekrar dul aylığı alabilirsiniz

28 Nisan 2007


Aylıksız izne çıkan memur sağlık karnesini kullanır
Ali abi, benim eşim devlet memuru olup şu an ücretsiz izin kullanıyor. Ücretsiz izinde iken hastaneye gitsek sosyal güvencesi olmayacak mı? Veyahut da T.C. Emekli Sandığı’nda ücretsiz izin alan bir çalışanın ücretsiz izin bitene kadar hiçbir sosyal güvencesi yok mudur? Sadık Demir

Sayın okurum önce birçoklarının karıştırdığı konulara açıklık getirmek istiyorum. Devlet memurları çalıştıkları sürece hiçbir şekilde T.C. Emekli Sandığı’ndan yararlanmazlar sadece kesenek-prim öderler. Hastalandıklarında muayene ve tedavileri çalıştıkları kurum veya kuruluşun bütçesinden sağlanır. Emekli olduktan sonra ise T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun verdiği haklardan faydalanmaya başlarlar. İkinci hatırlatmam ise memurlara aylıksız izin verilir, işçilere ise ücretsiz izin. Eşinizin durumuna gelince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108 inci maddesi gereğince;


 • Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.


 • Devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.


 • Doğum yapan memurlara istekleri halinde doğum izinlerinin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.


 • Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok sekiz yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

  Bu şekilde aylıksız izinli sayılan devlet memurlarının en son ayrıldıkları kurum ve kuruluşların bütçelerinden muayene ve tedavi olup olamayacakları konusu çok önceleri tartışma konusu olmuş ve devlet harcamalarının yasallığını denetleyen Sayıştay konuyu genel kurulunda karara bağlamıştır.


  Sayıştay Genel Kurulu’nun 1.02.1988 tarih ve 4620/1 Sayılı, Personel Mevzuatı ile İlgili Kararına göre;

  1. “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 108’inci maddesine göre aylıksız izin kullanan devlet memurunun; kendisinin, eşinin bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının tedavi giderlerinin kurumunca karşılanması gerektiğine çoğunlukla,

  2. a) Sürekli görevle yurtdışına gönderilen devlet memurunun yanında bulunan;

  l Aylıksız izinli memur ya da emekli eşinin yurtdışı tedavi giderinin; yurtdışında sürekli görevle bulunan memurun kurumunun yurtdışında ve döviz olarak ödenmesinde yasaya aykırılık bulunmadığına çoğunlukla,

  l Aylıksız izinli memur eşinin bakmakla yükümlü olduğu ana, babasının yurt dışı tedavi giderinin yurt içi emsali kadarının aylıksız izinli memurun kurumunca Türkiye’de ve Türk parası olarak karşılanması gerektiğine çoğunlukla,

  b) Eşi yurt içinde devlet memuru olarak görevli bulunan kendisi sürekli görevle yurtdışına gönderilen kadın memurun yanında bulunan aile yardımı ödeneğine müstahak çocuklarının yurtdışında yapılan tedavi giderlerinin, kadın memurun kurumunca, yurtdışında döviz olarak ödenmesinde yasal sakınca bulunmadığına çoğunlukla,

  3. Eşi aylıksız izinli memur ya da emekli olan, kendisi sürekli görevle yurtdışına gönderilen kadın memurun yanındaki çocuklarının yurtdışı tedavi giderlerinin, kadın memurun kurumunca, yurtdışında ve döviz olarak ödenmesi gerektiğine çoğunlukla,

  4. Eşi yurtiçinde devlet memuru olarak görevli bulunan, kendisi sürekli görevle yurtdışına gönderilen kadın memurun yurtdışı aylık emsalinin, iki çocuğu geçmemek üzere, yanında bulunan ve aile yardımı ödeneğine müstahak olan her çocuk için yüzde 2.5 oranında arttırılarak uygulanmasının yerinde olacağına oybirliğiyle karar verilmiştir.”  İlk eşinizden tekrar dul aylığı alabilirsiniz

  Sayın Tezel, benim ilk eşim Bağ-Kur’luydu kendisi vefat etti ben ve çocuklarıma maaş bağlandı sonra ben ikinci evliliğimi yaptım ama maalesef  2’nci eşimi de genç yaşta kaybettim. Ardından üçüncü evliliğimi yaptım ve anlaşamadık boşandım şu anda hiçbir gelirim yok. Acaba, yeniden Bağ-Kur’dan rahmetli ilk eşimin maaşından yararlanabilir miyim? Zerrin Can

  Hanımefendi, 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun 45 inci maddesi gereğince dul eşe aylık bağlanır ve 45 inci madde gereğince de, “Sigortalının dul eşi evlenirse aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan evlenme son bulunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki eşinden de aylık almaya hak kazanan dul eşe bu aylıklardan fazla olanı ödenir…”

  Bu madde gereğince Bağ-Kur’a müracaat etmeniz halinde evli olmadığınız için ilk eşinizden dolayı size Bağ-Kur dul aylığı bağlanacaktır. Hatta, üçüncü eşinizin ölümünü takip eden aybaşından itibaren birikmiş aylıklarınızı da alırsınız.

 • Kısa…kısa….

  Tunç Demircan– Eylül 1961 doğum ayınız, yurtdışında geçen 7147 günü günlüğü 3,5 dolardan borçlanıp ödediğiniz için 08.12.2005 olan SSK ilk sigorta başlangıcınız borçlanma gününüz olan 7147 gün geriye giderek, 01.02.1986 olmuş. Bu başlangıç tarihine göre de bundan sonra prim ödemeseniz dahi 01.02.2011 günü 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayınca emekli olursunuz. Alacağınız emekli aylığı bugünkü rakamlarla 527 YTL.dir. Prim ödemeye devam etmenizi tavsiye etmem.

  Murat Dayı– 01.07.1972 doğum tarihiniz, 01.07.1985 işe giriş tarihinizle normal şartlarda 49 yaşında en az 5300 günle emekli olursunuz. Belirtmemişsiniz ama şayet, 23.05.2002 günü (basında en az 3600 gününüz varsa) 5000 gün basın (3A veya 2A görünür) çalışmanız varsa bu sürenin dörtte biri kadar (1250 gün) başlangıcınız geriye giderek 11.01.1982 olur. Bu başlangıca göre de normalde 46 yaşında emekli olurdunuz ama bugüne kadar basındaki gün sayınızın dörtte biri kadar bu yaştan düşecektir. Mesela bugün için basında 6000 gününüz varsa 1500 gün (4 yıl, 2 ay) bu yaştan düşer ve 41 yaş 10 aylık olunca emekli olursunuz.

  Hayati Körpe- 01.07.1985 işe girişiniz, 02.04.1964 doğum tarihinizle dediğiniz gibi 49 yaşında (02.04.2013 günü) SSK’dan en az 5300 günle emekli olursunuz. SSK’dan sonra başlayacağınız Bağ-Kur’da 3 yıl, 6 aydan az süre prim öderseniz SSK’dan emeklilik yaşınız değişmez. Ancak, 3 yıl, 6 ay Bağ-Kur’unuz olursa bu kere 9000 günle 54 yaşında emekli olursunuz.

  Recep Akcengiz– 15.08.1960 doğum tarihiniz, 01.04.1987 işe girişiniz ve var olan 1455 gün SSK çalışmanızdan sonra 04.10.2000 günü başladığınız ve halen devam ettiğiniz Bağ-Kur’dan 56 yaşında en az 9000 gün sayısıyla emekli olursunuz. Bundan sonra Bağ-Kur’u kapatıp SSK’ya geçer ve geçtikten sonra en az 1260 gün SSK’ya prim öderseniz bu kere en az 5375 gün sayısıyla 50 yaşında SSK’dan emekli olursunuz. Şayet askerliğinizi 1987 den önce ifa ettiyseniz borçlanıp-ödemeniz halinde bu yaşlar birer yıl öne gelir.

  Nevfel Bilbin- SSK’ya emeklilik müracaatı için SSK müdürlüklerinden veya http://www.ssk.gov.tr/sskdownloads/bilgibankasi/genelgeler/tahsisler/mevzuat/ek6_260905.doc adresinden indireceğiniz Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesini doldurup, ekine nüfus müdürlüğünden alacağınız vukuatlı nüfus kayıt örneği ile iki fotoğraf ekleyip elden veya APS ile göndermeniz gerekir.

  Kemal İşler– 1950 doğum yılınız, 1975 yılında başlayıp 8 yıl, 6 aylık Bağ-Kur’unuzdan sonra 2006 yılı haziran ayında başladığınız SSK’da 1080 günü tamamlayıncaya kadar işçi olarak çalışmanız şart olup daha sonra isteğe bağlı ödeme yapabilirsiniz. SSK’da 1260 günü tamamlayınca emekli olacaksınız.

  Harun Kurt- 01.10.1961 doğum tarihiniz, borçlanıp ödediğiniz 20 aylık askerlikten sonra 27.03.1985 ile 15.08.1992 arasındaki Bağ-Kur sürenizden ve 15.11.1996 gününe kadar devam eden esnaf oda kaydınız nedeniyle 1995-11 Sayılı Bağ-Kur genelgesi gereğince odadan yazı alarak Bağ-Kur’u 1992 de kapatabilirsiniz. 20.12.1992 günü başladığınız SSK dahil olmak üzere SSK ve Bağ-Kur arasında çakışma olmayan son 2520 günlük prim ödemelerinde en çok SSK günü varsa SSK’dan 47 yaşında yani 01.10.2008 günü emekli olursunuz.