Anayasa Mahkemesi Karar Tutanağı

22 Aralık 2006

Esas Sayısı       : 2006/111


Karar Sayısı     : 2006/112


Karar Günü      : 15.12.2006


 


 


 


KARAR TUTANAĞI


(HÜKÜM BÖLÜMÜ)


 


 


31.5.2006 günlü, 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun:


A- 3. maddesinin (29) numaralı bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Sacit ADALI’nın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,


B- 18. maddesinin ikinci fıkrasının “… genel sağlık sigortası dahil prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla…” bölümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK ile Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,


C- 19. maddesinin;


      1- Dördüncü fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Şevket APALAK’ın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,


     2-  Beşinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI ile Serruh KALELİ’nin karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,


D- 27. maddesinin;


     1- Birinci fıkrasının, Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI ile Serruh KALELİ’nin karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,


     2- a- Birinci fıkrasının “…29 uncu madde hükümlerine göre hesaplanır…” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Sacit ADALI’nın karşı oyu ve OYÇOKLUĞUYLA,


          b- Kalan bölümünün, Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına girenler dışındaki sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,


 


 


 


 


 


E- 28. maddesinin ikinci fıkrasının;


     1- Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI ile Serruh KALELİ’nin karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,


     2- Yasa’nın 4. maddesinin birinci  fıkrasının (c) bendi kapsamına girenler dışındaki sigortalılar yönünden;


         a- (a) bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,


         b- (b) bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ile Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,


F- 29. maddesinin;


     1- Birinci fıkrasının, Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,  Sacit ADALI’nın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,


     2- İkinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,  Sacit ADALI’nın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,


3-  Üçüncü fıkrasının;


          a- Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,  Haşim KILIÇ, Sacit ADALI ile Serruh KALELİ’nin karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,


          b- Diğer sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,


     4- Beşinci fıkrasının Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,  Sacit ADALI’nın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,


 


 


 


 


 


G- 30. maddesinin dördüncü fıkrasının “ … 81 inci maddenin (e) bendi gereğince sosyal güvenlik destek primi alınır.” bölümünün;


     1- Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar yönünden İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE,


     2- Diğer sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Serdar ÖZGÜLDÜR ile Serruh KALELİ’nin karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,


     3- Dördüncü fıkrasının iptal edilen bölümü dışında kalan bölümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,


H- 31. maddesinin birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,  Sacit ADALI’nın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,


I- 40. maddesinde yer alan cetvelin 8., 12., 13. ve 14. sıralarındaki düzenlemelerin, Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,  Haşim KILIÇ ile Sacit ADALI’nın karşıoyları, cetvelin 8 ve 13. sıralarındaki düzenlemeler bakımından Serruh KALELİ’nin karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,


J- 46. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,  Haşim KILIÇ, Sacit ADALI ile Serruh KALELİ’nin karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,


K- 55. maddesinin ikinci fıkrasının;


    1- Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,  Sacit ADALI’nın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,


         2- Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına girenler dışındaki sigortalılar yönünden;


         a- “Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar…” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,  Sacit ADALI’nın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,


         b- Kalan bölümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,


 


 


 


L-  63. maddesinin;


     1- Birinci fıkrasının (d) bendinin “… 18 yaşını doldurmamış veya 45 yaşından gün almış kişilerin diş protezlerinin 72 nci maddeye göre belirlenen tutarının % 50’si.”  bölümünün;


          a- Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,  Tülay TUĞCU, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, A. Necmi ÖZLER ile Serruh KALELİ’nin karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,


          b- Diğer sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Şevket APALAK’ın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,


     2- İkinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,


M- 67. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK  ile Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,


                N- 68. maddesinin ikinci fıkrasının;


     1- Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,  Tülay TUĞCU, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, A. Necmi ÖZLER ile Serruh KALELİ’nin karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,


         2- Genel sağlık sigortası kapsamındaki diğer sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,


    O- 73. maddesinin dördüncü fıkrasının, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,


P- 80. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının, Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,  Haşim KILIÇ, Sacit ADALI ile Serruh KALELİ’nin karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,


 


 


 


 


R- 81. maddesinin birinci fıkrasının;


     1-  (c) bendinin,


          a- Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,  Haşim KILIÇ, Sacit ADALI  ile Serruh KALELİ’nin karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,


          b- Diğer sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,


     2-  (e) bendinin;


          a- Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,  OYBİRLİĞİYLE,


          b- Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Serdar ÖZGÜLDÜR ile Serruh KALELİ’nin karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,


S- 106 maddesinin;


     1- (2) numaralı bendindeki “… diğer maddeleri,” ibaresinin, 1479 sayılı Yasa’nın 35. maddesinin birinci fıkrası yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE,


     2- (8) numaralı bendindeki “…30 ilâ 39 uncu maddeleri,…” ibaresinin, 5434 sayılı Yasa’nın 39. maddesi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE,


Ş- Geçici 1. maddesinin beşinci fıkrasının;


     1- Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,  Haşim KILIÇ, Sacit ADALI ile Serruh KALELİ’nin karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,


     2- Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına girenler dışındaki sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,


T- Geçici 2. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), ve (d) bentlerinin, Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına giren sigortalılar yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,  Sacit ADALI’nın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,


 


U- Geçici 4. maddesinin ikinci ve dokuzuncu fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Haşim KILIÇ ile Sacit ADALI’nın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,


V- Geçici 6. maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,


Y-  Geçici 9. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,


Z- 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 29. maddesinin ikinci fıkrası gereğince;


     1-  4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin,


     2- 60. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinin “…ve (c)…” bölümünün,


     3-  105. maddesinin (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerinin,


     4- 106. maddesinin (5), (7), (8), (9), (10), (15) (16), (18), (19), (20) ve (24)  numaralı bentlerinin,


iptal edilen fıkra, bent, düzenleme ve bölüm nedeniyle uygulanma olanağı kalmadığından İPTALLERİNE, OYBİRLİĞİYLE,


15.12.2006 gününde karar verildi.
Başkan


Tülay TUĞCU


Başkanvekili


Haşim KILIÇ


Üye


Sacit ADALI


 


 


 


 


 


 


 
Üye


Fulya KANTARCIOĞLU


Üye


Ahmet AKYALÇIN


Üye


Mehmet ERTEN


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Üye


A. Necmi ÖZLER


Üye


Serdar ÖZGÜLDÜR


Üye


Şevket APALAK