Asgari İşçilik Oranları Yayınlandı

2 Ekim 2005

TebliğÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli

İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını

Gösterir Tebliğ

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranları ile bu oranların belirlenmesinde esas alınan kriterleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 83 üncü maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü işler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel bina inşaatı işlerine uygulanacak asgari işçilik oranları ile ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Tebliğ, 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 29/3/2005 tarihli ve 25770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Tebliğde geçen;

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,

Kanun: 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununu,

Ünite: Kurumun ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünü,

İdare: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 83 üncü maddesinde sayılan kurum ve kuruluşları,

İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi,

Meslek Mensubu : 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğince ruhsat verilmiş, çalışanlar kütüğüne kayıtlı serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirleri,

Asgari İşçilik Oranı: İhale yoluyla yapılan işlerde istihkak tutarı, özel bina inşaatı işyerlerinde ise maliyet bedeli içerisindeki asgari işçilik miktarının yüzdesini,

ifade eder.

Çeşitli İşkollarının Asgari İşçilik Oranları

Madde 5 — Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının Ünitelerce araştırılmasında veya meslek mensupları tarafından ihale konusu işler ile özel bina inşaatı işyerlerinden dolayı işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda rapor düzenlenirken ya da gerektiğinde Sigorta Müfettişlerince işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespitinde dikkate alınmak üzere, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen çeşitli işkollarına ilişkin oranlar, bu Tebliğ eki listede yayımlanmıştır.

Ünitelerce yapılacak araştırma işleminde, meslek mensuplarınca işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda düzenlenecek raporlarda ve gerektiğinde Sigorta Müfettişleri tarafından işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti hususunda yapılacak incelemelerde, söz konusu işkolları ile ilgili olarak bu listede belirtilen oranlar esas alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.

Listede Oranları Bulunmayan İşler

Madde 6 — Bu Tebliğ eki listede oranları bulunmayan işler veya idarece akreditif bedeli ödenmek ya da ihale bedeli dışında kısmen veya tamamen malzeme verilmek suretiyle yaptırılan işlere ait asgari işçilik oranları, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtildiği gibi anılan Komisyonca tespit edilecektir. Ayrıca, oranı belli olmayan işler hakkında Üniteler veya Meslek Mensupları ya da Sigorta Müfettişlerince yapılacak işlemlerde, listede benzer bir iş için belirlenmiş olan oran dikkate alınmayacaktır.

Ancak, tek sözleşme ile yapılan ihale konusu işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve her bir işin asgari işçilik oranının Tebliğ eki listede mevcut olması durumunda, işverenin yazılı isteği de olmak kaydıyla, yapılacak işlemde bu işlerin en yükseğine ilişkin oran dikkate alınabilecektir.

Meslek mensuplarınca rapor düzenlenmek üzere defter ve belgeleri incelenen işlere ait oranların bu Tebliğ eki listede bulunmaması halinde, oranın Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenmesi amacıyla tespite konu işe ait olup, idarece her sayfası onaylanmış son hakediş raporu ve oranın tespiti için gerekli olan diğer belgeler (sözleşme, iş bitirme belgesi vb.) meslek mensubunca ilgili Üniteye dilekçe ekinde verilecek, Ünitece de, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenecek oran ilgili meslek mensubuna ve işverene iadeli taahhütlü bir yazı ile bildirilecektir.

Ancak, bu şekilde işlem yapılabilmesi için, işveren ile işyeri kayıtlarını inceleyecek olan meslek mensubu arasında bu konuda düzenlenen sözleşmenin aslı veya noterden onaylı bir sureti de ibraz edilecektir.

Yürürlük

Madde 7 — Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

Asgari

Sıra İşçilik

No İŞ KOLU Oranı (%)

AĞAÇ – BAHÇE – ORMAN – PARK

1- Ağaç dikimi (makinasız) 40

2- Ağaç dikimi (makinalı) 10

3- Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinasız) 20

4- Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinalı) 10

5- Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinasız) 30

6- Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinalı) 7

7- Ağaçlandırma alanlarının sulanması (makinalı – arazöz) 6

8- Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu (makinasız) 35

9- Ağaçlandırma ve erozyon kontrolu ( makinalı) 10

10- Ağaçtan kozalak toplama 40

11- Arazi hazırlığı (fidan üretim işlerinde) (makinalı) 6

12- Arazi sulaması (işçi ile ark açarak) 40

13- Arazi sulaması (motopomp ve boru ile) 10

14- Arazi sulaması (yağmurlama sistemi ile) 9

15- Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti (makinalı) 7

16- Aşı çalışması 40

17- Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinasız) 40

18- Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinalı) 10

19- Biçer Döver ile hasat 8

20- Budama işi (makinasız) 45

21- Budama işi (makinalı) 15

22- Çobanlık Hizmetleri 35

23- Bank ve çöp kovası imalat ve montajı 10

24- Diri örtü temizliği -yangın ve emniyet yolu- toprak işleme (makinalı) 6

25- Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinasız) 40

26- Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinalı) 10

27- Fidan Dikilmesi

a) Fidanların İdarece verilmesi halinde 30

b) FidanlarınMüteahhitçe temin edilmesi halinde 9

28- Fidanlık bakım işi 40

29- Futbol sahası çimlendirilmesi işi 15

30- Halı döşenmesi (spor sahalarına) 12

31- İlaçlama (işçi ile) (sırt pulvarizatörü ile) 25

32- İlaçlama (uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile) 8

33- Orman ürünlerinin depoda istifi (makinalı) 10

34- Ot – saman – sap balyalama işi (makinalı) 10

35- Ot alma – ot biçilmesi (makinasız) 40

36- Ot alma – ot biçilmesi (makinalı) 10

37- Pamuk balyalama (presleme), pamuk çiğitlerinin ayrılması, depolanması

ve sevk için vasıtaya yüklenmesi 10

38- Park alanlarının sulanması, cadde ve sokakların yıkanması (makinalı) 7

39- Park, refüj ve caddelerdeki yeşil alanların sulanması 20

40- Repikaj (tüp ve kap doldurma) (fidan üretim çalışmalarında) 40

41- Süt Sağımı

a) Makinasız 30

b) Makinalı 6

42- Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (işçi ile ve makinalı) 25

43- Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (makinalı) 15

44- Şelale inşaatı 10

45- Tohum çıkarma (fidan üretim çalışmalarında) (makinasız) 25

46- Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makinasız) 25

47- Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makinalı) 10

48- Teraslama (makinasız) 35

49- Teraslama (makinalı) 10

50- Yanık orman sahası örtü temizliği 20

AKARYAKIT – DOĞALGAZ – PETRO KİMYA – RAFİNERİ

1- Akaryakıt depolama tankları tesisi 9

2- Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı 9

3- Akaryakıt tankları katodik koruma, izolasyon ve boya 9

4- Doğalgaz boru hattı (şehir içi malzemeli) 8

5- Rafineri asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması 12

6- Rafineri tank gövde saç değişimi kumlama (boya dahil) 12

7- Rafineri ve petro kimya tesisleri 9

BARAJ – GÖLET – SULAMA

1- Baraj onarımı (kaya dolgu baraj) 6

2- Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (beton baraj),

komple (dolgu tünel savak) 6

3- Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (toprak dolgu baraj),

komple (dolgu tünel savak) 5

4- Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (kaya dolgu baraj),

komple (dolgu tünel savak) 4

5- Dolu savak inşaatı 6

6- Hidromekanik teçhizat imal ve montajı (kapak, cebri boru vb.) 9

7- Çamurla tıkalı çelik boruların basınçlı su ile temizlenmesi 8

8- Regülatör inşaatı 6

9- Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (borulu sistem) 8

10- Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (prefabrik elemanlarla yapılan kanalet sistemi) 6

11- Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (klasik sistem-dikdörtgen-trapez kesitli-beton) 9

12- Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (sprinker sistem) 9

BİNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, TV ve

Su Kuleleri, Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon,

Eski Eser vb.)

1- BİNA – Açık hava müzesi teşhir alanı genişletme işleri 8

2- BİNA – Ahşap kaplama işi 11

3- BİNA – Ahşap parke yapılması 15

4- BİNA – Alabalık üretim istasyonu inşaatı 9

5- BİNA – Aerodinamik laboratuvar inşaatı 9

6- BİNA – Alüminyum camekan veya asma tavan yapımı 12

7- BİNA – Alüminyum giydirme dış cephe yapımı 12

8- BİNA – Alüminyum doğramadan pencere yapımı 15

9- BİNA – Amblem işi (bina iç ve dış cephelerine) 10

10- BİNA – Andezit plak taş döşenmesi 12

11- BİNA – Anıt mezar inşaatı 10

12- BİNA – Asansör revizyonu 12

13- BİNA – Asansör tesisatı 7

14- BİNA – Atletizm pisti sentetik kaplama işi 12

15- BİNA – Banko yapılması işi 11

16- BİNA – Bayrak direği yapılması 10

17- BİNA – Beton, kalıp, betonarme demiri (münferit) 9

18- BİNA – Cam takılması işi (cam temini ve takılması) 10

19- BİNA – Cam tuğla örülmesi (cam tuğla temini ve örülmesi) 10

20- BİNA – Depreme dayanıklılık kontrolü (Tabanca ile beton mukavemet ölçümü) 7

21- BİNA – Depreme karşı güçlendirme işi 12

22- BİNA – Döner kapı ve emniyet kapısı yapımı ve montajı 9

23- BİNA – Elektrik tesisatı 10

24- BİNA – Epoksi ile kaplama yapılması (makine ile) 5

25- BİNA – Epoksi ile kaplama yapılması (fırça ve rulo ile) 15

26- BİNA – Granit Plak döşenmesi 12

27- BİNA – Su basman altı temel imalatı 9

28- BİNA – İnce inşaat (kabası biten inşaatın tamamlanması ) 10

29- BİNA – İnce yonu taş kaplama yapılması 16

30- BİNA – Elektrikli yangın ihbar tesisi 10

31- BİNA – Yarı prefabrik (% 50’den az) inşaat 7

32- BİNA – Tam prefabrik (%50’den fazla) inşaat 6

33- BİNA – Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat 7

34- BİNA – Betonarme karkas inşaat 9

35- BİNA – Yığma inşaat 12

36- BİNA – Karo mozaik, karo fayans veya kaplama işi 10

37- BİNA – Karot alma 6

38- BİNA – Laminat parke döşemesi 10

39- BİNA – Paratoner tesisatı işi 10

40- BİNA – Çatı veya terasın kurşun kaplaması 10

41- BİNA – Yıkım ve söküm (insan gücü ile) 30

42- BİNA – Yıkım ve söküm (makine ile veya dinamit ile) 6

43- BİNA – Doğalgaza dönüşüm (daire kombili) 8

44- BİNA – Doğalgaz veya Fuel-oil’e dönüşüm (merkezi sistem-apartman kazanlı) 10

45- BİNA – Traverten kaplama 10

46- BİNA – Boya veya badana yapılması 15

47- Büst yapımı 25

48- Cami minaresi inşaatı (betonarme) 10

49- Cami minaresi inşaatı (saç demir konstrüksiyon) 12

50- Cami minaresi inşaatı (tuğla) 16

51- Cami minaresi inşaatı (yontma taşı) 16

52- Çatı yağmur iniş ve olukları temizliği 35

53- Çatı yapımı (ahşap karkas ve kiremitle), Çatı yenileme 15

54- Çatıların alüminyum ile kaplama işi 10

55- Çelik çatı yapımı 9

56- Çelik çatı yapımı (uzay kafes sistemli) 15

57- Çelik kontrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapımı 9

58- Çelik silo, tank, çeşitli demir imalat boyama işleri (kumlama hariç) 10

59- Çeşitli demir kontrüksiyon yapımı 10

60- Çimento fabrikası komple inşaatı (mekanik, elektrik montaj dahil) 8

61- Çok katlı otopark inşaatı 9

62- Dekorasyon işleri 11

63- Demir korkuluk yapılması 10

64- Dış cephede mermer kaplama 12

65- Doğalgaz santrali inşaatı (komple) 7

66- Döner fırın tuğlaları sökülmesi ve örülmesi (insan gücü ile) 35

67- Endüstri tesisleri inşaatı (Betonarme silolar) 9

68- Endüstri tesisleri inşaatı (Betonarme soğutma kuleleri, bacalar) 10

69- Endüstri tesisleri inşatı (termik santral) (mekanik, elektrik montajı dahil) 8

70- Eski eser görünümlü bina inşaatı 12

71- Fabrika elektrik kuvvet tabloları 6

72- Fabrika elektrik kuvvet tesisatı 6

73- Fırın inşaatı (ateş tuğlası ve harç kullanılarak ekmek, simit vb. yapım amaçlı) 20

74- Fosseptik ve rögar onarımı (sökülen yıkılan kısımlar) 20

75- Fosseptik ve rögar onarımı (yeni yapılan kısımlar) 9

76- Fotosel, otomatik kapı yapılması 9

77- Güneş enerjisi tesisatı işi 10

78- Havuz inşaatı (fıskiyeli veya fıskiyesiz her türlü havuz yapımı) 10

79- Hasır çelik 6

80- Hazır beton 1.5

81- Hipodromda antrenman kum pisti inşaatı (makinalı) 5

82- İzolasyon işleri (cam tülü, kaneviçe, cam yünü) 10

83- İzolasyon işleri (kauçuk, pestil, polimer, bitümlü örtü, asfalt, bitümlü karton) 7

84- Kalorifer tesisatı 7

85- Kapalı garaj inşaatı 9

86- Kapalı spor salonu inşaatı 9

87- Kapı doğramaları yenilenmesi 12

88- Konferans salonu (çok amaçlı) düzenleme ve tefrişi 11

89- Kutu profillerle kapı, pencere yapımı 10

90- Lahit inşaatı, kapak açma, toprak mezar kazısı, cenaze gömü ve mezar

nakil işinin komple yapımı 25

91- Merdiven basamaklarına karo kaplaması 10

92- Mermer kaplama, döşeme vb. gibi yatay satıhlar 10

93- Mezarlık bakımı 40

94- Mezbaha inşaatı (komple) 9

95- Müşterek tesisat (bina içi) 8

96- Otomatik kontrol tesisatı 7

97- Brülör tesisatı 7

98- Hastane tesisatı, oksijen, azot, vakum tesisatı 10

99- Mutfak tesisatı 7

100- PVC yer döşemesi, jeotekstil kaplama 5

101- PVC profil, ısıcam temini ve takılması 10

102- Sera inşaatı (çelik konstrüksiyon ile) 9

103- Seramik döşenmesi (yatay ve düşey satıhlarda)

a) Malzemeli 10

b) Malzemesiz 35

104- Sera inşaatı (prefabrik sistemle) 7

105- Sıhhi tesisat (daire içi) 9

106- Soğuk hava deposu inşaatı (komple) 7

107- Spor salonu zemininin sentetik malzeme ile kaplanması 7

108- Spor salonu zemininin ahşap parke ile kaplanması 15

109- Stadyum içinde tartan pist yapımı 9

110- Su soğutma kuleleri inşaatı (ahşap veya polyester) 6

111- Şeker fabrikalarındaki çamur havuzlarının temizlenmesi (makinalı) 7

112- Tel örgü işleri (kafes, tel vb.) 9

113- TV kulesi inşaatı (betonarme) 9

114- TV kulesi inşaatı (çelik konstrüksiyon) 10

115- Yangın merdiveni (çelik konstrüksiyon) 9

116- Yürüyen merdiven tesisi 7

117- Yürüyen merdivenli yaya üst geçit inşaatı 8

DENİZ – DERE – LİMAN – İSKELE – MENDİREK

1- Balık üretim tesisi inşaatı 10

2- Deniz deşarjı kara boru hattı inşaatı 5

3- Denize deşarj tesisi, YYPE deşarj boru döşenmesi, YYPE yayıcısının

deniz dibine montajı 4

4- Deniz tahkimat inşaatı 8

5- Deniz iskele inşaatı 6

6- Dere çevirme seddesi ve derivasyon kanalı (kil kaplama) 6

7- Dere onarımı (sel hasarlı) (beton, betonarme istinat duvarı) 9

8- Dere onarımı (sel hasarlı) (derivasyon yapılması, makinalı) 4

9- Dere onarımı (sel hasarlı) (kargir istinat duvarı) 18

10- Gemi ile sismik araştırma ve petrol arama 6

11- İskele onarımı 7

12- Liman mendirek onarım inşaatı (anroşman, büyük taş bloklar) 8

13- Liman mendirek onarım inşaatı (beton bloklar) 10

14- Liman ve balıkçı barınağı inşaatı 6

15- Rıhtım inşaatı ve dolgu işleri 7

16- Tersane hücumbot kızakyolu inşaatı 5

17- Usturmaca yapılması 5

ELEKTRİK – MONTAJ

1- Ag – Og elektrik tesisi bakım onarımı 9

2- Ag – Og elektrik tesisi demontaj işi 9

3- Ag – Og elektrik tesisi demontaj + montaj işleri 18

4- AG – Og elektrik tesisi ve ENH montaj işleri

a) Beton direkli 6

b) Galvanizli direk ve ağaç direkli 6

c) Kaynaklı demir direkli 8

5- Ağaç direklerinin (elektrik, telefon) bakımı ve emprenyesi 15

6- Ana besleme hatlarının onarımı 9

7- Ana dağıtım panolarının tadilatı 10

8- Ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının montajı (pano imali prefabrikasyon) 8

9- Armatür montajı 10

10- Bara imali ve montajı 8

11- Bilgisayar yazılımı 20

12- Bilgisayar donanımının oluşturulması ve kurulması 10

13- Data hatları, patch, panel rock dolap tesisi 9

14- Elektrik sisteminin enterkonnekte sisteme bağlanması 6

15- Enerji kesme, açma, ihbar bırakma 30

16- Endeks okuma işi 30

17- Enerji nakil hattı tel çekimi işi 7

18- Enerji temini, trafo postası (TRP), alçak gerilim şebekesi (AGŞ) 8

19- Giriş kontrol sistemi tesisi 6

20- Güvenlik kamera sistemi tesisi 6

21- Hait onarımı (elektronik data kayıt sisteminin geliştirilmesi) 6

22- Galvanizli direk imali, montajı, hat malzeme temini, tel çekimi ve etüd

işleri (komple)

a) Direk imalatı fabrikasyon 7

b) Direk imalatı yükleniciye ait 8

23- Havai hatların yer altına alınması (komple) 8

24- Jenaratör revizyonu 12

25- Jeneratör montajı 6

26- Kapalı devre TV sistemi 6

27- Kesici ölçü kabini (KÖK) montajı 6

28- Kesintisiz güç kaynağı montajı 6

29- Kompanzasyon tesisi 6

30- Kumanda panosu içi işlemleri 10

31- Kablo tavası döşenmesi 8

32- Pano imali ve montajı 10

33- Panolara besleme hattı çekilmesi 7

34- Radyolink İnşaatı 10

35- Sayaç sökme, takma işleri 30

36- Telefon santrali montajı 6

37- Telekomünikasyon tesisi işleri 6

38- Topraklama tesisatı 10

39- Tranşe arıza işi (komple) 9

40- Trafo merkezleri montajı

a) Bina tipi 6

b) Direk tipi 8

c) Şalt tipi 7

41- Yer altı kablosu döşeme işi (inşaat işleri hariç) 6

42- Yol, saha, havaalanı, stadyum, havuz vb. aydınlatılması işi (komple) 8

HAMMALİYE

1- Hammaliye işi 40

HAVAALANI

1- Hava Alanı (apron betonu, rehabilitasyonu) 4

2- Hava Alanı (beton pist yapımı) 4

3- Hava Alanı (bina inşaatı) 9

4- Hava Alanı ana pist asfalt çatlak onarımı 7

5- Hava Alanı banketlerin onarımı ve müteferrik işler 7

6- Hava Alanı ısı merkezi inşaatı 9

7- Hava Alanı radar ikmal inşaatı 7

8- Hava Alanı taksi yolu onarımı 7

9- Havaalanı küçük hangar binalarının etrafına kafes tel örgü yapımı ve

gelen yolcu çıkışlarında bekleme salonlarının oluşturulması 9

10- Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi dahil) 6

11- Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi hariç) 9

İÇME SUYU – KANALİZASYON (içme suyu arıtma, pis su arıtma,

su deposu, biyolojik arıtma)

1- Atıksu arıtma tesisi 9

2- Atıksu arıtma toplayıcı şebeke ve deniz deşarjı komple 8

3- Betonarme rögar kapağı imali 7

4- Biyolojik arıtma 9

5- Boru tazyik testi 6

6- İçme suyu abone bağlantısı 15

7- İçme suyu kaçak tespit çalışmaları (makinalı) 10

8- İçme suyu katodik koruma tesisi 9

9- İçme suyu kaptaj, drenaj ve tesisat montajı (münferit olarak inşa edilirse) 9

10- İçmesuyu arıtma tesisi inşaatı 10

11- İçmesuyu inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dahil) 6

12- İçme suyu scada sistemi (ithal malzeme dahil) (komple) 6

13- İçme suyu elektrik tesisi işi 7

14- İksa (imalat dahil) 8

15- Kanalizasyon inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dahil) 8

16- Kanalizasyon temizliği (baca ve rögarlar) (işçi ile) 40

17- Kanalizasyon temizliği borular (makine, pompa ile) 8

18- Kollektör inşaatı 8

19- Kollektör temizliği (makinalı) 8

20- PVC su borusu döşenmesi (şebeke) 6

21- Sondajlı jeolojik, jeoteknik zemin etüdü yapımı 12

22- Su deposunun bakım ve onarımı 12

23- Su deposu inşaatı (münferit olarak inşa edilirse) 11

24- Su deposunun temizlenmesi (işçi ile) 40

25- Su deposunun temizlenmesi (kısmen makine, kısmen işçi ile) 15

26- Su kuyusu açma (makinalı) 6

27- Su sondaj ve enjeksiyon işleri 6

28- Palpanşlı inşaat (köprü temeli, hendek vb.) 7

MADEN İŞLERİ

1- Galeri açılması (10 m2 den büyük alanlar) 5

2- Galeri açılması (10 m2 den küçük alanlar) 9

3- Konveyör ve tartı bandı imal ve montajı şist taşıma, şlam yükleme,

nakliye, tuvenan maden yükleme ve nakliye işi 7

4- Madenlerin kırılması, istiflenmesi, elenmesi, taşınması 10

MAKİNE – MONTAJ

1- Agrega kurutucusu (dryer) yapımı ve yerine montajı 16

2- Akustik emisyon metodu ile kaynak ve malzeme kontrolü 6

3- Anten direği boyanması (verici istasyonu) 12

4- Asfalt plentinin ısınma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı sisteme

dönüştürülmesi ile ısıtma kazanının yapımı ve montajı 12

5- Baca filtresi temini ve montajı 10

6- Baca filtresi temizliği 40

7- Bacaların çelik konstrüksiyonla takviyesi ve tamiri 12

8- Bacanın saçla kaplanması, boyanması işi 12

9- Bina, imbisat deposu ve hidrofor tankının yenilenmesi 12

10- Boyler sisteminin eşanjör sistemine dönüştürülmesi 8

11- Buhar santralı (komple) 8

12- Buharlı kazan onarımı 12

13- Çamaşırhane cihazlarını yenileme 6

14- Çelik borulu sulama hattının onarımı 12

15- Çelik konstrüksiyon demontaj ve montajı 18

16- Çelik konstrüksiyon demontajı 9

17- Çelik konstrüksiyon montajı 9

18- Çelik silo-kovalı elevatör yapımı 9

19- Çelik silo-kovalı elevatör ve red götürücü yapımı (10.000 ton) 9

20- Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması 35

21- Çimento fabrikaları soğutma kulesine elektro filtre takılması ve baca tesisi işi 10

22- Çimento fabrikaları soğutma ve kovalı bantlarının bakımı 35

23- Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması ve

silolara doldurulması ile istiflenmesi

a) makinalı 40

b) makinasız 6

24- Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği 40

25- Demiryolu vagon bakımı ve onarımı

a) malzemeli 12

b) malzemesiz 30

26- Döküm tesisleri çelik konstrüksiyon imal ve montajı 9

27- Döner fırın inşaatı 20

28- Döner fırın revizyonu 25

29- Elektro pompaj tesisatı 8

30- Eşanjör dairesi yenileme ve onarımı 10

31- Fabrika fırın inşaatı (münferit olarak inşa edilirse) 15

32- Gemi onarımı (kaynak ve elektrik işleri, boyama, raspalama ve

çapaklama işleri) 15

33- Gemilerin temizliği işi (işçi ile) 40

34- Gemilerin temizliği işi (makinalı) 10

35- Gezer vinç köprü kumanda kabini ve müştemilatının imal, montaj

ve işler halde teslimi 10

36- Hafif raylı toplu taşıma sistemi (komple) 6

37- Hammadde temini işi 4

38- Hastane (tıbbi amaçlı) cihaz ve makine alım ve montajı işi 6

39- Hidrofor sistemi ile su deposu inşaatı ve ana dağıtım borularının değişimi 12

40- Araç kiralanması 10

41- İplik ve elyaf ünitesine boru ve makine montajı 8

42- Kalorifer kazanlarının fuel-oil sisteme dönüştürülmesi 12

43- Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (katı yakıtlı) 30

44- Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (sıvı ve gaz yakıtlı) 15

45- Kazanların basınçlı su ile temizlenmesi 8

46- Kazan dairesi tesisatı ve brülör onarımı işi 12

47- Makine kiralama (pikap, kamyon, dozer, ekskavatör, greyder vb.) 10

48- Ön arıtma tesisi 9

49- Röntgen ile kaynak kontrolü 6

50- Saç bacaların temizliği (yatay boruların sökülmesi, temizlenmesi,

yağ ve ziftlerin yakılması ile yerine montajı 35

51- Soğutucu boruların basınçlı su ile temizliği 8

52- Stoklanmış curuf içinden demirli malzemenin manyetik tablalı vinçle

ayıklanması, gerekli boyutta kesilmesi, tartılması ve nakliyesi 8

53- Su borulu paket tipi buhar kazanının onarım işi 15

54- Su pompaları ve su tasfiye sisteminin yenilenmesi 6

55- Su tankı imalatı (saç) 10

56- Şlam havuzlarının hidrolik olarak temizliği 7

57- Tambur bakım onarım ve kaplaması 12

58- Termik santral kazanı dairesinin revizyonu 12

59- Termik santral kömür kanallarının onarımı 12

60- Yangın ihbar sistemi 10

NAKLİYE İŞLERİ

1- Nakliye işleri 4

PROJE – HARİTA YAPIMI – MÜŞAVİRLİK

1- Amenejman plan yapımı 10

2- Aplikasyon çalışmaları (total station ve distomat ile) 7

3- Aplikasyon çalışmaları (takometre ve nivo ile) 14

4- Fotokopi, ozalit çekilmesi 7

5- Harita plan ve kadastro işleri (bilgisayarla) 10

6- Müşavirlik hizmeti 10

7- Proje yapımı (bilgisayarla) 12

8- As-built proje yapımı 8

TERZİLİK İŞLERİ

1- İşçi gücü ile terzilik işi 40

2- Makine ile terzilik işi 15

TESİS İŞLETMESİ

1- Trafo merkezi bakım onarım ve işletmesi 20

2- Otomasyonlu sistemlerin bakım, onarım ve işletmesi 15

3- Beton santralı işletmesi (nakliye dahil) 10

4- İçme suyu, atıksu arıtma tesisi bakım, onarım ve işletmesi 15

TÜNEL İNŞAATI – METRO İNŞAATI

1- Tünel inşaatı (10 m2 den büyük kesitli) 5

2- Tünel inşaatı (10 m2 den küçük kesitli) 9

3- Tünel – Metro inşaatı enerji temini ve cer gücü 6

4- Tünel – Metro inşaatı katener sistemi 7

5- Tünel – Metro sinyalizasyon 6

YOL – DEMİRYOLU (alt temel, temel, stabilize, asfalt, bordür,

kaldırım, sanat yapıları, dekapaj, kazık, köprü, tahkimat, trafik

levhaları, sinyalizasyon )

1- Alt temel, temel malzemesi ve stabilize işleri (hazırlama, çıkarma, nakli,

figüre, serme, sulama sıkıştırma) 4

2- Asfalt kaplama işleri (sathi kaplama, road-mix, premix, sıcak karışım

ve beton asfalt kaplama) 4

3- Asfalt kaplama işleri (malzeme idareden) 8

4- Asfalt mıcırı temini ve nakli (ocaktan taş çıkarma, konkasöre taşıma,

konkasörde kırılma ve yola nakli dahil) 11

5- Asfalt plenti alt yapı inşaatı (betonlama) 8

6- Asfalt sökülmesi (makinalı) 6

7- Asfalt tesisleri için kızgın yağ kazanı yapımı ve montajı 10

8- Asma köprü inşaatı 12

9- Beton (demirsiz, demirli, tesviye betonu, şap vb.) 9

10- Beton bordür, büz, parke imali 5

11- Beton bordür döşenmesi 9

12- Beton yol korkuluğu imali ve montajı 9

13- Beton yol yapımı 6

14- Cadde ve sokaklara levha yapımı ve montajı 10

15- Cadde ve sokakların baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi 15

16- Çelik köprülerin kumlama yapılması ve boyanması 15

17- Dekapaj, kazı yapılması, kömür çıkarılması (el ve kompresörle) 30

18- Demir yolu travers ve ray döşenmesi 8

19- Demiryollarında hemzemin geçitlerde elektrikli otomatik bariyer yapılması 9

20- Dolgu malzemesi temini ve nakli işi (stabilize, toprak) 4

21- Dolgu yapılması ve sıkıştırılması (işçi ile) 30

22- Fore kazık, betonarme çakma kazık, çelik çakma kazık 6

23- Greyderle reglaj yapımı 4

24- İstinat duvarı onarımı (beton veya betonarme) 9

25- İstinat duvarı onarımı (kargir) 18

26- İstinat duvarları inşaatı (beton veya betonarme) (kalıp, demir, beton dahil) 9

27- İstinat duvarları inşaatı (kargir) (hafriyat, iskele, taş, harç dahil) 18

28- Katlı kavşak inşaatı 9

29- Kavşak tanzimi, orta refüj teşkili 9

30- Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifli) 8

31- Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifsiz) 6

32- Keson kuyu açılması (makine ile) 10

33- Keson kuyu açılması (işçi ile) 40

34- Köprü, menfez içi temizliği (işçi ile) 40

35- Köprü, menfez içi temizliği (makine ile) 6

36- Köprü inşaatı (betonarme) 9

37- Köprü inşaatı (çelik) 9

38- Köprü inşaatı (kargir) 18

39- Köprü inşaatı (kirişler prefabrik betonarme) 7

40- Köprü korkuluk temizliği, yıkanması (arazöz, motopomp ve işçi ile) 10

41- Köprü onarım işi (söküm, yıkım hariç )

a- Betonarme 9

b- Kargir 18

42- Köprü tabliye onarımı işi (tabliye kaldırma işlemi dahil) 9

43- Köprülerde gabion tel kafesle tahkimat ve şüt yapılması 10

44- Ocaktan taş çıkarmak (kompresör ve patlayıcı madde ile) 6

45- Oto korkuluk montajı (makinalı) 7

46- Oto korkulukları demontajı (hasarlı) 9

47- Oto korkulukları tamir ve montajı 9

48- Otopark yapılması (açık otopark, beton) 8

49- Otopark yapılması (çok katlı otopark) 9

50- Parke ile kaldırım ve yol yapımı 18

51- Prefabrik köprü inşaatı (% 50 den fazlası prefabrik) 6

52- Refüj, yol bordürü döşenmesi, refüj toprağı nakli ve düzeltilmesi işi 9

53- Renkli kilit taşı parke yapımı 18

54- Sabit asfalt tankları, boru yapımı ve izolasyon işleri 12

55- Sanat yapıları (betonarme, menfez, baks) 9

56- Sifon yapılması (münferit olarak inşa edilirse) 10

57- Sinyalizasyon tesisi (karayollarında) 7

58- Sokak temizliği, çöp toplanması ve nakli (işçi ile yükleme) 30

59- Süpürge, vakumlu makine ile caddelerin süpürülmesi 6

60- Tarihi köprü temellerinin mini kazıklarla iyileştirilmesi 6

61- Taş kırma işleri (makinalı) 6

62- Tıbbi ve katı atıkların toplanması, nakli ve bertaraf edilmesi (işçi ile) 30

63- Trafik güvenliğinin sağlanması (yol inşaat çalışmalarında) 40

64- Trafik işaretlerinin bakım ve onarımı 12

65- Trafik bilgi ve işaret levhası yapımı 10

66- Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı (makinalı) 5

67- Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı (makinasız) 14

68- Tretuvar yapımı (beton) 8

69- Tretuvar yapımı (karo, plaka) 10

70- Yatay delgi makinası ile karayolu ve demiryolu altından boru geçirilmesi 6

71- Yol bakım onarımı (asfalt yollarda) 7

72- Yol bakım onarımı (beton yollarda) 7

73- Yol bakım onarımı (stabilize yollarda) 4

74- Yol hendek reglajı ve bakımı (makinalı) 4

75- Yol inşaatı (toprak işleri, üst yapı, stabilize asfalt dahil) (komple) 4

76- Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi (makinalı) 5

77- Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi (makinasız) 20

78- Yol kenarlarına kenar dikmesi (makinalı) 7

79- Yollara asfalt yama yapılması

a) malzemeli 7

b) malzemesiz 15

80- Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi (malzemeli) (makinalı) 6

YÜKLEME – BOŞALTMA

1- Boşaltma, şeker pancarı vb. boşaltma işi (makine idareden, mazot

müteahhitten) 12

2- Yükleme, boşaltma (elevatör vb. ile) 7

3- Yükleme, boşaltma (makine ile kum, çakıl, demir, profil, paket halinde

tuğla, tankerle taşınan toz çimento, kil, moloz, blokaj, kırmataş,

anroşman, parke, betopan, sac, font, çelik, PVC boru, PE boru, mermer

pirinci, perlit, gaz beton) 7

4- Yükleme, boşaltma (tuğla, kiremit, torba çimento vb. malzemelerin işçi ile) 40