Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılar DİKKAT !!!!!

9 Ekim 2015

SGK   2015/23 sayılı genelgesi ile  ; Kurum sağlık kurullarınca, kadın sigortalıların başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuklarının bu durumlarının tespitinde talep tarihinde yürürlükte olan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikhükümleri esas alınacak ve değişikliğin yürürlüğe girdiği 11/09/2014 tarihinden sonra yapılan talebe istinaden Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğine göre yapılan değerlendirme sonucu, çocuğunun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul sayılmadığına karar verilen kadın sigortalıların yeniden talepte bulunmaları halinde, karara esas raporu içerir dosya, ilgili Kurum sağlık kurulunca bu defa Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilerek ağır engellilik durumuna ilişkin karar verilecektir.

Bu şekilde yeniden talepte bulunanlardan, ayrıca rapor istenmeyecek, ancak sigortalı tarafından temin edilmiş, Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenmiş yeni rapor ibraz edilmesi halinde, bu rapor da değerlendirilecektir.

 

 

5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasında; başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu olan kadın sigortalıların, emeklilik veya yaşlılık aylığı talebinde bulunmaları halinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin prim ödeme gün sayısına eklenmesi ve eklenen sürenin yaştan düşülmesi hakkı tanınmıştır.

6552 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile “malûl” ibaresinin  “ağır engelli” şeklinde değiştirilmesi üzerine, Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde Kanuna uygun düzenleme yapılmıştır.

            Buna göre; Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin;

1 inci maddesi ile Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “malul” ibaresinin “ağır engelli” olarak değiştirildiği,

            2 nci maddesi ile Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinin “Başka birinin sürekli bakımına muhtaçlık halleri” başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve kadın sigortalıların malul çocuklarının”  ibaresinin yürürlükten kaldırıldığı ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere “ Kadın sigortalıların başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuklarının tespitinde, yürürlükte olan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik esas alınır.” hükmüne amir ikinci fıkranın eklendiği,

6 ncı maddesi ile de Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin2 nci maddesinin 11/09/2014 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği,

hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla Kurum sağlık kurullarınca, kadın sigortalıların başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuklarının bu durumlarının tespitinde talep tarihinde yürürlükte olan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikhükümleri esas alınacaktır.

Değişikliğin yürürlüğe girdiği 11/09/2014 tarihinden sonra yapılan talebe istinaden Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğine göre yapılan değerlendirme sonucu, çocuğunun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul sayılmadığına karar verilen kadın sigortalıların talepte bulunmaları halinde, karara esas raporu içerir dosya, ilgili Kurum sağlık kurulunca bu defa Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilerek ağır engellilik durumuna ilişkin karar verilecektir.

 Bu şekilde yeniden talepte bulunanlardan, ayrıca rapor istenmeyecek, ancak sigortalı tarafından temin edilmiş, Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenmiş yeni rapor ibraz edilmesi halinde, bu rapor da değerlendirilecektir.

5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasıyla kadın sigortalılara sağlanan erken emeklilik hakkı 01/10/2008 tarihinden sonraki çalışmalar için verilmiştir. 6552 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile Kanun metninde değişiklik yapılmaksızın “malul” ifadesi “ağır engelli” olarak değiştirildiğinden; değerlendirmeye esas sağlık kurulu rapor tarihinden farklı bir tarihe ilişkin (01/10/2008 ile 11/09/2014 tarihleri arası) başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engellilik tespitinin gerekmesi halinde, Kurum sağlık kurullarınca ağır engellilik kriterlerine göre değerlendirme yapılacaktır.