Bugün-2007’de Hangi Süreler Borçlanılabilecek?–Askerlik 1080 Güne Sayılır

18 Temmuz 2006

            2007’de Hangi Süreler Borçlanılabilecek?


            Ali bey, yeni kanun ile cezaevinde kalanlara borçlanma hakkı verileceğini duydum. Ben de 01.03.1981 günü SSK’lı oldum ve 240 günüm var. Sonra kan davası nedeniyle cezaevine düştüm ve 17 yıl yattıktan sonra 1999 yılında çıktım. Şimdi ara sıra iş bulursam çalışıyorum ama pek sigorta da yapmıyorlar. Şimdi cezaevinde geçen sürelerimiz borçlanabilecek miyim? Borçlanabilirsem de bana taksit yaparlar mı? Adem Kara


 


            Sayın okurum, 01.01.2007 günü yürürlüğe girecek olan, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince,


      1- Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri,


      2- Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,


      3- Memurlar, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,


      4- Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,


      5- Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,


      6- Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,


      7- Grev ve lokavtta geçen süreleri,


      8- Sosyal Güvenlik Kurumunca kabul edilecek sektörel veya genel ekonomik kriz dönemlerinde işvereni tarafından ücretsiz izinli sayılanların, her yıl için 3 ayı geçmemek üzere bu süreleri,


      9- Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri,


      10- Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,


      kendilerinin veya vefat etmişlerse hak sahiplerinin, SGK’ya (Sosyal Güvenli Kurumu’na) yazılı talepte bulunmaları şartıyla borçlanılabilecektir.


      Yukarıda sıraladığımız borçlanma haklarını kullanmak isteyenler bu sürelerin her bir ayı için asgari ücret olan 531 YTL. ile bunun altıbuçuk katı olan 3451 YTL. arasında kalmak şartıyla diledikleri ücretten bildirim yapabilecekler. Ödeyecekleri rakam da kazanç bildirdikleri rakamın yüzde 32’sidir. Bu ödemeyi de borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şarttır.


      Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülerek emeklilik tarihleri bu götürülen yıla göre yeniden belirlenecektir. Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.


            Görüldüğü üzere cezaevlerinde tutuklu veya gözaltında kalanların beraat etmeleri şartıyla buralarda geçen süreleri borçlanılabilecektir, siz ise beraat etmemiş, hüküm giymişsiniz. Bu nedenle 17 yıllık cezaevi süresini borçlanma hakkınız yok.


 


           


            Askerlik 1080 Güne Sayılır


            Ali bey, geçenlerde yazdığınız bir yazıda askerlik borçlanmasının 1080 günün hesabına dahil edildiğini yazmıştınız ama bir başka gazetenin yazarı dahil edilmediğini iddia ediyor. Bunun doğrusu nedir? Ahmet Ağar


 


            Ahmet bey,  2007 yılında sonra erecek 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 85 inci maddesi gereğince isteğe bağlı SSK sigortalısı olabilmek için daha önce SSK’ya ödenmiş en az 1080 günün olması şarttır. SSK’nın 14.05.2003 tarih ve 12-123 Ek Sayılı Genelgesi gereğince de, “Kanunun yürürlük tarihinden sonra malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına isteğe bağlı olarak devam edilebilmesi için, isteğe bağlı sigortanın başladığı tarih itibariyle gerekli olan 1080 günün tespitinde, sigortalıların 506 sayılı Kanuna tabi çalıştıkları süreler ile isteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, askerlik ve hizmet borçlanması veya hizmet ihyası ile edinilmiş malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmiş süreler ile ülkemizle ikili sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilen ülkelerdeki belgelendirilen çalışmaların tamamı dikkate alınacaktır.” Dediğinden askerlik borçlanmaları 1080 günün hesabına dahildir.


 


Kısa Kısa Kısa


Fahriye Eren-3600 gün sayısı ile SSK’dan 01.01.2009 günü emekli olursunuz.


Hayri Tan-Bağ-Kur ile çakışan kısa aralıklı SSK günleriniz geçersiz olup Bağ-Kur geçerlidir. Ancak, çakışan sürede SSK’ya ödenmiş primleri 5458 Sayılı Kanun’un 16 ıncı maddesi gereğince Bağ-Kur borcunuzun ana parasından indirtebilirsiniz.


Serdar Öztürk-Var olan prim ödeme sürelerinizle 61 yaşında T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olabilirsiniz. 1997-2002 arasındaki şirket ortaklığı sürenizden sadece 04.10.2000 ve sonrasını Bağ-Kur’a ödeyebilirsiniz hatta ödemelisiniz. Tavsiyem, SSK’lı bir işe giren ve 3,5 yıl (1260 gün) prim ödeyip en erken SSK’dan emekli olabilirsiniz.


Hüseyin Ay-Yaşım 56 demişsiniz ama doğum tarihinizi yazmamışsınız şayet 23.05.1950’den önce doğmuşsanız 56 yaşında, 24.05.1950’den sonra doğmuşsanız 57 yaşında emekli olursunuz. Nüfus cüzdanınızda ay ve gün yazmıyor sadece yıl yazıyorsa 1.07.1950 doğum sayılır ve 57 yaşında 01.07.2007 günü emekli olursunuz.


Aydın Demirtaş-Tarım Bağ-Kura devam eden babanız eski SSK günleri ve öderse askerlik süresi dahil en az 25 tam yıl ile emekli olabileceği gibi en az 15 tam yıl (5400 gün) ile bu kere 58 yaşında emekli olur. 01.04.2007 den önce SSK’ya geçerseniz 3600 gün sayısı ile SSK’dan 58 yaşında, 01.04.2007 gününden sonra SSK’ya geçerseniz, geçtikten sonra en az 1260 gün SSK’ya prim ödemek şartıyla yine 58 yaşında emekli olursunuz.


Z.Köse-Bayburt-Askerlik borçlanması tutarınız borcun size tebliğinden itibaren 6 ay içinde bitirmek zorundasınız ama bitiremezseniz, ödediğiniz kısma denk gelen kadar süreyi borçlanmış sayılırsınız. Babanız, Tarım Bağ-Kur ve ödediği askerlik dahil 3600 günü tamamladığı anda SSK’dan emekli olur.


 

 

NOT DEFTERİ


2007 yılından itibaren, emekli iken yada emekli değilse en az 360 gün prim ödenmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, asgari ücretin üç katı tutarında (1593 YTL) cenaze ödeneği ödenecek…