BUGUN-EMEKLİ OLARAK ÇALIŞANLARIN PRİMLERİ NE İŞE YARAR?-İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR’LULARA SAĞLIK YARDIMI GELDİ

18 Şubat 2006

EMEKLİ OLARAK ÇALIŞANLARIN PRİMLERİ NE İŞE YARAR?
T.C. Emekli Sandığı mensubu olarak 25 yıl hizmetimden sonra 1974’te emekli oldum.
Emekli olduktan sonra da 14 yıl kadar özel sektörde çalıştım. Bu dönemde benden öncelikle İhtiyarlık Sigortası adı altında %5 kesinti yapıldı. Sonradan da Fakir Fukara (Fak-Fuk) Fonu’na kesinti yapılmaya devam etti. Özel sektörde yapmış olduğum bu 14 yıllık hizmetin emekliliğime ilave edilip edilmeyeceği hususunda tarafıma bilgi vermenizi rica ederim. Şenol Sabri Atasoy

Beyefendi, gazetemiz köşe yazarı Serkan Erol beye gönderdiğiniz e-postaya ben buradan cevaplıyorum. 506 Sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi gereğince, SSK dışı kurumlardan emekli olanlar işçi olarak (hizmet akdiyle) bir işe girerlerse kendilerinden aynı kanunun 63 üncü maddesi gereğince sosyal güvenlik destek primi (SGDP) alınmaktadır. SGDP işçinin emekli aylığına dokunulmaksızın işyerinden aldığı ücretin %30’u kadar olup, dörtte biri (%75,) işçi ücretinden kesilir ve dörtte üçü de (%22,5) işverence eklenerek SSK’ya ödenir. SSK’ya ödenen SGDP emekli aylığınızı ne azaltır ne de çoğaltır sadece çalışırken işkazası-meslek hastalığı geçirirseniz ve sonrasında %10’dan fazla bir oranda meslekte kazanma gücünüzü kaybederseniz (sakatlanırsanız) SSK size emekli aylığınızdan ayrı olarak sürekli işgöremezlik geliri bağlar. Ayrıca, yazınızda ihtiyarlık sigortası veya fak-fuk fon kesintisi diye bir şey yok ve olmadı, size yanlış bilgi vermişler.


İSTEĞE BAĞLI BAĞ-KUR’LULARA SAĞLIK YARDIMI GELDİ
Yaşar OKUYAN’ın Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bağ-Kur isteğe bağlılarına Bağ-Kur tarafından verilen sağlık yardımları kaldırılmıştı bununla da yetinilmemiş isteğe bağlı Bağ-Kur’lu iken emekli olanlara, eşlerine ve çocuklarına da verilen sağlık yardımı durdurulmuş ve yaklaşık 350 bin kadar Bağ-Kur sigortalısı ve yakınları sağlık sistemi dışına itilmişti.
619 Sayılı KHK Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ama isteğe bağlı Bağ-Kur’lular ile isteğe bağlı Bağ-Kurlu iken emekli olanların eziyetleri bugüne kadar süregelmişti. Şimdi ise; 15.02.2006 gün ve 26081 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, “T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ- Kur’dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2006 Yılında Yapılacak Artışlar ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile sadece emekli aylıklarının artışı konusu belirlenmedi bazı kanunlarda da değişiklik yapıldı ve Bağ-Kur isteğe bağlı sigortalıları ile isteğe bağlı sigortalı iken emekli olanlarına 2000 yılından beri verilmeyen sağlık yardımı yeniden başlatıldı.

Buna göre Kanunun 8 inci maddesiyle,

“2/9/1971 tarihli ve1 479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ek 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, mevcut ikinci fıkradaki “Sosyal Sigortalar Kurumu” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

“Bu Kanun ile 2926 sayılı Kanuna göre;

a) Zorunlu sigortalı olanlar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları,

b) Yaşlılık ve malûllük aylığı bağlananlar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları,

c) Ölüm aylığı alanlar, sağlık sigortası yardımlarından yararlanırlar. ”

“Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerine göre sağlık yardımlarından yararlananlar hakkında bu Kanunun geçici 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.

İsteğe bağlı sigortalı olarak aylık alanlar veya bunların hak sahipleri, talepleri halinde sağlık sigortasından yararlanabilirler. ”

Hükmü getirilmiş olup artık Bağ-Kur isteğe bağlı sigortalıları ile isteğe bağlıdan 2000 yılı ve sonrasında emekli olup sağlık karnesi alamayanlar artık sağlık karnesi alacaklardır.