Bugün Gazetesi–Yaşlı ve Hastalara Evde Bakım Parası Geliyor–Dul Aylığı Alanlar Yetim Aylığı da Alabilir

7 Şubat 2007

Yaşlı ve Hastalara Evde Bakım Parası Geliyor


TBMM tarafından 01.02.2007 günü kabul edilen 5579 Sayılı Kanun’la ülkemiz sosyal güvenlik sistemine yeni haklar daha eklendi. Yeni kanuna göre, her ne ad al­tın­da olur­sa ol­sun her tür­lü ge­lir­le­ri top­la­mı esas alın­mak su­re­tiy­le; ken­di­le­ri­ne ait ve­ya bak­mak­la yü­küm­lü oldu­ğu bi­rey sa­yı­sı­na gö­re ken­di­le­ri­ne düşen or­ta­la­ma ay­lık ge­lir tu­ta­rı bir ay­lık net as­ga­ri ücret tu­ta­rı­nın üçte ikisinden (269 YTL.’den) da­ha az olan bakı­ma muh­taç özür­lü­le­re, res­mi ve­ya özel ba­kım mer­kez­le­rin­de yada ika­met­gah­la­rın­da bakım hiz­me­ti ve­ril­me­si devletçe sağlanacaktır. Örneğin, bir evde yaşayan 5 kişi varsa eve giren toplam aylık gelir 1345 YTL.’den az ise bakıma muhtaç özürlüye veya yaşlıya bakım parası ödenecektir.  Ba­kı­ma muh­taç özür­lü­le­re su­nu­la­cak ba­kım hiz­me­ti­nin kar­şı­lı­ğı ola­rak be­lir­le­ne­cek ki­şi ba­şı­na ay­lık ba­kım üc­re­ti tu­ta­rı, iki ay­lık net as­ga­ri üc­ret­ten faz­la ola­mayacaktır. Ayrıca yine 5579 Sayılı Kanunla sosyal hayatın ve dayanışmanın gereği olarak;


*Yaşlı Bakımevleri, Yaş­lı bi­rey­le­rin ya­şam ka­li­te­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la gündüz­lü ba­kım ve ev­de ba­kım hizme­ti sun­mak üze­re yaş­lı hiz­met mer­ke­zleri,


*Suçlu Çocuk Bakım Merkezleri, Su­ça yö­nel­dik­le­ri tes­pit edi­len çocukların dav­ra­nış bo­zuk­luk­la­rı­nı gi­der­mek ama­cıy­la rehabi­li­tas­yon sü­re­ci ta­mam­la­nın­ca­ya ka­dar ge­çi­ci sü­re ba­kım ve ko­run­ma­la­rı­nın sağ­lan­dı­ğı bu sü­re içe­ri­sin­de ai­le, ya­kın çev­re ve top­lum ile iliş­ki­le­ri­nin dü­zen­len­me­si­ne yö­ne­lik çalışma­la­rın yü­rü­tüleceği, 7-18 yaş kız ve erkek ço­cuk­la­ra yö­ne­lik ay­rı ay­rı ya­pı­lan­dı­rı­lan yatı­lı sos­yal hiz­met ku­ru­luş­la­rı,


*Cinsel İstismara Uğramış Çocuk Merkezleri, Duy­gu­sal, cin­sel ve/ve­ya fi­zik­sel istismara uğ­ra­mış ço­cuk­la­rın olum­suz ya­şam deneyimlerinden kay­nak­la­nan trav­ma ve/ve­ya dav­ra­nış bo­zuk­luk­la­rı­nı gi­der­me ama­cıy­la reha­bi­li­tas­yon sü­re­ci ta­mam­la­nın­ca­ya ka­dar ge­çi­ci sü­re ba­kım ve ko­run­ma­la­rı­nın sağ­lan­acağı bu sü­re içe­ri­sin­de ai­le, ya­kın çev­re ve top­lum ile iliş­ki­le­ri­nin dü­zen­len­me­si­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rın yü­rü­tül­dü­ğü kız ve er­kek ço­cuk­la­ra yö­ne­lik ay­rı ay­rı ya­pı­lan­dı­rı­la­cak ya­tı­lı sos­yal hiz­met ku­ru­luş­la­rı­ kurulacaktır.


 


 


Dul Aylığı Alanlar Yetim Aylığı da Alabilir


Ali bey, eşim memur idi ve 2001 yılında vefat edince bana T.C. Emekli Sandığı’ndan dul aylığı bağlandı. Ben ise hiç çalışmadım ve emekli de değilim. Bu arada geçen yıl SSK’dan emekli olan annem vefat etti. Şimdi ben annem üzerinden SSK’dan yetim aylığı alabilir miyim? Ayşe Güler-Antalya


 


Hanımefendi, 2003 yılındaki 4958 Sayılı Kanunla başka yerden dul aylığı alıyor dahi olsa geliri olanlara SSK’dan yetim aylığı verilmemesi kanunlaşmıştı ama yapılan adaletsizliğin fark edilmesinden sonra 2005 yılında 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na 5386 Sayılı Kanunla eklenen Geçici 91 inci maddesi gereğince, çalışmadığınız ve kendi çalışmanız nedeniyle emekli aylığı almadığınız için SSK’dan da yetim aylığı alabilirsiniz. Vakit kaybetmeden SSK’ya müracaat edin, annenizin ölüm tarihinin üzerinden beş yıldan fazla zaman geçmediği için ölüm gününden sonrası için birikmiş yetim aylıklarınızı da alabilirsiniz.


 


 


Kısa Kısa Kısa Kısa


Hüsnü AfacanHalen devam ettiğiniz Bağ-Kur’dan daha önceki SSK prim ödeme günleriniz ve yedeksubaylık dönemi toplamında en az 9000 gün (25 tam yıl) prim ödemek şartıyla 52 yaşından sonra Bağ-Kur’dan emekli olursunuz. SSK ve Emekli Sandığı günlerini emekli olacağınız zaman birleştirirler. Bu arada bundan sonra SSK’ya geçer ve geçtikten sonra en az 1260 gün SSK’ya prim öderseniz, 51 yaşında SSK’dan en az (Bağ-Kur ve Emekli Sandığı dahil) 5450 günle emekli olursunuz.


 


Himmet Akdeniz-Bir fabrikada işçi olarak çalışırken memuriyeti kazanmanız nedeniyle kendi isteğinizle işinizden ayrıldığınız için işveren size kıdem tazminatı ödemek zorunda değildir.


 


Yaşar Gönenç-1475 Sayılı Kanun’un ceza maddeleri 4857 Sayılı Yeni İş Kanunu ile yürürlükten kaldırıldığından tavanı aşan kıdem tazminatı ödeyebilirsiniz herhangi bir cezası yok ama tavanı aşan ödemeleri yasal olarak gider yazamazsınız. Kanunen kabul edilmeyen gider yazabilirsiniz.


 


İsmail Demir-Vergi indirim belgesi için yaptığınız başvurunuz yüzde 40’dan az (yüzde 35) rapor oranıyla reddedildiğinden yapmanız gereken ya bir daha başvurmak veya idari yargıda dava açmaktır. Bu iki yoldan biriyle vergi indirim belgesi alabilirseniz 02.10.1989 başlangıcınız ve 3600 gününüzle SSK’dan hemen emekli olursunuz.


 


Bilal Gültekin-20.03.2006 günü vefat eden ve 1988 SSK başlangıcı olup 544 gün primi olan kardeşiniz için 540 günlük askerlik süresinden 900 günü tamamlayacak (360 gün) kadarını borçlanıp öderseniz, geride kalan hak sahiplerine dul-yetim aylığı bağlanır.


 


Müzeyyen Tezel-04.11.1957 doğum tarihiniz, 01.06.1988 sosyal güvenlik başlangıcınız ile Bağ-Kur’daki 6 yıl, 4 ay, 16 gün dahil olmak üzere halen devam ettiğiniz SSK’da 3600 günü 23.05.2008 tarihi ve öncesinde tamamlarsanız 54 yaşında, 23.05.2011 gününden önce tamamlarsanız 56 yaşında, 24.05.2011 gününden sonra tamamlarsanız 57 yaşında emekli olursunuz. Bu arada ne olursa olsun 3600 günle  52 yaşında (54 yaşından önce) emekli olamazdınız.