Bugün-Harcırah Alamayan Memurlara Müjde–Özürlü-Yetim Aylıklarında Tercih Var mı?

17 Temmuz 2006

         Harcırah Alamayan Memurlara Müjde


            TBMM tarafından 01.07.2006 günü kabul edilen 5538 Sayılı, “Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi Ve Bazı Kanun Ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 12.07.2006 gün ve 26226 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.


            Bu Kanun gereğince, 6245 sayılı Harcırah Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Bu madde gereğince yıl sonuna kadar başvurursanız daha önce alamadığınız harcırahları alabileceksiniz.


            “Geçmişe yönelik harcırah ödenmesi


            GEÇİCİ MADDE 5 – Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar ile özel hükümler gereğince bu Kanun kapsamı dışında kalan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında;


            a) 12/12/2001 tarihli ve 4726 sayılı 2002 Malî Yılı Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinin (g) fıkrası uyarınca 1/1/2002-31/12/2002 tarihleri arasında; 26/12/2002 tarihli ve 4776 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca 4726 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (g) fıkrasına binaen 1/1/2003-31/3/2003 tarihleri arasında, başka yere naklen ataması yapılanlardan harcırah talep etmediklerine ilişkin yazılı beyanda bulunanlardan,


            b) 29/3/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Malî Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (f) fıkrası uyarınca, 1/4/2003-21/7/2003 tarihleri arasında kendilerinin yazılı talebi üzerine naklen ataması yapılanlardan,


            c) 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendi ve 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesi uyarınca, 22/7/2003-26/4/2005 tarihleri arasında kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan,


            ç) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca, kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan,


            harcırah ödenmemiş olanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2006 tarihine kadar, en son görev yaptıkları yerdeki idareye kendilerinin veya ölümleri hâlinde kanunî mirasçılarının başvurmaları durumunda, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde bu Kanunun ilgili hükümleri uyarınca naklen atandıkları tarihte müstahak oldukları harcırah, ödendiği yılda yürürlükte olan kanunî faiz oranı uygulanmak suretiyle ödenir.


            Türk Standartları Enstitüsü personeline 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesinin (d) bendindeki hükümlere göre harcırah ödenir.”


 


            Özürlü-Yetim Aylıklarında Tercih Var mı?


            Abim özürlü olduğundan 2022 sayılı yasa gereği emekli sandığından maaş almaktadır. Babam SSK’lı idi, vefatından sonra anneme maaş bağlandı. Abim tedavi  yardımından faydalanması için SSK’ya başvuru yaptık. Kurum dilekçemizi inceledikten sonra anneme bağlanan maaşın 3/1 ini keserek abime maaş bağladı. SSK dan kendisine verilen  maaş 150 YTL’dir. Emekli Sandığından kendisine verilen en son maaşı 480 YTL’dir. Aylara bölündüğünde aylık 160 YTL’ye isabet etmektedir. SSK dan sadece karne alıp da sağlık hizmetlerinden faydalanıp  annemden kesilen 3/1 maaşını anneme devretme hakkı var mı? SSK’dan almış olduğu maaşı anneme devrederse 2022 sayılı yasa gereği özürlü maaşını almaya devam edebilir mi? Her iki maaşı da alma hakkına sahip mi?


            2022 sayılı kanuna göre bağlanacak aylık miktarına eşit veya daha fazla aylık ortalama geliri bulunanlar muhtaç sayılmazlar ve kendilerine aylık bağlanmaz hükmünü içermektedir. SSK dan almakta olduğu maaş Emekli sandığından almakta olduğu  maaştan düşüktür. Yukarıda yazılı bulunan “2022 sayılı kanuna göre bağlanacak aylık miktarına eşit veya daha fazla aylık ortalama geliri bulunanlar muhtaç sayılmazlar ve kendilerine aylık bağlanmaz.” hükmü çerçevesinde maaşının devam edip etmeyeceği hakkında bilgi istiyorum. İsmi Mahfuz


 


            Sayın okurum, abinizin her iki aylığı anda alma hakkı yok. Ya T.C. Emekli Sandığı’ndan kamuoyunda 65 yaş aylığı kanunu diye bilinen 2022 Sayılı Kanun gereğince aylıklarını alıp yine aynı kanun gereğince sağlık yardımını yeşil kartlı olarak sağlayacak. Yada SSK’dan yetim aylığını almaya devam edecek ve sağlık karnesini de SSK’dan alacak. Ancak, 2007 yılında SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı’nın birleşecek olmasını ve tek bir sağlık sigorta sistemine yani genel sağlık sigortası sistemini geçeceğimizi de unutmamak gerekir. Bu arada 2022 Sayılı Kanun’un 01.07.2005 tarih ve 5378 Sayılı Kanun’la değişik ek 1 inci maddesinin son fıkrası gereğince, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan malul olmaları sebebiyle yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan bu kurumlardan aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları bu madde gereğince durumlarına göre ödenebilecek tutardan daha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından (birden fazla sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlar için yalnızca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından) ödenir ve bu şekilde ödenen tutarlar Hazineden tahsil edilir.” Bu hüküm gereğince SSK kardeşinize her ay 2022 Sayılı Kanundan alacağı aylık kadar yetim aylığı verecektir. Yani ayda aldığı 150 YTL. 160 YTL.ye çıkarılacaktır.


 


Kısa Kısa Kısa


Haldun Uygar-SSK Hukuk İşleriniz yazılarını değil Yargıtay Kararlarını esas alırım. Bu nedenle, 4447 Sayılı Kanun gereğince 15 yılı ve 3600 günü tamamlayanlar SSK’ya başvurup “Kıdem Tazminatı Alabilir” yazısını isterler, SSK vermezse de iş mahkemesinde SSK’yı dava ederler. Bugüne kadar bu tür dava açanlardan kaybedeni hatırlamıyorum. Bahsettiğiniz SSK Hukuk İşleri Yazısından sonra da dava açanlar kazanmaya devam ediyorlar.


Suzan Müjgan Yenyıl-Yurtdışında çalışma ile geçen sürelerinizi SSK’ya, ev hanımı olarak geçen sürelerinizi de Bağ-Kur’a borçlanıp sosyal güvencenizi sağlayabilirsiniz.


Hüseyin Demir-Yaptığınız iş doğru, Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya 1260 gün prim ödemek şartıyla SSK’dan emekli olursunuz.


Sadık Yıldız-05.04.1953 doğumlu olduğunuza göre sanırım askerliğinizi sigortalı olduğunuz 1985 yılından önce ifa etmiş olmalısınız. Bu durumda 1985 yılının hangi ayında sigortalı olduysanız, ödediğiniz askerlik süresi kadar 20 ay geriye gidin ve bulduğunuz tarihe 25 yıl ekleyin, emekli olacağınız tarihi bulun. Zira hiç birini yazmamışsınız.


Feride Kedersiz-23.05.1998 günü ve öncesinde SSK’lı olduysanız 54 yaşında en az 5975 günle, 24.05.1998 sonrasında ise 55 yaşında yine 5975 günle emekli olursunuz.


Mehmet Türkmen-01.01.1988 başlangıcı ile 50 yaşında en az 5375 gün sayısı ile emekli olursunuz.


Ekrem Girgin-03.06.1980 başlangıcıyla 45 yaşında yani 25.09.2006 gününden sonra en az 5000 gün sayısı ile emekli olursunuz ve kıdem tazminatı alabilirsiniz. İsterseniz de emekli olmadan bile ayrılıp işyerinden kıdem tazminatı alabilirsiniz.


Osman Özdemir-T.C. Emekli Sandığı hizmetleriniz emeklilik zamanında birleştirebilirsiniz ama daha önce dosyanıza girsin istiyorsanız bulunduğunuz sigorta müdürlüğüne durumu anlatan dilekçe gönderin. 03.12.1981 başlangıcıyla 46 yaşında yani 25.10.2007 günü emekli olursunuz.


S.Mete Pamukçuoğlu-Askerlik borçlanması ile varsa yurtdışı borçlanması dışında geride boş geçen sürelerinizi borçlanamazsınız. Askerliğinizi de sigortalı olduktan sonra ifa ettiğinizden sadece prim ödeme gün sayınız artar, sigorta başlangıcınız geriye gitmez. 01.05.1985 başlangıcıyla 48 yaşında en az 5225 günle emekli olursunuz.


 


NOT DEFTERİ


Vefat eden sigortalı üzerinden gelir-aylık bağlanmış olan eş ve çocuklara evlenmeleri halinde bir yıllık aylıkları kendilerine peşin olarak evlenme ödeneği-çeyiz parası olarak verilecek.