BUGÜN-Prim Affı Dizisi 3

1 Mart 2006

BORCUN YÜZDE 30’U SİLİNİYOR
Ana para borcu 100 bin YTL ve daha fazla olanlardan son verdikleri bilanço rasyoları kötü olanların borcunun yüzde 30’u siliniyor..
İşveren Bilanço Esasına Göre Defter Tutuyorsa;

-Asıl borç toplam tutarının en az 100.000-YTL. ve -Bilanço esasına göre defterlerin tutuluyor olması halinde, işverenlerin EN SON Bilançolarında gösterdikleri rakamlara göre borcun bir kısmı terkin edilebilecektir.

Bilançonun, Dönen Varlıklar ve Stoklar toplamının, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamının birbirine bölünmesi sonrasında ortaya çıkan oran 0,50 (%50) ve daha altında olursa borçların bir kısmı terkin edilecektir.

Bilançonun, Dönen Varlıklar ve Stoklar toplamı

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı Oranı,

-0,50 ile 0,40 arasında ise toplam borcun (ana para+gecikme zammı) %10’u,

-0,39 ile 0,30 arasında ise toplam borcun (ana para+gecikme zammı) %20’si,

-0,29’un altında ise toplam borcun (ana para+gecikme zammı) %30’u silinecek ve geri kalan oran ödenecektir.

İşveren Bilanço Esasına Göre Defter Tutmuyorsa;

İşletme Hesabı veya diğer tür defter tutan işverenler için ana para+gecikme zammı toplamında terkin edilecek tutarın bulunması uygulaması biraz daha farklıdır.

Bu işverenlerin 31.12.2004 gününe göre düzenledikleri/düzenleyecekleri MALİ DURUM BİLDİRİMİ esas alınarak terkin edilecek tutarları bulunacaktır.

Mali Durum Bildirimindeki, Kasa+ Banka+Kısa Vadeli Alacaklar toplamının, Kısa Vadeli Borçlara bölümü sonucu bulunacak rakam önemlidir.

Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar

Kısa Vadeli Borçlar Oranı;

-0,30 ile 0,20 arasında ise toplam borcun (ana para+gecikme zammı) %10’u,

-0,19 ile 0,10 arasında ise toplam borcun (ana para+gecikme zammı) %20’sı,

-0,09’un altında ise toplam borcun (ana para+gecikme zammı) %30’u, silinecek ve geri kalan borç ödenecektir. -01.01.2005 gününden önce iflas etmiş veya vergiden düşmüşse;

Gerek Bilanço Usulü veyahutta bu usul dışında defter tutan ve toplam ana para borcu 100.000- YTL ve üzerinde olan işverenlerden 01.01.2005 gününden önce vergi mükellefiyeti sona eren veya haklarında iflas kararı verilen işverenlerden yeni borç yapılandırmasından faydalanmak isteyenler olur ve yasal süresinde müracaat ederlerse, kendilerine ait toplam borcun (ana para+gecikme zammı toplamı) %30 kadarı hemen silinecektir.

Vergilerini Düzenli Ödemeyenler

Borcu 100.000-YTL.den fazla olan ve Bilanço Rasyolarına göre borçlarından bir kısmı silinenlerin taksitlerini ödeme sürelerine rastgelen, gelir veye kurumlar vergisi ile KDV vergilerini yasal süreleri içinde ödemezlerse durum vergi dairelerince SSK’ya bildirilecektir. Bu durumda, borçlular bu Kanunun yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedecekler ve ödedikleri tutarlar Sosyal Sigortalar Kurumu’nun ilgili mevzuatı uyarınca borçlarına mahsup edilir.


Bağ-Kur borcunun hesaplanması

Hangi Bağ-Kur’luların borçları yeniden yapılandırılıyor?

-1479 Sayılı (Normal) Bağ-Kur Kanunu’na göre sigortalı olanların,

-2926 Sayılı (Tarım) Bağ-Kur Kanunu’na göre sigortalı olanların,

31.03.2005 gününe kadar tahakkuk etmiş olan prim ile sosyal güvenlik destek primi borçları, bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki ay içerisinde Bağ-Kur’a yazılı olarak başvurmak şartıyla yeniden hesaplanıp, taksitlendirilecektir.

-Ayrıca, 01.04.2005 gününden bugüne kadar geçen dönem için ise ana para+gecikme zammı hesabıyla hesaplanan borçlar da taksitlendirmeden yararlanabilecektir.


Borç yeniden nasıl hesaplanacak?

Hesaplamada uygulamadan yararlanacak olan ve 31.03.2005 gününe kadar tahakkuk etmiş ama ödenmemiş her ayın borcu ayrı ayrı hesaplanacaktır. Buna göre sigortalının geçmiş yıllarda bulunduğu basamağa göre ödemesi gereken primlerin ana parasına borcun ödeme süresinin bitiminden (yani takipeden ayın sonundan) 31.12.1998 tarihinde kadar uygulanan oranlara göre gecikme zammı hesaplanacak ve daha ana paraya 01.01.1999 tarihinden sonraki dönem için gecikme zammı yerinde DİE’nin açıkladığı TEFE (ÜFE) oranları kadar artırılacaktır.

01.04.2005 günü ve sonrasından yapılandırma kanunun yürürlük tarihinden önceki ayın sonuna kadar geçen dönemde tahakkuk eden borçlar (prim, sosyal güvenlik destek primi) için ise TEFE (ÜFE) oranları uygulanmayacak ve halen yürürlükte olan gecikme zammı hesabıyla hesaplanacak borçlar da taksitlendirme uygulamasından yararlanabilecektir.


BAĞ-KUR BORÇ HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Örnek 1:

Ocak 2000 ayı için 12 inci basamak sigorta primi 22.880.310- TL. ve 17.100.233- TL. sağlık primi olarak toplam 39.900.543- TL. prim borcu bugün için birikmiş gecikme zammı 223.421.168 TL. olup ana para ile gecikme zammı toplamında borç tutarı 263.321.711-TL. olmuştur. Yeni kanun gereğince aynı borç yeniden hesaplanacaktır. Hesaplama yapılırken ocak 2000 ayı primine ödenen gecikme zamlarının tamamı silinecek ve yerine TEF (ÜFE) kadar artış uygulanacaktır. Buna göre ana para olan 39.900.543- TL. o günden şubat ayında kadar geçen süre için toplam %161,34 olan TEFE (ÜFE) kadar artırılarak, 104.276.079-TL. olacaktır. Eski toplam borç ile yeni borç karşılaştırıldığında indirim oranının %61 olduğu görülecektir.

Örnek 2:

Ocak 2004 ayı için 10 uncu basamak sigorta prim borcu olarak 95.815.383-TL. ve sağlık prim borcu olarak da 95.815.383-TL. olmak üzere toplam 191,63-YTL. birikmiş ana para borcu ile bu borca bugüne kadar işlemiş, 111,47 YTL. gecikme zammı ile birlikte toplam 207,28 YTL. borcu olan Bağ-Kur sigortalısının yeni kanun gereğince borcunun gecikme zammının tamamı silinecektir. Daha sonra yeni kanun gereğince TEFE (ÜFE) oranları kadar ana para artırılacaktır. Ocak 2004 den günümüze TEFE (ÜFE) oranlarının toplamı %20,4 kadarıdır buna göre yeni borç, 115,35 YTL. olacaktır. Eski hesaplama ile 207.28 YTL. olan borç yeni kanun ile 115.35 YTL. ye inecektir.


İsteğe Bağlı SSK Sigortalılığı

Ali Bey, yazılarınızda isteğe bağlı SSK’ya başlayabilmek için en az 1080 günün olması gerektiğini belirtiyorsunuz. Annemin, bir müddet Almanya’da geçmiş yurtdışı çalışması var bu çalışmaları 1080 günün hesabında dikkate alınacak mı? İhsan Güneş

Sayın okurum, 01.05.2003 gününe kadar SSK’ya isteğe bağlı sigortalı olabilmek için herhangi bir prim ödeme gününe ihtiyaç yoktu ama bu tarihte yapılan değişiklik ile SSK’ya en az 1080 gün prim ödememiş olanların isteğe bağlı sigortalılıkları kabul edilmemeye başlandı. 1080 günün hesabında dikkate alınacak süreler ile dikkate alınmayacak süreler (ssk.gov.tr’de vardır) aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

1-En az 1080 gün emeklilik primi ödemiş olmak

a-1080 günün hesabında dikkate alınacak süreler:

– 506 sayılı SSK Kanunu’na tabi çalışılan süreler

– İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, askerlik, sanatçı, yurtdışı hizmet borçlanması ile edinilen hizmetler

– Hizmet ihyası yapılarak kazanılan hizmetler

– Ülkemizle ikili sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilen ülkelerdeki belgelendirilen çalışmaların tamamı,

– 1080 günün hesabında dikkate alınır.

b-1080 günün hesabında dikkate alınmayan süreler :

– 506 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin II’nci fıkrasının (B) bendine göre çıraklık ve staj devresi sayılan süreler

– 506 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin II/C bendi gereği, sosyal güvenlik kuruluşlarından malullük veya emekli aylığı almakta iken 506 sayılı Kanuna tabi çalışanlar

– T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur, 2925 ve 2926 sayılı Kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci madde sandıklarında geçen hizmetler,

1080 günün hesabında dikkate alınmaz.

Görüldüğü üzere annenizin Almanya’da geçen çalışmaları 1080 günün hesabında dikkate alınacaktır.


Okurlara cevaplar

– Orkun Odabaşı- Anneniz, sanırım 50 yaşından büyük veya bu yaşa yakın olmalı bu durumda memuriyet ve SSK toplamında 3600 günü ve 50 yaşını tamamlamak şartıyla SSK’dan emekli olacaktır. İsteğe bağlıda ödeyemediği süreleri ödeme imkanı yok. Yeniden isteğe bağlıya müracaat edin.

– Recep Çakar- Akrabanız, Tarım Bağ-Kur’lu iken SSK’da gösterilen bir günü iptal ettirmeden geriye yönelik Tarım Bağ-Kur’a prim ödeyemez. İş Mahkemesine dava etmenizi tavsiye ederim.


– H.İbrahim Sonar-Var olan %40 rapor oranıyla devam ettiğiniz Bağ-Kur’dan diğer sigortalılar gibi 25 tam prim ödeme yılı ve 53 yaşını tamamlamak şartıyla emekli olursunuz. Bundan sonra SSK’ya geçer (geçtikten sonra en az 3,5 yıl prim ödemek) ve vergi indirim belgesi alırsanız engelliler gibi 17 yıllık sigortalılık süresi ve 3920 gün sayısı emekli olma şansınız olur. Zira, Bağ-Kur’da engelli emekliliği yok.

– Mustafa Akın-Askerlik borçlanmasıyla başlangıcınız 01.12.1981 olmuş olup bu başlangıç ile 01.12.2006 günü en az 5075 gün sayısı ile SSK’dan emekli olursunuz. Var olan 4800 günle 57 yaşında (01.02.2008) emekli olursunuz.

– Çetin Şener-Bir şirkete ortak olduysanız SSK’lı değil Bağ-Kur’lu olmanız gerekirdi. Neden SSK’dan karne aldığınızı da anlamadım, sorun yaratmışsınız. Bağ-Kur’dan en az 25 tam yıl prim ödemek şartıyla, 46 yaşında (15.03.2010) emekli olursunuz.

– Nizamettin Durak-Bağ- Kur’da boş geçen süreleri borçlanmak, ödemek imkanı yok.

– Nevin Kılıç-Geçmiş primleri ödeme imkanınız yok. 3600 günü tamamlamak şartıyla emekli olacaksınız. Kızınız için isteğe bağlı prim ödeyebilmek için SSK’ya çalışarak en az 1080 gün prim ödemek gerekir.


Kanunun metni…

“MADDE 2-2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre, 31.3.2005 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş olan prim ve sosyal güvenlik destek primi borçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurmak şartıyla; prim asıllarına ödeme süresinin bitiminden itibaren 31.12.1998 tarihine kadar uygulanan oranlara göre gecikme zammı hesaplanmak; 1.1.1999 tarihinden 31.12.2004 tarihine kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) aylık değişim oranı; 1.1.2005 tarihinden yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık değişim oranı uygulanmak suretiyle, bu madde ve 3 üncü madde hükümlerine göre yeniden yapılandırılır. Ancak, bu suretle hesaplanan borç yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre hesaplanan borç tutarından fazla olamaz.

Birinci fıkra kapsamı dışında kalan ve 1/4/2005 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ayın sonuna kadar geçen dönemde tahakkuk ettiği halde ödenmeyen prim, sosyal güvenlik destek primi ve gecikme zammı borçları, yeniden yapılandırılan borca eklenerek 3 üncü maddede belirtilen esaslara göre taksitlendirilir.