EYT 3 (YÜRÜRLÜĞE GİRDİ) 696 KHK İLE KADROYA GEÇENLER EMEKLİ YAŞI GELİNCE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLECEK

3 Mart 2023

7438 Sayılı Kanun Değişikliği ile gelen EYT düzenlemesi 03.03.2023 tarihli resmi gazetede yayımla yürürlüğe girmiş oldu.

KALDIRILAN HÜKÜMLER NEDİR

MADDE 2- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklik sonrası KHK şu hale gelmiştir.

375 sayılı KHK geçici 23 Fıkra 5

“Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. ((Hükümde yer alan Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez. Mülga cümle:1/3/2023-7438/2 md.) Özel güvenlik görevlilerinden bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar, 5188 sayılı Kanun hükümlerine de tabi olmaya devam eder.”

Geçici 24 birinci fıkra

“…kaydıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde hizmet alım sözleşmesini yapan idareye veya şirkete, ek 20 nci madde kapsamındaki şirketlerinde işçi statüsünde çalıştırılmak üzere yazılı olarak başvurabilirler. Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin süreç bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde sonuçlandırılır. Sınavlarda başarılı olanlar, varsa bu fıkranın (c) bendinde öngörülen davalardan feragat ettiklerini tevsik eden belgeyi ve/veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi ibraz etmek, bu fıkranın (ç) bendinde öngörülen sulh sözleşmesini ibraz etmek ve aynı fıkrada öngörülen şartları taşımaya devam etmek kaydıyla, sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, ek 20 nci madde kapsamındaki şirketlerinde işçi statüsünde topluca işe başlatılır. (. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez. Mülga cümle:1/3/2023-7438/2 md.) Bu fıkra kapsamında feragat edilen davalara veya takiplere ilişkin yargılama ve takip giderleri davacı veya takip eden üzerinde bırakılır ve taraflar lehine vekalet ücretine hükmolunmaz, hükmedilenler tahsil edilmez ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilenler ise iade edilmez. Bu fıkra kapsamında yapılacak sulh sözleşmelerinden damga vergisi alınmaz.

2. Madde değişikliği ile  696 sayılı KHK ile GETİRİLEN KAMU KURULUŞLARI BELEDİYELER BUNLARA AİT ŞİRKETLERDE ÇALIŞANLAR EMEKLİ OLDUKLARINDA (AYLIK TÜRÜ ÖNEMLİ DEĞİL MALÜL AYLIĞI DAHİL) İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHEDİLMESİNE DAİR KURALLAR KALDIRILMIŞTIR.

EMEKLİ KOŞULLARI OLUŞSA BİLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLECEKLERDİR.

5510 sayılı yasanın Md. 25 te yer alan  Malül aylığı için “işverenin talebi üzerine”  düzenlemesi bu kişiler için uygulanamayacaktır.