Forum Gazetesi-Engellilerin Araç Vergisinden Muafiyeti

24 Ocak 2006
Engellilerin Araç Vergisinden Muafiyeti
 

197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 4.maddesinin 25.12.2003 tarih ve 5035 Sayılı Kanunla değişik ( c) bendi gereğince; “Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar.” Motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutulmuştur. Bu düzenleme 5035 Sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki halinde, “bizzat maluller tarafından kullanılan özel tertibatlı olarak imal edilmiş taşıtlar “ vergiden muaf tutuluyordu.


5035 Sayılı Kanundan sonra uygulamaya yol göstermesi için Maliye Bakanlığınca hazırlanan 21 Seri Numaralı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 10.01.2004 günü Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Tebliğe göre,


-5035 sayılı Kanun’un 22 nci maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun istisnalara ilişkin 4 üncü maddesinin ( c ) bendi; “Sakatlık dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar.” olarak yeniden düzenlenmiştir.


-Yapılan düzenleme ile malul ifadesine engelliler ifadesi eklenmiş, malul ve engellilerin bu istisnadan yararlanma şartı olan “bizzat kullanmak” zorunluluğu uygulamadan kaldırılarak; sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin adlarına kayıtlı olan ve malul ve engellilerin bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmiştir. Sözkonusu istisnanın uygulama şekli aşağıda açıklanmıştır.


1 – Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması;


Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, sözkonusu malul ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisnadan yararlanmak için, sözkonusu malul ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.


2 – Diğer Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması;


Sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malul ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten “Motorlu Araç Tescil Belgesi”nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile “Araçlar İçin Teknik Belge” ve “Proje Raporu”nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.
 
3 – Malul ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim;


Malul ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malul ve engelliler tarafından; genel tebliğ ekinde örneği bulunan  “Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” düzenlenerek (Bildirim Formu’nun internetteki www.gelirler.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir.


Yemek Parası ve Sigorta Primi


İşyerlerinde, çalışanlarına işyerinde yemek verilebildiği gibi para olarak yemek parası adı altında ödemeler de yapılabilmektedir. Yemek parası adı altında çalışanlara yapılan ödemelerden de aşağıdaki usullere göre SSK primi alınmaktadır.


06.08.2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 4958 Sayılı Kanun ile değişik 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 77 nci maddesinin ikinci fıkrasında, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek,çocuk ve aile zamlarının sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmayacağı, bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemelerin prime tabi tutulacağı hükme bağlanmış ve bu düzenlemeye uygun olarak 29.01.2004 günkü Resmi Gazetede Tebliğ yayınlanmıştır. Bu tebliğe göre sigortalılara;


Yemek parası olarak yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen günlük asgari ücretin %6’sının yemek parası verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarının, aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması kararlaştırılmıştır.
01.01.2006 gününden itibaren günlük asgari ücret, 17.70 YTL. olduğuna göre prim alınmayacak günlük yemek parası tutarı 1.062- YTL. dir.


Ancak yemek parası çalışana nakit olarak verilmeyip, “Ticket” adı verilen yemek yeme fişleri ile veriliyor ve karşılığında çalışanın şirketine fatura ediliyorsa bu durumda bu ödemeler sigorta primine tabi tutulmayacaktır. Ya da dışarıdan bir yemek üretim şirketinden fatura karşılığında alınan yemek bedelleri de sigorta primine tabi tutulmayacaktır.
Ayrıca, sigortalılara yemek parası olarak yapılan ödemelerde sigorta priminden istisna olan miktar, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. Yani sigortalıların çalışmadığı ama kanuni düzenlemelere göre çalışıyor sayılan günlerde (Pazar ve bayram gibi) istisna hesaplamaya dahil edilmeyecektir.