FORUM-İşyeri Hekimi Çalıştırma Şartları Değişti

4 Ocak 2006

 


 


 


 


İşyeri Hekimi Çalıştırma Şartları Değişti


 


Önce, 4857 Sayılı İş Kanunu gereğince hazırlanması gereken yönetmeliklerden biri olan “İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”  16 Aralık 2003 günkü Resmi Gazetede yayınlanmıştı.


Ardından SSK 3-222 Ek Sayılı Genelgeyi yayınlayarak hangi işyeri hekimlerinin yazdıkları reçetelerin ilaçlarını eczanelerinden vereceğini ve hangi işyeri hekimlerinin yazdıkları iki güne kadar olan istirahat raporlarını tanıyacağını açıkladı.


Bu genelge hükümlerini beğenmeyen Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından SSK aleyhine  Danıştay 10 uncu Dairesinin 2005/2732 esasına kayden açılan davaya ait yürütmeyi durdurma kararı sonucu 25.12.2003 tarihli, 3-222 Ek sayılı genelgenin  bazı hükümlerinin değiştirilmesi gerekmiştir.


Bunun üzerine SSK Başkanlığı 02.01.2006 günü ,” Hekimlerin İşyeri  Sigortalılarına Kurumumuz Adına Reçete Yazma  ve  İki Güne Kadar İstirahat Vermesi” konu başlıklı  3-255 Ek Sayılı Genelgeyi yayınlamış ve eski 3-222 Ek Sayılı Genelge uygulamadan kaldırılmıştır.


         Yeni 3-255 Ek Sayılı Genelge gereğince,


 


            1-Hekimler tarafından işyerlerinde çalışan sigortalılara SSK adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verilebilmesi için;


           


A Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekimler; 


            a) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan hekimlerin o işyeri sigortalıları için SSK adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;


            -Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin talep yazısı,


 


            b) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan veya bu kuruluşlardan emekli olan hekimlerin özel bir işyeri sigortalıları için  SSK adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;


             -İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,


            -Emekli hekimlerin herhangi bir işyerinde çalışmadığına dair kendilerinden alınacak taahhütname ile hekimin vergi mükellefi olmadığını belgeleyen vergi dairelerinden alınacak yazı,


           


c) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan veya bu kuruluşlardan emekli olan hekimlerin ikinci özel bir işyeri sigortalıları için SSK adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;


            -Hekimin bu işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,


            -İşveren ve işyeri hekimi arasında imzalanan sözleşme örneği,


 


            B- Özel Bir İşyerinde Tam Gün Çalışan Hekimler;


            a)Özel bir işyerinde tam gün  çalışan hekimlerin sigortalılar için SSK adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;


            -İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği ,


            b)Özel bir işyerinde tam gün çalışan  hekimlerin ikinci bir işyeri sigortalıları için SSK adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;


            -Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,


            -İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,


 


            C- Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Hekimler ile Serbest Olarak Çalışan Hekimler;


a) Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışan hekimler ile serbest olarak çalışan hekimlerin  özel bir işyeri sigortalıları için SSK adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;


            -Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,


            -İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,


 


            b) Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışan hekimler ile serbest olarak çalışan hekimlerin  ikinci özel bir işyeri sigortalıları için SSK adına reçete yazma ve  iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;


            -Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,


            -İşveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,


 


            D- Ortak Sağlık Birimleri;


            İşverenler hizmetlerini yürütmek üzere bir ortak sağlık birimi kurabilir, kurulmuş olanlara da ortak olabilirler.


            Ortak sağlık birimi aynı iş kolunda faaliyet gösteren işyerlerine hizmet vermek üzere kurulabileceği gibi, küçük sanayi siteleri veya organize sanayi bölgeleri gibi aynı alanda kurulmuş bulunan ve farklı işkollarında faaliyet gösteren işyerlerine hizmet vermek üzere de kurulabilir.


            Bu şekilde kurulacak ortak sağlık birimlerinde çalışan hekimlere de yukarıda açıklanan esaslara göre, SSK adına reçete yazmak ve  sigortalılara iki güne kadar istirahat vermek yetkisi tanınabilir.


           


            Ayrıca,


Bir hekime iki işyerinden fazla işyeri için SSK adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilmesi mümkün bulunmamaktadır.


 


 


        Asgari Ücret ile Sigorta Primi Ne Oldu?


            Bilindiği üzere; 06.07.2004 tarihli, 25514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24.06.2004 tarihli, 5198 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin birinci fıkrası;


 


            “Bu Kanun gereğince alınacak ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı,  4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine            göre 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücrettir; üst sınırı ise asgari ücretin 6,5 katıdır.”


            Demektedir.


 


Asgari Ücret Tesbit Komisyonunun da 23.12.2005 tarih, 26032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  21.12.2005 tarih, 2005/1  sayılı kararı ile 16 yaşını doldurmuş işçilerin günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arasında 17.70 YTL. olmasına karar verilmiştir.


 


            Bu durumda, tam çalışılan ay içinde alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas aylık kazancın asgari tutarı 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arası için 17.70 x 30=531.00.YTL  üst sınırı da 3451,50 YTL’dir.