FORUM-SSK’dan Primlerin Geri Alınması-

3 Şubat 2006

SSK’dan Primlerin Geri Alınması


25.03.2005 tarihine kadar 12 yıllık SSK sigortalılığım bulunmaktaydı. 25.03.2005 tarihinde kendim ve bir arkadaşım ile Elif Ltd.Şti.’yi kurdum. Şirkette SSK sigortalılığımda aksama yapmadan 01.06.2005 tarihinden itibaren devam ettirmekteyim aynı zamanda şirket müdürüyüm, fakat şirket ortaklarının Bağ-Kur sigortalısı olması gerektiği söylenmektedir.


1-Yaklaşık 13 aydır SSK primi ödemiş bulunmaktayım.bu primlerimi nasıl ve ne
kadar zamanda geri alabilirim?


2-Bağ-Kur sigortalısı olacak isem hangi basamakta pirim ödemem gerekiyor.


Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. SUAT ÖZMENSuat bey, gerek limited ve gerekse anonim şirketlerin KURUCU ortakları ASLA kendi şirketlerinden SSK’ya sigortalı olarak bildirilemezler çünkü kurucu ortak olmaları hasebiyle işveren sıfatını daha önce kazanan bu kişilerin üzerinde hem işveren hem de işçi sıfatı aynı anda bir araya gelemez.KURUCULAR SSK’LI OLAMAZ


Uygulamada sıkça karşılaştığımız durum ise bir başka işyerinde SSK’lı olarak çalışırken şirket kurucu ortağı olanlar kendi şirketleri kurulduktan sonra diğer işyerindeki SSK sigortasını sona erdirip hiç ara vermeden kendi kurucu ortağı olduğu şirketten SSK’ya bildirilmesidir ki bu durum bir üstteki bölüm gereğince yasal değildir, bu kişinin Bağ-Kur’lu olması gerekir.


Ancak, bir şirkette SSK sigortalısı olarak çalışırken biriktirdiği paralarla şirkete ortak olan (dikkat edin kurucu ortak değil) ve aynı işi veya bir işçinin yapması gereken işi yapmaya devam eden sonradan ortak olanlar aynı şirketten SSK’ya bildirilebilirler.


Bu nedenle siz diğer işyerinden SSK sigortalılığınızın sona erdiği günden itibaren Bağ-Kur sigortalısı (tahminen 01.06.2005 gününden itibaren) olacaksınız. Şimdi yapmanız gereken durumu bir dilekçe ile SSK ve Bağ-Kura bildirmek ve 01.06.2005 günü itibariyle Bağ-Kur sigortalılığınızı başlatıp, 13 aylık SSK primleriniz için SSK’ya iptal prim belgeleri göndermektir.PRİMLERİN İADESİ


Primlerin iadesine gelince, 506 Sayılı Kanun’un 84 üncü maddesi gereğince;


” yanlış veya yersiz olarak alınmış olduğu anlaşılan primler, alındıkları tarihlerden on yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında işverenlere ve sigortalılara geri verilir. İşverenlere geri verilecek primler için Kurumca kanuni faiz de ödenir. Bu faiz, primin Kuruma yatırıldığı tarihi takip eden aybaşından iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesaplanır ” denilmektedir.


Kanunun bu hükme göre, primlerin yanlış veya yersiz alınmış olduğu anlaşıldığı taktirde, alındıkları tarihten itibaren 10 yıl içinde talep edilmesi halinde, hisseleri oranında işveren ve sigortalılara iade edilmesi ve bu primlerin sadece işverene geri verilecek kısım için kanuni faiz ödenmesi gerekir.İŞVERENE FAİZLİ-İŞÇİYE FAİZSİZ


Kanunda sigortalılara yapılacak prim iadelerinde yasal faiz uygulanacağı hüküm altına alınmamıştır. Bu nedenle Sosyal Sigortalar Kurumu yersiz alınan prim iadelerinde sadece işveren hisselerine yasal faiz uygulamaktadır.


Diğer taraftan, yanlış veya yersiz alındığı anlaşılan primler, gecikme zammı ve faizi ile birlikte tahsil edilmişse, primler iade edilirken gecikme zammı ve faizi de iade edilecek ve işverene iade edilen meblâğın (prim+gecikme zammı+faiz) tamamı için kanuni faiz hesaplanacaktır.


Söz konusu maddede, yanlış veya yersiz olarak alındığı anlaşılan primlerin hisseleri oranında işverenlere ve sigortalılara geri verileceği hükme bağlanmış olmakla beraber, primlerin iade edilebilmesi için işverence usulüne uygun olarak düzenlenmiş prim iptal bildirgesi ve bordrosu verilmesi gerekir. İptal edilecek hizmet süresi 1 Mayıs 2004 tarihinden sonraya rastlıyorsa “aylık prim ve hizmet belgesinin” iptali yapılmalıdır.


Sigortalıların yanlış ve yersiz alınan sigorta primlerini geri alabilmeleri için öncelikle işverenin iptal bildirgelerini düzenlemiş olması ve sigortalının kendi hissesinin iadesi için kurumdan yazılı istekte bulunması gerekmektedir.


Bu itibarla, yanlış veya yersiz olarak tahakkuk ettirilerek tahsil edilmiş olduğu anlaşılan primlerin;


a) Prim iptal bildirgesi ve bordrosu veya aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek Kuruma verilmek suretiyle prim iadesi işveren tarafından talep edildiği taktirde, iptal edilen primlerin sadece işveren hissesi, ilgili işverene geri verilecek ve bu kısım için ayrıca kanuni faiz ödenecektir.


b) Prim iadesi talebi yazılı olarak sigortalı tarafından yapıldığı taktirde, işverenden prim iptal bildirgesi ve bordrosu, aylık prim ve hizmet belgesi iptali istenecek, temin edildikten sonra, iptal edilen primlerin talepte bulunan sigortalıya ait hissesi, o sigortalıya verilmek üzere ilgili işverene geri verilecektir.


Sosyal Sigortalar Kanununda yersiz ve yanlış alınan sigorta primlerinin iadesinde, sigortalı hissesine yasal faiz uygulanmaması anayasal eşitlik kuralını ihlal edici bir sonuç doğurmaktadır.

PRATİK BİLGİLER
I. Asgari ücret
1- 16 yaşından büyükler için günlük
17,70.- YTL, aylık 531 YTL.
2- 16 yaşından küçükler için günlük 15.- YTL, aylık 450 YTL.

II. SSK primine esas kazancın alt ve üst sınırı arttı
Alt sınır günlük 17,70 YTL, aylık 531,00 YTL.
Üst sınır günlük 115,05 YTL, aylık 3.451,50 YTL.

III. Kıdem tazminatı tavanı tutarı
Kıdem tazminatı tavanı 1.1.2006-
30.6.2006 tarihleri arasında 1.770,62 YTL.
1.7.2006-31.12.2006 tarihleri arasında 1.815,29 YTL.

IV. Aile, çocuk ve yemek yardımı
01 Ocak 2006 tarihinden itibaren;
– Çocuk yardımı her bir çocuk için 10,62.- YTL. (ikiden fazla olmaz)
– Aile yardımı 53,10.- YTL.
– Yemek yardımı her iş günü için günlük, 1.062 YTL.