HABERTÜRK-Acilde ve yoğun bakımda hastaneler sizden kuruş isteyemezler–ÇUVALDIZ…–Tekel işçilerine destek verin…

12 Ocak 2010

Acilde ve yoğun bakımda hastaneler sizden kuruş isteyemezler


 


Kim olursa olsun, hangi hastane olursa olsun acil hastalar ile yoğun bakımda hizmet görmesi gereken hastalardan, hiç kimse ama  hiç kimse tek bir kuruş para isteyemez, fark alamaz, alırlarsa önce SGK’ya gidin işiniz olmazsa bana gelin son kuruşuna kadar geri alalım…


 


Ali bey, SSK emeklisi olan abim beyin kanaması geçirdi ve en yakınımızdaki bir özel hastaneye götürdük 37 gün yoğun bakımda kalan hastamız için bizden 117 milyar lira para istediler. 53 milyarını verdik geri kalanını senet yaptılar. Sonra bu parayı istemek için SGK’ya gittik bize SGK ile sözleşmesi olan hastaneye gitseydiniz deyip hiç para vermediler. Şimdi kara kara düşünüyoruz bu senetleri nasıl ödeyeceğiz? İsmi Saklı


 


Hemen baştan belirteyim, konu acil ve yoğun bakım hizmeti olduğundan cebinizden tek kuruş çıkmaması gerekiyordu. Hem götürdüğünü özel hastane hem de SGK yasaya uygun davranmamış. Şimdi yeniden SGK’ya gidip aşağıdaki genelgeyi hatırlatın, paranızı geri almanızı sağlamazlarsa bana gelin, ödediğiniz parayı son kuruşuna kadar geri almanızı ve senetlerinizi de yırttırtmanıza yardımcı olurum.


26 Haziran 2008 Perşembe günü Resmi Gazetede yayınlanan 2008/13 sayılı Başbakanlık genelgesi gereğince;


 


1-Her hastane acil kişiye müdahale etmek zorundadır


Anayasa, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu, ilgili personel kanunları, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Sağlık Bakanlığınca yürürlüğe konulan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, özel veya kamu ayrımı yapılmaksızın tüm sağlık kuruluşlarının acil durumlarda hastaya gereken tıbbi müdahaleleri yapmaları zorunludur.


 


2-Acil durumda sosyal güvence ve para soramazlar


Acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü bulunan sağlık kuruluşları, acil vakaları hastanın sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakmaksızın kabul edecek ve gerekli tıbbi müdahaleyi kayıtsız-şartsız ve gecikmeksizin yapacaktır. Hiçbir sağlık kuruluşu acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler ile gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınmayacağı gibi acil olarak sağlık kuruluşuna müracaat eden hastaların acil tıbbi müdahale ve tedavileri yapılırken hiçbir surette tedavi masraflarının nasıl karşılanacağı sorgulanmayacaktır. Hizmet bedelinin tahsili ile ilgili işlemler acil müdahale sağlandıktan sonra yapılacaktır.


 


3-Acil durum sona erinceye kadar hizmetler devam ettirilmelidir


Acil vakalarda, yoğun bakım hizmeti dahil olmak üzere gerekli ilk müdahale yapılarak hastanın stabilizasyonunun sağlanması esastır. Stabilizasyonu sağlanamayan veya stabilizasyonu sağlanmakla birlikte ileri tetkik ve tedavi amaçlı başka bir sağlık kurumuna sevkine lüzum görülen hastaların nakli için 112 komuta kontrol merkezi ile irtibata geçilecektir. Sağlık kuruluşunda yatarak veya ayakta tedavi görmekte iken durumu ağırlaşan ve acilen başka bir sağlık kuruluşuna sevki gereken hastalar için de komuta kontrol merkezi ile temas kurulacaktır.


 


4-Hastanelerin durumunu 112 Hızır Acile bildirmek zorunludur


Tüm yataklı tedavi kurumları Sağlık Bakanlığınca belirlenen esaslar ve kurulmuş bulunan çağrı kayıt ve operasyon yönetim sistemi çerçevesinde yatak kapasitesi, doluluk oranları, fiilen çalışan uzman hekim durumları gibi bilgileri güncel olarak komuta kontrol merkezine vermekle yükümlüdür. Bütün sağlık kuruluşları, komuta kontrol merkezinin çalışmalarında gerekli yardımı ve kolaylığı sağlamak, acil vakaya ait tıbbi bilgileri vermek ve komuta kontrol merkezinin nakille ilgili talimatlarına uymak ve sevk edilen hastayı kabul etmek zorundadır.


 


5-Acilde ve yoğun bakımda fark ücret istenemez


Acil vakalarda acil sağlık hizmetinden yararlananlardan sosyal güvencesi bulunan kişilerin hizmet bedeli ilgili sosyal güvenlik kurumundan tahsil edilecek ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinin yedinci fıkrası gereğince hastadan ayrıca ücret farkı talep edilmeyecektir.


Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşlarımızdan ödeme gücü bulunmayanların acil sağlık hizmeti bedelleri kendilerinden talep edilmeyecektir. Bunlardan kamuya ait sağlık kuruluşlarından ve ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kuruluşlarından acil sağlık hizmeti alanların  hizmet  bedelleri  3294  sayılı  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri çerçevesinde sağlık kuruluşunun bulunduğu yer sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından talep edilecektir.


Özel hastanelerden acil sağlık hizmeti alanların hizmet bedelleri ise talep edilmesi halinde 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununun 32 nci, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci ve 60 ıncı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18 inci maddeleri gereğince sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin belediyesince ödenecektir. Bu amaçla belediyelerce bütçelerine yeterli ödenek konulacaktır.


 


6-SGK’lı olduğunuzdan sizden para isteyemezlerdi


Sizin özel durumunuza gelince, abiniz beyin kanaması sebebiyle acilen SGK ile sözleşmesi olmayan özel bir hastaneye götürmüşsünüz, bu özel hastane abinizin aciliyeti sona erip hastanız stabil oluncaya kadar geçen zamandaki hizmetlerini acil kapsamında değerlendirecek ve size SGK fiyatlarını uygulayarak faturayı SGK’ya gönderecekti ve sizden para istemeyecekti. Veyahutta yine SGK fiyatları ile size fatura kesecekti sizde parasını SGK’dan alacaktınız. Yoğun bakım tarafına gelince, şayet hastanız stabil hale gelmemişse, stabil hale gelinceye kadar kaç gün geçerse geçsin acil hizmetler kapsamında değerlendirilecek ve yine yukarıdaki gibi işlem yapılması gerekecekti.


Hastanız stabil hale gelmişse de sizin gittiğiniz SGK ile sözleşmesi hastane artık acil durum sona erdi diyerek sizi SGK ile sözleşmesi olan bir hastaneye sevk ettirecekti. Hastanızı sevk ettirmemişse 37 günlük hizmet acil hizmet sayılır.


 

ÇUVALDIZ…


Tekel işçilerine destek verin…


İşçilere demokrasi yok…


 


Demokratik açılım, demokratik açılım diye diye herkese hak verecekleri iddia edenler, iş işçi haklarına, emek mücadelesine gelince hak mak yok diyorlar.


 


Daha iki gün önce İstanbul’da bir parkta emek ve ekmek mücadelesi kapsamında, kırmadan, dökmeden oturarak eylem yapan itfaiye işçilerinin üzerine, Büyükşehir Belediyesinin zabıtalarını gönderip, çadırlarını, sobalarını parçalattılar. Yetmedi ekmek mücadelesi yapan bu gençlerin burunlarını kırdırttılar…


Ankara’da bir parkta ellerinden alınan ekmeklerini geri isteyen Tekel işçilerini bu soğukta, Abdi İpekçi parkındaki havuza attırdılar… Yetmedi gözlerine gaz sıktılar…


Bu gerçeği gören TEKEL işçileri, yaptıkları referandum ile kefen giyinceye kadar eyleme devam kararı aldılar… Oylamaya katılan 9628 TEKEL işçisinden sadece 55’i direnişi durduralım kabullenelim derken, diğerleri eyleme devam dediler…


 


İşte  aynı TEKEL işçileri 14 Ocak günü miting düzenleyecekler…


Eylem planına göre TEKEL işyerlerinde çalışan tüm işçiler eşleriyle birlikte 14 Ocak’ta Ankara’da olacak. TEKEL işçileri ve eşleri “ kefen” benzeri beyaz önlükleriyle gelecek, giydikleri önlüklerde kendilerinin ürettiği, yarattığı sloganları taşıyacaklar…


Ardından da sonuç alınmazsa ölüm orucuna kadar gidecekler…


Aslında, Tekel işçileri sadece kendileri için değil, sırada enerji işçileri, otoyol ve köprü çalışanlarının da akıbetleri daha doğrusu özelleşen ve özelleştirilecek tüm kamu işyerlerinin çalışanları için eylem yapıyor TEKEL işçileri…