HABERTÜRK-Bağ-Kur emeklileri için dava dilekçesi

13 Nisan 2010


Bağ-Kur emeklileri için dava dilekçesi


 


SSK emeklileri için Anayasa Mahkemesine kadar gitmiş iki intibak davası var ama hiçbir Bağ-Kur’lunun bu tür davası yok. Bağ-Kur’lulardan birisi de bu tür dava açmazsa hiç birisinin aylıkları artmaz. Öte yandan dava açanlar ise geçmiş farklarını da alabilirler…


Biz de dava açmak isteyenler için dilekçe örneği yayınlıyoruz…


 


 


 


-Bağ-Kur emeklileri da eksik aylık alıyor


Tıpkı SSK emeklilerinin aylık hesaplanmasında olduğu gibi 1978 yılından 2000 yılına kadar Bağ-Kur ve memurlar için memur maaş katsayısı ile belli edilen bir emekli aylığı sistemi vardı. 08.09.1999 günü Resmi Gazetede yayınlanan 4447 sayılı Kanun ile 2000 yılından itibaren SSK ve Bağ-Kur çalışanlarının emekli aylığının hesaplanmasında, memur maaş katsayısının kullanılmasına son verildi.


Ayrıca, gerek 1997 gerek 2003 yıllarında Bağ-Kur basamak satın alma uygulamaları getirilmiş ve kişilere geriye doğru basamak fark paraları ödettirilerek, basamak satılmıştır. Fakat iş emekli aylığına gelince geriye doğru basamak farkı peşin alındığı halde, geçmiş yıllar basamaklar arttırılmadığından, basamak satın alanlar da alması gereken emekli aylığından daha düşük rakamlı aylık almaktadırlar.


 


-1999 yılında Bağ-Kur basamak artış sistemi değiştirildi


TBMM, 25 Ağustos 1999 günü 64 ana madde ve 9 geçici madde olmak üzere 73 maddeyi kabul etti. Kanun 08.09.1999 günü 4447 sayılı Kanun olarak Resmi Gazetede yayınlandı.


 


Bu Kanun ile,


-Bağ-Kur emeklilerinin alacağı emekli aylığını belli eden basamakların gelir tutarlarının hesaplanmasında memur maaş katsayısının kullanılmasına son verildi. Bunun yerine basamak gelirlerinin TÜFE ve GH (Gelişme Hızı) oranında arttırılması kararlaştırıldı.


 


-Aylık hesabında TÜFE ve GH dikkate alınırken, emekli aylıklarına sadece TÜFE oranının dikkate alınması kanunlaştırıldı.


 


-Hükümetler basamak gelirlerini yasaya rağmen artırmadılar


Hangi basamaktaki Bağ-Kur’lunun ne kadar aylık alacağını belli eden 24 basamaklı tablodaki rakamların 4447 sayılı Kanun gereğince 1 Nisan 2000 gününden itibaren her yıl nisan ayında bir önceki yılın TÜFE (enflasyon) oranı ve bir önceki yılın Gelişme Hızı oranı kadar arttırılması gerekiyordu. Mesela, 2000 yılı Nisan ayında bir önceki 1999 yılının enflasyon oranı (yüzde 68,8) ve 1999 yılının büyüme oranı  kadar arttırılması gerekiyordu. Yasa bunu dediği halde Bakanlar Kurulu kararıyla Bağ-Kur emeklileri fazla emekli aylığı almasın diye yasaya rağmen sadece yüzde 25 oranında artış yaptı. Akparti hükümeti de benzer uygulamalarla Bağ-Kur basamak gelirlerini, bırakın hem enflasyon hem de gelişme hızı oranları kadar artırmayı enflasyon oranı kadar bile artırmadı. Bu sebeple de Bağ-Kur’luların alacakları emekli aylıkları 2000 yılı Nisan ayından itibaren olması gerekenden az artırıldı.


Öte yandan, sadece Bağ-Kur emeklileri değil 2000 yılı ve sonrasında emekli olan Bağ-Kur’lular için de basamak gelirleri yasal olarak artırılmadığı için düşük hesaplandı.


 


-Bağ-Kur emekli aylıkları basamaklara rağmen farklıdır


Bağ-Kur basamak gelirleri yasal olarak arttırılmadığı için aynı basamaktan aynı prim ödeme süresi ile emekli olan Bağ-Kur’luların bile emekli aylıkları farklıdır. Özellikle de 2000 yılından beri Bağ-Kur’da eşitler arasında adaletsizlik var ve yıllar geçtikçe bu adaletsizlik-fark gittikçe büyümektedir.


 


-Bağ-Kur’lular da Anayasa Mahkemesine kadar gitmeli


SSK’lıların Anayasa Mahkemesine kadar gitmiş 2 davaları var ama Bağ-Kur’luların hiç yok. Bu sebeple, Bağ-Kur’luların da intibak davası açmaları ve kaybettikleri emekli aylıklarını hukukun öngördüğü rakamları çıkartmaları için dava açmaları gerekir. İş Mahkemesinde açılacak olan dava, hakimin de konuya inanması ile Anayasa Mahkemesine taşınabilir.


 


 


***Riskinizi bilin


Dava açacaklar olanların riskleri de bilmesi yerine olacaktır. Davayı kendiniz açacaksanız 1000 liraya yakın dava ve bilirkişilik masraflarınız olur. Sonrasında davanızı götürdüğünüz İş Mahkemesi hakimi gibi konuyu Anayasa Mahkemesine götürmeyebilir. Hakiminiz Anayasa Mahkemesine götürebilir ama Anayasa Mahkemesi beklendiği gibi iptal davasını esasa girip reddedebilir veya işi yıllarca ele almayabilir. İşte bu riskleri görerek davanızı açın. Ancak, unutmayın hakkını aramayana kimse hakkını vermez. Dava açan sayısı çok oldukça da Anayasa Mahkemesi daha hızlı karar verebilir.


 


Bağ-Kur’lular için örnek dilekçe;


 


              ………..    İŞ  MAHKEMESİ  SAYIN  HAKİMLİĞİNE


 


 


DAVACI                 :Adı Soyadı ve adresi


 


DAVALI            : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına izafeten …………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü


T. KONUSU            : Bağ-Kur basamak gelirlerinin ve Bağ-Kur  emekli aylığının gereken miktarda arttırılmaması hakkında.


 


AÇIKLAMALAR   :


Bağ-Kur sicil numaram ………………. olup,  …/…/……. tarihinden, …/…/…… tarihine kadar Bağ-Kur’lu olarak prim ödedim ve …./…./…… tarihinde de emekli (yaşlılık) aylığı almak için müracaat ettim ve emekli edildim. Emekli olduğumda son basamağım …….. olup, aylık bağlama oranım da ….. …’dır.


 


Öncelikle, 08.09.1999 günü Resmi Gazetede yayınlanan 4447 sayılı Kanun ile 1479 sayılı Kanun’un değişik 32 inci, 50 inci maddesiyle, 1479 sayılı Kanun’a eklenen geçici 11 inci ve geçici 12 inci maddesi ile gerek mevcut emekli aylıklarına yapılacak zammın niteliği değiştirildiği gibi gerekse de 2000 yılı ve sonrasında emekli olacakların emekli aylıklarının hesaplanmasının usülü de değiştirilmiştir.


 


Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 29 uncu, 55 inci, geçici 1 inci maddesi, geçici 2 inci maddesi ile gerek mevcut emekli aylıklarına yapılacak zammın niteliği değiştirildiği gibi gerekse de 1 Ekim 2008 günü ve sonrasında emekli olacakların emekli aylıklarının hesaplanmasının usülü de bir kez daha değiştirilmiştir.


 


Bu değişiklikler sonrasında eşit basamaklı Bağ-Kur emekli aylıkları ne zaman emekli olurlarsa olsunlar aynı emekli aylığını alması sistemi kaldırılmış yerine emekli oldukları yıla göre farklılıklar meydana getiren sistem getirilmiştir.


 


Ayrıca, emekli aylıklarının belirlenmesinde kullanılan Bağ-Kur gelir basamaklarının bir önceki yılın hem TÜFE ve hem de Gelişme Hızı kadar değiştirilmesi gerekirken, uygulanmamış ve gerek eski ve gerekse yeni Bağ-Kur emeklileri almaları gerekenden az aylık almaya başlamışlardır.


 


 


 KANITLAR                            : Bağ-Kur sicil dosyası ve her tür yasal kanıt.


 


HUKUKSAL NEDENLER        : 5510 Sayılı Yasa; 1479 Sayılı Yasa ve ilgili kaynaklar.


 


S  O  N  U  Ç                     : Yukarıda sunulan nedenlerle, eşit statülü Bağ-Kur’lular arasında farklı emekli aylığı ortaya çıkaran mevzuatın, uygulanan kanun hükümlerinin kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğu için dosyanın Anayasa Mahkemesi‘ne gönderilmesini ve  Anayasa Mahkemesi yoluyla iptali ile sonrasında emekli olduğum …………….. tarihinden ……………… tarihine kadar geçen süre için büyüme-gelişme oranları ile arttırılmış Bağ-Kur gelir basamaklarına yeniden emekli aylığı hesaplanmasını, hesaplama sonrasında geçmiş yıl fark emekli aylıklarımın da toplu olarak tarafıma ödenmesine karar verilmesi doğrultusunda haklı davamızın  kabulüyle   yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini  saygı ile dileriz.


                                                                                              Davacı-Adı Soyadı-İmzası