HABERTÜRK-Malül kararı verilen memurların tercihi önemlidir–ÇUVALDIZ–Başbakanın 3 yıl sözü ne zaman tutulacak acaba?

26 Şubat 2010

 


 


ÇUVALDIZ


Başbakanın 3 yıl sözü ne zaman tutulacak acaba?


 


Salı günü Üsküdar’da hediyelik eşyalar satan bir işyerine girdim, ekran yüzü ile beni tanıyınca çok sıcak duygularla ikramlarda bulunan işyeri sahibi esnafın benden bir isteği oldu. Dedi ki, “Başbakan iktidara gelirken 3 yıl dayanın üç yıl sonra yaşam kalitenizin artacağına söz veriyorum” demişti bu 3 yıl dolmadı mı daha diye sorabilir misiniz? Hay hay hem de memnuniyetle sorarım ama Başbakanın bu sözünü hatırlayacağınız, hatırlasa bile cevap vereceğini zannetmiyorum.


 


Tıpkı, iktidara gelince ilk işimiz dokunulmazlıkları kaldıracağız dediğini unuttuğunu gibi…


 


Tıpkı, Anayasayı değiştirecek güç verin dediği halde Anayasada değişikliğini unuttuğu gibi…


 


İnsan oğlu unutkandır… hele Türkler daha da unutkandır…


Başbakan Erdoğan seçildiği 2002 yılından itibaren vatandaşa “Bizden üç yıl bir şey beklemeyin” demeye başladı.


Biz de zannettik ki işler zor, ekonomi zorda o sebeple 3 yıl dişimizi sıkacağız sonra işler yoluna girecek ve bize de dönüp bir şeyler vermeye başlayacak ama bir türlü 3 yıl bitmedi. Geniş halk yığınlarına ekonomik nefes aldıracak tedbirler bir türlü açıklanmadı ama seslerini daha da kısacak her iş yapıldı.


Gelir dağılımı çalışanlar aleyhine bozuldu, işçi ücretleri düşürüldü, memurlara enflasyon kadar zam verildi, ülkenin büyümesinden tıpkı emeklilerde olduğu gibi çalışanlara da pay verilmedi.


Esnaf ise günü siftah yapmadan kapatıyor, bu arada bana soruyu sor diyen esnafa gittiğimde saat 19 sularındaydı ve dediğine göre o gün sadece 1 liralık iş yapabilmiş, sadece bir tek gözlük ipliği satabilmiş ama aylık sabit giderleri 2000 liraymış.


Esnaf demişken, büyük alışveriş merkezlerini seven iktidar, şehrin göbeğine AVM’leri açtığı ve bu sebeple çevresindeki binlerce esnafa kepenk kapattırdığı yetmiyormuş gibi esnaflığı sona erdirecek yasal değişikliklere de soyunmaya başlamış.


 


 


 


Malül kararı verilen memurların tercihi önemlidir


 


5434 sayılı Kanun gereğince, memurlara görevini yapamaz raporu verilirse, kendisine iki tercih sunulur, malülen emekli edilip aylık mı istersiniz yoksa sağlık durumunuzun el verdiği başka bir göreve geçer misiniz? Memur bu iki tercihten dilediğini yapabilir. Sonrasında isterse tercihini değiştirip emekliliğini de isteyebilir…


 


 


Sayın Ali Tezel, eşim kanser hastası.2008 yılında geçirdiği epilepsi nöbetleri nedeniyle derslere girmesi zorlaşınca okul müdürünün isteği ile ”derslere giremeyeceğini, bu nedenle okul içinde başka bir birimde görevlendirilmek istediğini” bildiren 09.10.2008 tarihli bir dilekçe ve hastaneden ”tedavi süresince derse girerek aktif çalışması uygun değildir ancak geri hizmette çalışabilir” ibareli bir rapor aldı ve tayini başka bir okula çıkmasına rağmen eski okulun kütüphanesinde kaymakamlık oluru ile görevlendirildi. 2009 yılının 17 şubatında beyin ameliyatı oldu. Beyindeki tümörün glioblastoma olduğu ve radyoterapi ve kemoterapi alması gerektiğine karar verildi. Radyoterapi ve kemoterapi aldı. Hala kemoterapi almayı sürdürüyor. 2009 şubatından bu yana da sürekli heyet raporlu. Bizler eşimin tedavisi ile uğraşırken eşimin okul müdürüne verdiği dilekçe ile rapor ilçe milli eğitime, oradan il milli eğitime, oradan da bakanlığa gönderilmiş. Personel işleri eşimin dilekçesini SGK’ya göndermiş. Bu arada SGK ilçe milli eğitim müdürlüğü aracılığı ile eşimin hastalığının seyrini içeren belgeleri istemiş. Epikriz, patoloji ve diğer raporları ilçeye verdik. SGK’dan bilgi için bir mektup geldi. SGK eşimin öğretmenlik yapamayacağına, adi malul olduğuna ve idari hizmetler sınıfında çalışabileceğine diye üç maddelik bir karar almış.Ve bu karar üzerine eşimin tayinini 3.02.2010 tarihinde idari hizmetler sınıfına memur olarak çıkardılar. Eşimin böyle bir tayin talebi olmadı. İlk dilekçesi okul içi görevlendirme ile ilgili idi, eşim o görevlendirmeden sonra kendi okuluna döndü, öğretmen olarak devam etti. Zaten sürekli raporlu. Şu anda raporlu. Eşimin bu tayinden dolayı özlük haklarında çok büyük kayıplar oldu. SGK’dan hiç kimse eşimi görmedi. Gıyabında karar verildi. Eşim öğretmenlik yapamazsa şu an memur olarak nasıl hizmet edecek. Sol tarafında felç var. Sol elini hiç kullanamıyor. Yardımsız çok zor yürüyor. Bu durumda nasıl hizmet yapacak? Biz bu tayinin iptalini istiyoruz. Çünkü bu tayin eşimin isteği dışında gerçekleşmiştir ve karar verilirken eşim görülmemiştir. Bu konuda neler yapabiliriz? Asuman Taşkın


 


Asuman hanım, eşinizin sosyal güvenlik özgeçmişini vermemişsiniz. 5434 sayılı Kanunu’nun 44 üncü maddesi gereğince;


“Madde 44 – Her ne sebep ve suretle olursa olsun vücutlarında hasıl olan arızalar veya düçar oldukları tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamıyacak duruma giren iştirakçilere (Malül) denir ve haklarında bu kanunun malüllüğe ait hükümleri uygulanır…”


Yani, elinizdeki rapor ile malül olduğuna karar verilen eşiniz isterse malülene emekli edilir ama memuriyet hizmetinin en az 10 yıl olması gerekir.


Ancak, malül sayılan bu kişiler aşağıdaki fıkra gereğince malül emekli edilmeyip başka bir göreve atanmayı da talep edebilirler, “Şu kadar ki, bunlar yazı ile istedikleri takdirde haklarında bu Kanun hükümleri uygulanmaksızın malullüklerinin mani olmadığı başka vazife ve sınıflara nakil suretiyle tayinleri yapılmak üzere istifa etmiş sayılırlar. Bunların, istifa etmiş sayıldıktan sonra dahi, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını istemek hakları mahfuzdur. Ancak, kurumlarında başka vazife ve sınıflara nakli mümkün olanlardan özel kanunlarına göre yükümlülük süresine tabi olanlar, bu yükümlülüklerini tamamlamadıkça veya maluliyetlerinin yeni vazifelerine de mani olduğuna dair 50 nci madde uyarınca yeniden rapor almadıkça bu haklarını kullanamazlar…”


Öte yandan aynı fıkra gereğince, başka bir göreve geçirilmiş kişiler isterlerse vazgeçtikleri malüliyet aylığını her zaman yeniden talep edebilirler.


***Eşinizin 10 yılı varsa emekli olabilir


5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun 53 üncü maddesine göre, sağlık kurullarınca malül sayılan memurlara, malüliyet aylığı bağlanabilmesi için 10 yıla ihtiyaç vardır. İlgili maddeye göre;


Madde 53 – Adi malüllük aylığı, fiili hizmet müddetleri en az 10 yılı tamamlamış bulunan iştirakçilerin fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamına göre ve malüllük dolayısiyle vazifeden ayrıldıkları tarihteki keseneğe esas aylık veya ücretleri ve 15 inci maddenin (g) fıkrasında yazılı olanların tam aylık veya ücretleri tutarları üzerinden aşağıda gösterilen nispetlerde bağlanır…”


Öte yandan, 10 yılı yok ama 5 yılı varsa bu kere aşağıdaki fıkra gereğince de malülen emekli edilip, kendisine aylık bağlanır ama eşiniz ilerde vefat ederse bu aylık size ve çocuklara geçmez.


“Asgari beş sene emekliliğe esas bir hizmette bulunmak şartiyle tedavisi gayrimümkün bir malüliyete duçar olup herhangi bir şekilde kazanç ve başkasının yardımı olmaksızın idamei hayat imkanı kalmıyan adi malüllere; “Mezkur kanunun 48 inci maddesinde yazılı hususlar nazarı dikkate alınmak suretiyle” 15 sene fiili hizmeti bulunan malüller gibi maaş tahsis olunur. Ancak, bu maaşlar dul ve yetimlere intikal etmez…”


 


***Tercihinizi değiştirin


Eşinizin malül olduğuna karar verildikten sonra okuluna verdiği dilekçe ile malülen emekliliğ değil de başka bir göreve geçmek istediği zannedilmiş. Şayet eşinizin 10 yıllık memuriyeti varsa, okul aracılığıyla eski adı T.C. Emekli Sandığı yeni adı Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik Dairesi Başkanlığına tercihinizi değiştirdiğiniz bildirip, malülen emekli edilmesini isteyin. 10 yılı yoksa 10 yılı tamamlayınca isteyin. Veyahutta 5 yılı varsa yine malülen emekli edilmesini isteyebilirsiniz ama eşiniz vefat ederse bu aylık size geçmez.