HABERTÜRK-Malül ve Özürlülerin hakları (3) Malül çocuğu olan anneler daha erken emekli olurlar

18 Mart 2010

Malül ve Özürlülerin hakları (3) Malül çocuğu olan anneler daha erken emekli olurlar


 


Özürlü çocuğu olan annelere 5510 sayılı Kanun ile getirilen erken emeklilik hakkı çok yeni bir düzenlemedir…Annelerin hem prim ödeme gün sayıları artacak hem de eklenen süre kadar da emeklilik yaşından düşecektir…


 


Bu düzenleme ile evde başka birisinin bakımına muhtaç çocuğu olan bu bunu teyit eden özür raporu olan çocuğu annelere prim ödeme sürelerin dörtte biri kadar erken emeklilik hakkı getirilmiştir…


 


 


 


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28 inci maddesi ile;


 


“Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir” hükmü getirilmiştir.


Bu düzenlemeden sonra da SGK bu madde hükmünden yararlanmak isteyen anneler için genelge ile bazı açıklamalar getirmiştir.


 


Bu Haktan Yararlanacak Olan Kadınlar


a) Çalışan tüm anneler


b) İsteğe bağlı sigortalı veya iştirakçi olan annelerdir.


 


Nasıl Başvurulacak


***Erken emeklilik hakkından faydalanmak isteyen ve çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul olduğunun tespitini isteyen kadın sigortalılar en son çalışmalarının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuracaklar.


 


***Başvurulan yer çocukları hakem hastaneler denilen sağlık kurulu bulunan hastanelere sevk edecekler,


 


***Elinde raporu olan anneler ise bu raporları ile SGK’ya müracaat edeceklerdir.


 


***Prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek ve emeklilik yaş hadlerinden indirilecek süre, (1 Ekim 2008 gününden sonra olmak ön şartıyla) başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasında geçen veya bu süre içinde çocuğun yaşadığı süreye göre tespit edilecektir.


 


***Kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğunun birden fazla olması halinde her çocuk için ayrı ayrı sevk yapılacaktır.


 


***Kadın sigortalının Kuruma başvurduğu tarihte aktif olarak çalışıp çalışmadığına


SGK’ca bakılmayacaktır. Yani daha önce çalışması olanlar veya isteğe bağlı olanlar da bu sevk işlemlerini yaptırabilirler.


 


—Emeklilik Yaşından Düşülecek Sürelerin Hesaplanması


Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların,


 


***1 Ekim 2008 gününden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri,


a-Hem prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek


b-Eklenen bu süreler ayrıca emeklilik yaş hadlerinden de indirilecektir.


 


 


İşte bu sürelerin tespiti için;


– Kadın sigortalının sigortalılık başlangıcının 1 Ekim 2008 tarihinden önce veya sonra olmasına,


– Çocuğun doğum tarihine,


– Ölmesi halinde ölüm tarihine,


– Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malül durumda olma halinin başlangıç ve


bitiş tarihine,


– Çocuğun evli olup olmadığına,


– Kadın sigortalı boşanmış ise velayetin kadın sigortalıda olup olmadığına,


– Çocuğun, kadın sigortalı tarafından evlat edinilip edinilmediğine,


– Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun birden fazla olmasına,


– 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre


korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak


faydalanıp faydalanmadığına,


göre belirlenecektir.


 


Bunlara göre;


Eski sigortalıların durumu,


2008 yılı Ekim ayı başından önce çalışmaya başlayan ve aynı zamanda da başka birinin


sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalının çocuğunun Kurum sağlık kurulu tarafından 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olduğunun tespit edilerek bildirilmesi halinde, sigortalının 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren geçen çalışma süresinin dörtte biri, toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecek, ilave edilen süre kadar da emeklilik yaş haddinden indirim yapılacaktır


 


Yeni sigortalıların durumu,


2008 yılı Ekim ayı başından sonra çalışmaya başlayan ve başka birinin sürekli bakımına


muhtaç derecede malul durumda çocuğu bulunan kadın sigortalının çocuğunun doğum tarihi


dikkate alınarak, çocuğun maluliyetinin işe giriş tarihinden önce olması halinde; işe giriş tarihinden, sonra olması halinde ise maluliyet tarihinden itibaren bu haktan yararlandırılmaya başlanacaktır.


 


 


—Bu haktan yararlanma süresi,


***Çocuğun yaşam süresince devam eder,


***Evlat edinilen çocuklar için de geçerlidir,


***Birden fazla malül çocuğu olanlara tek hak var.


***Çocuk Esirgemeden sürekli yatılı faydalananlara bu hak yok.


 


 


YARIN:ÖZÜRLÜ VE ÖZÜRLÜYE BAKANLARIN VERGİSEL HAKLARI