HABERTÜRK-Sağlık sistemimiz değişti (2)–Vizite kağıdı kaldırıldı

6 Nisan 2010


Sağlık sistemimiz değişti (2)


Vizite kağıdı kaldırıldı


Eski 2008 SUT’unda var olan “Hizmet akdi ile bir veya daha fazla işveren tarafından çalıştırılan kişilerin, ayakta ve yatarak tedavi hizmeti sağlayan Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına, işveren tarafından düzenlenen vizite kâğıdı ile müracaat etmeleri zorunludur” hükmü yeni 2010 SUT’un da yok. Artık SSK’lı çalışan işçiler vizite kağıdı olmadan diledikleri zaman hastanelere gidebilecekler…


 


***2010 SUT’un da vizite kağıdı yok


31 Mart 2010 günü yürürlüğe sona erdirilen eski 2008 SUT’unda var olan “Hizmet akdi ile bir veya daha fazla işveren tarafından çalıştırılan kişilerin, ayakta ve yatarak tedavi hizmeti sağlayan Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına, işveren tarafından düzenlenen vizite kâğıdı ile müracaat etmeleri zorunludur” hükmü yeni 2010 SUT’un da yok. Artık SSK’lı çalışan işçiler vizite kağıdı olmadan diledikleri zaman hastanelere gidebilecekler.


2008 SUT’un da SSK’lı çalışan işçiler işverenin haberi olmaksızın kendiliklerinden hastaneye gidemesinler diye önce işverenden vizite kağıdı isterler ve işverenin düzenlediği vizite kağıdı olmadan hastanelere kabul edilmezlerdi. Şimdi tıpkı memurlar ve tüm emekliler gibi SSK’lı işçileri de hastanelere vizite kağıdı olmadan başvurabilecekler.


***Sağlık Hizmeti Sunucularına Müracaat İşlemleri


Çalıştıkları iş yerlerinden eski adıyla SSK ‘lar vizite kağıdı almadan, devlet memurları da sevk kağıdı almadan SGK ile sözleşmesi bulunan ayakta ve yatarak tedavi hizmeti sağlayan sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya işyeri ya da kurum hekiminden sevk almak suretiyle müracaat edebilecekler. SGK ile aralarında  sözleşme olan sağlık hizmeti sunucuları, SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin müracaatlarını ayrım yapmaksızın kimlik tespiti yaparak kabul etmek zorundadır.


***Kimlik Tespiti


Hastanelere gittiğinizde adınızı soyadınız ve TC kimlik numaranızı içeren, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya verilmiş ise SGK sağlık kartı belgelerinden birini göstereceksiniz.


***Hastane SGK’dan provizyon alacak


Başvurduğunuz hastanelerde SGK bilgi işlem sistemi (MEDULA, MEDULA-optik, eczane provizyon sistemi) üzerinden T.C. kimlik numarası ile hasta takip numarası/ provizyon alacaklar yani sizin için muayene ön izni isteyecekler.


Sorgulama sonucunda,  SGK bilgi işlem sistemi tarafından hasta takip numarası/ provizyon verilmesi halinde sağlık hizmeti verilebilecektir.


***Kendinizi aktive ettirin


Hastaneye gittiğinizde, hastane görevlisi SGK bilgi işleminden provizyon alamıyorsa siz SGK’da kayıtlı değilsiniz demektir. Daha doğrusu sağlık hizmeti alabilmek için eskiden sağlık karnesi alır gibi SGK’ya kayıt ettirmelisiniz bunun resmi adı aktivasyondur.


***Provizyona gerek olmayan durumlar


Aşağıdaki kişi ve durumlarda hastaneler SGK bilgi işlem sisteminden provizyon almadan da gerekli sağlık yardımlarını vermek zorundadırlar. Israrcı olun.


1- Acil hal


Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır.


2- İş kazası ile meslek hastalığı hali,


3- Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık,


4- Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti,


5- Analık hali


Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süre 5510 sayılı Kanun bakımından analık hali olarak kabul edilir.


6- Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali,


7- 18 yaş altı çocuklar,


8- Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler


Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında, yetkilendirilmiş özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca, ağır özürlü olduğu “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirilen kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler olarak kabul edilir


***Yurtdışı emekli ve sigortalıları SGK’dan kağıt getirmeli


Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin sağlık hizmetleri, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ne istinaden (Kurum bilgi işlem sisteminde müstahaklık sorgulamasının yapılması sağlanıncaya kadar) sağlanacaktır


***Korunan çocuk ve kadınlara da provizyon gerekmez


“2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu” gereğince sağlanan yardımlardan ücretsiz faydalananlardan çocuk, özürlü, kadın ve yaşlıların sağlık kurum ve kuruluşlarına belge ibraz edememeleri halinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kapsamında bulunduklarını gösterir belgeye göre gerekli işlemler yürütülerek sonrasında söz konusu belgelerin ibrazı anılan Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan istenecektir.


Yarın:Ödeyeceğiniz paralar da belli oldu