HABERTÜRK-Sağlık sistemimiz değişti (4)-Hastaneler için muayene parası da var

8 Nisan 2010


Sağlık sistemimiz değişti (4)


Hastaneler için muayene parası da var


İster özel olsun ister kamu fark etmez, muayene olmaya gittiğinizde ayrıca muayene parası da ödüyorsunuz, işin enteresan tarafı SGK’nın cebinden hiç para çıkmadığı halde parasını işvereninizin verdiği işyerinizin hekimine bile gittiğinizde SGK’ya muayene parası ödüyorsunuz…


 


***Muayene parası alınan durumlar


2010 SUT’una göre adı “Katılım payı” olan muayene parası ve ilaçlara ödediğiniz ücretler de var.


***Katılım payı vereceğiniz durumlar


 (1) Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade eder.


a) Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı,


b) Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar,


c) Vücut dışı protez ve ortezler,


d) Yardımcı üreme yöntemi tedavileri.


Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı


Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle ödeyeceğiniz muayene ücretleri;


Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2 TL


İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 8 TL


Özel sağlık kurumlarında 15 TL’dir.


           


            ***Tahsil şekli farklıdır


            – Kamuya ait birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerine ilişkin 2 TL tutarındaki katılım payı, kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir. Muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile ilaç temini için eczanelere müracaat etmemesi durumunda katılım payı uygulanmaz.


-Kamuya ait ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 8 (sekiz) TL öngörülen katılım payının;


a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 5 (beş) TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından, 3 (üç) TL lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir.


Ancak, SGK’dan aldıkları gelir ve aylık tutarı 100 (yüz) TL altında olan kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin muayene ücretleri aylık veya gelirlerinden değil, eczanelerce tahsil edilir.


b) Diğer kişiler için ise 8 (sekiz) TL katılım payı tutarı eczanelerden tahsil edilir.


– Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 15 (onbeş) TL öngörülen katılım payının;


a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 12 (oniki) TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından, 3 (üç) TL lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir.


b) Diğer kişiler için ise 12 (oniki) TL muayene parası özel hastaneye gittiğiniz hastane tarafından nakden tahsil edilir, 3 (üç) TL’lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir. 


Sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile ilaç temini için eczanelere müracaat etmemesi durumunda, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumları ile özel sağlık kurumlarındaki muayenelerde 3 (üç) TL indirim yapılır. Ancak, ödenmeyen 5 liralık muayene parası sonradan eczanelere gittiklerinde toplu olarak ilk eczaneye müracaatında tahsil edilmektedir.


Hani, bir eczaneye gittiğiniz 50-60 lira muayene parası istiyorlar ya işte bu rakam birikmiş muayene paralarıdır.


 


***İlaçlara vereceğiniz para


Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için ilaç bedelinin Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10’u, diğer kişiler için %20’si oranında katılım payı alınmaktadır.


–Sağlık raporu ile yüzde 10 ve 20’leri ödemeyebilirsiniz


Kronik hastalığı olup da sağlık raporu ile bunu belgeleyenler yüzde 10 veya yüzde 20’lik ilaç paralarını ödemezler. SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” (EK-2)’nde yer alan hastalıklarda, listede belirtilen ilaçlardan katılım payı alınmaz ki bu listede ana gruplar aşağıdaki gibidir.


HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF HASTALIKLAR LİSTESİ


1. Tüberküloz


2. Kanser


3. Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli 


4. Uzun süreli kalp ve damar hastalıkları


5. Solunum sistemi hastalıkları:


6. Gastrointestinal sistem hastalıkları


7. Endokrin sistem hastalıkları


8. Kan hastalıkları


9. Konnektif doku hastalıkları


10. Kronik nörolojik hastalıklar


11. Psikiyatrik hastalıklar


12. Göz  hastalıkları


13. Cilt hastalıkları


14. Enfeksiyon hastalıkları


 


***İlaç parasının tahsili,


Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı;


a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle, 


b) Diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden,


tahsil edilir.


***Tüp bebek katılım payı


Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede  %30, ikinci denemede   % 25 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır.


Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir.


Hiç katılım parası alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler


(1) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalıdan, bu durumları nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri,


(2) Askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri için,


(3) Afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için,


(4) Kontrol muayenelerinden,


(5) Acil sağlık hizmetleri,


(6) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri için,


(7) Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; hematolojik veya onkolojik malignensiler, doğuştan metabolik hastalık, kalıtsal hastalık veya kronik psikiyatrik hastalığı bulunan kişilerin bu hastalıkları ile ilgili branştaki ayaktan muayenelerinde,


(9) Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetleri için,


(10) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşlerinden,


(11) 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden,


 (12) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden,


(13) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerden,


(14) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan,


(15) Vazife malûllerinden,


 


YARIN:Yurtdışında tedavi ve şartları