HABERTÜRK-Sağlık Sistemimiz Değişti (5)–SGK’lı hastaların yurtdışında tedavi olmaları mümkün

9 Nisan 2010


SGK’lı hastaların yurtdışında tedavi olmaları mümkün

2010 yılı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) gereğince, hastanın yurtiçinde tedavisinin mümkün olmadığı durumlarda, SUT ekinde yer alan listedeki hastanelerden rapor almak gerekmektedir. Uygulama gereğince, yurtiçindeki hastanelerce sağlanamayan sağlık hizmetlerinin yurtdışı sağlık hizmeti sunucularında sağlanabilmesi için aşağıdaki şartlar gereklidir.
1- Yurtdışı tedavi sağlık kurulu raporu
a) Doku ve organ nakli için kurum internet sitesinde yayımlanan “Yurtdışında Doku ve Organ Nakli Amacıyla Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Resmi Sağlık Kurumları Listesi”nde yer alan hastanelerin sağlık kurullarınca,
b) Diğer tedaviler içinse üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca, SUT eki “Yurtdışına Tedaviye Gönderileceklere İlişkin Sağlık Kurulu Raporu” (EK-1/B) formatına uygun olarak düzenlenecektir. Raporda altı ayı geçmemek kaydıyla tedavi süresi de belirtilmelidir.
Sağlık kurulu en az biri ilgili dal uzman hekimi olmak kaydıyla üniversite hastanelerinde 5 öğretim üyesi, eğitim ve araştırma hastanelerinde 5 klinik şefi veya şef yardımcısı katılımıyla oluşturulur.
Düzenlenen sağlık kurulu raporları, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce teyit edilip sonrasında Sağlık Bakanlığı’nca onaylandıktan sonra geçerlidir.
2- Raporların yenilenmesi, bekleme süreleri ve süre uzatımı
– Yurtdışı tedavilerine ilişkin raporların Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmasından itibaren 3 ay içinde yurtdışına çıkmak üzere işlem yapılmayan raporların yenilenmesi gereklidir.
– Yurtdışı tedavi süresi, raporda belirtilen süreyi geçemez. Tıbbi nedenlerle yurtdışında tedavinin uzaması halinde, tıbbi gerekçeler misyon şeflikleri vasıtasıyla kuruma gönderilir. Tedavi süresinin uzatılmasının uygun olup olmadığı konusunda Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yazılı görüşü alınarak altı ayı geçmeyen dönemler halinde en çok iki yıla kadar tedavi süresi uzatılabilir. Belirlenen ya da uzatılan sürenin aşılması halinde, aşılan süreye ait tedavi giderleri ile gündelik ve refakatçi giderleri ödenmez.
3- Yurtdışı sağlık hizmeti bedellerinin ödenmesi
– Yurtdışında tedavi edilecek kişi, öncelikle var ise yurtdışında SGK ile sözleşme yapmış yabancı ülke hastanesine sevk edilir ve bu durumda sağlık hizmeti giderlerinin tümü SGK tarafından karşılanır.
Yurtdışında SGK ile sözleşmeli hastane olmaması halinde, sevk edilen sağlık hizmeti sunucusunda yapılan tedavilere ait giderlerin tamamı yine SGK tarafından ödenir.
Ancak, yurtdışında SGK ile sözleşmeli hastane olduğu halde kişinin bu hastaneye gitmemesi durumunda, sözleşmeli yere ödenebilecek tutarı geçmemek üzere SGK tarafından ödeme yapılır, arada fark oluşması halinde fark kişi tarafından karşılanır.
– Kişilerin ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi olan bir ülkeye gönderilmesi halinde; o ülkeyle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesinde tedavi uygulaması öngörülmüş ve tedavi amacıyla gönderilen kişi sosyal güvenlik sözleşmesinin kapsamında bulunuyorsa, bunlar hakkında sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri uygulanır. Yani, tüm giderler yine SGK tarafından karşılanır.
– Yurtdışında yapılan tedavi bedelleri, kurum tarafından yurtdışı sağlık hizmeti sunucusu banka hesabına havale edilmesi veya kişilerce ödenen tutarın belge karşılığı kendilerine ödenmesi suretiyle karşılanır.
Not: Acil müdahaleyi gerektiren durumlarda sevke gerek olmadan yurtdışında tedavi yaptırılabilinir. Acil müdahale ve sevke konu hastalığın komplikasyonuna bağlı olarak gelişen durumlar haricindeki tedavi giderleri SGK’ca ödenmez.


Yurtdışı tetkik işlemleri ve yol giderleri de ödenebilir


Yurtiçinde yapılamayan tetkik ve/veya tahlillerin, numunenin gönderilmesi suretiyle yurtdışı sağlık hizmeti sunucularında yaptırılabilmesi de SUT ile mümkündür. Bunun için de tahlil yapılacak numunenin gönderilmesi veya hastanın gönderilmesi suretiyle tetkiklerin ve/veya tahlillerin yurtdışında yaptırılabilmesi için gerekli sağlık kurulu raporları, üniversite veya eğitim araştırma hastaneleri sağlık kurullarınca düzenlenmelidir.
Yurtdışına sevkle gönderilen hastalara ve yanındaki refakatçisine hem yol giderleri verilir hem de yurtdışında geçen süreleri kadar ayrıca harcırah ödenir. Yurtdışına sevk ile gönderilen hasta ile raporda öngörülmesi halinde bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçisinin (18 yaşını doldurmamış kişiler için refakatçi öngörülme şartı aranmaz) yol gideri, ulaşım aracına ilişkin fatura/bilet tutarı kurumca ödenir.


TARİFELİ UÇUŞ
Öte yandan, yurtdışı tetkik/tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporunda hastanın yurtdışına tarifeli hava taşıtı dışındaki hava taşıtıyla (ambulans uçak, özel uçak vb.) naklinin gerektiğinin belirtilmesi halinde gidiş için söz konusu taşıt bedelleri fatura/belge karşılığı ödenir. Yurtdışına gönderilen hastanın dönüşü için; tedavinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucusunca tarifeli hava taşıtı dışında bir hava taşıtıyla dönmesi gerektiğinin belgelendirilmesi halinde de taşıt bedelleri ilişkin fatura tutarı üzerinden ödenir.
Not: Ölümde nakil masrafı da var. Tedavi/tetkik için gönderilen kişinin tedavi/ tetkik sırasında ölümü halinde, cenazesinin nakil gideri ile varsa refakatçisinin yurda dönüş yol gideri SGK’ca karşılanır.


GÜNDELİK YEMEK GİDERİ
Yurtdışına sevkle gönderilen hasta ile raporda öngörülmesi halinde bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçisine “gündelik/yemek ve yatak gideri” ödemesi de yapılır. Ayaktan tedavinin sağlandığı her gün için hasta ve refakatçinin her birine “gündelik”, yatarak tedavide ise yatarak tedavi süresiyle sınırlı olmak üzere sağlık hizmeti sunucusunda kalınmayan her gün için refakatçisine “yemek ve yatak gideri” ödenir. Ödemelerde, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereği belirlenen ilgili yıl “Yurtdışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel”in “VI” numaralı (Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar) sütununda gönderilen ülke için belirlenen bedel esas alınır. Örneğin, ABD için günlük 93 dolar, Almanya için 83 Euro’dur.