İşe iade kararı ve 4 aylık ücret, SSK ve İş Mevzuatı İhtilafları, Özürlülere 15 yılda emeklilik

13 Mart 2005

Ali Tezel;
[email protected]
[email protected]


İşe iade kararı ve 4 aylık ücret
4857 Sayılı İş Kanunu gereğince açılan ‘İşe İade Davası’nı kazanan bir işçiye Kanun’un 21’inci maddesi gereğince açıkta geçen 4 aylık süre için işverenin ücreti ödenmesi zorunluluğu vardır. Madde metnine göre, ‘Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.’ Görüldüğü gibi bu 4 aylık süre için ‘ÜCRET’ ödemesi öngörülmüş, tazminat denmemiştir. Bu nedenle, bu süreye ait süreler için SSK’ya prim ödenmesi gerekmektedir. Konu ilgili olarak SSK 04.03.2005 günü 16-330 Ek Sayılı Genelgeyi yayınladı. Genelgenin ilgili bölümüne göre;

‘Buna göre, işe başlatılsın veya başlatılmasın işçiye çalıştırılmadığı süre için ödenen en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarından iş kazaları ve meslek hastalıkları ile işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere tüm sigorta kollarına ait primlerin kesilmesi ve bu sürelerin hizmetten sayılması, gerekmektedir.’

Mahkemenin kararından sonra, davayı kazanan işçi için SSK’ya geç olarak verilmesi gerekecek prim belgeleri ile geç olarak ödenecek primler konusunda da SSK işverenlere bir kolaylık sağlamış olup ilgili genelgeye göre, söz konusu belgelerin;

-Mahkeme kararının temyiz edilmemesi durumunda kararın kesinleştiği,

-Temyiz edilmesi halinde Yargıtay onama ilamının işveren veya vekiline tebliğ edildiği,

-Yargıtay onama ilamı taraflara tebliğ edilmemiş/edilememiş ise Yargıtay onama ilamının kararı vermiş olan mahkemenin kalemine intikal ettiği,

Tarihi takip eden ayın sonuna kadar verilmesi ve belgelerde kayıtlı sigorta primlerinin aynı süre içerisinde ödenmesi halinde, idari para cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak, bu yükümlülüklerin, yukarıda belirtilen kesinleşme tarihini takip eden bir ay içerisinde yerine getirilmemesi halinde ise bu defa belgelerin verilebilmesi amacıyla işverene tanınan bir ayı takip eden aydan başlanarak gecikilen her ay için gecikme zammı, ayrıca her bir aya ilişkin prim belgesinden dolayı bir aylık sürenin son gününde geçerli olan asgari ücret üzerinden de idari para cezası uygulanacaktır, demektedir.

Ancak, bu konuda mahkemelerde uygulama da işçinin dört aylık brüt ücretinin mahkeme veznesine ödenmesi istenmektedir ki bu durumda işçiye ait SSK primlerinin de işverence ödenmesi gibi haksızlık ortaya çıkmaktadır.

SSK ve İş Mevzuatı İhtilafları

İdolüm hocam, Şükrü Kızılot’un da katkı ve destekleri ile Sigorta Müfettişi İsa Karakaş ve İş Müfettişi Arif Temir ikilisince hazırlanan, ‘SSK ve İş Mevzuatı İhtilafları ve Çözüm Yolları’ isimli kitap ile Bağ-Kur Müfettişi Vakkas Demir tarafından kaleme alınan, ‘Sorularla Bağ-Kur Rehberi’ Yaklaşık Yayıncılık (0312-468 76 46) tarafından piyasaya sunuldu. İlgilenenlerin edinmesini tavsiye ederim.

Özürlülere 15 yılda emeklilik

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ‘Torba Kanun Tasarısı’yla, AK Parti Milletvekili Lokman Ayva’nın çabaları sonucu 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi memur olan özürlülere de 15 yılda emeklilik hakkı tanınıyor. Bilindiği üzere, %40 ve daha oranda raporu olup da sakat kadrosu ile memur olanlar 15 yılda emekli olurken, sakat kadrosu ile memur olmayanlar 15 yılda emekli olamıyorlardı. Bu değişiklik ile aralarındaki haksızlık giderilmiş olacaktır.

Suçlu yetiştirmenin kolay yolu!!!


Daha küçükken çocuğa istediği her şeyi vermeye başlayın ki; tüm dünyadaki herkesin onun geçimini sağlamak zorunda olduğunuza inansın.


Kötü sözler söylediği zaman gülün ki; kendisinin bu şekilde davranarak daha akıllı ve başarılı olacağına inansın.


Yerde bıraktığı her şeyi kaldırın; kitaplarını, ayakkabılarını, elbiselerini, onun için her şeyi siz yapın ki; o bütün sorumluluklarını başkasına yüklemeye alışsın.


Çocuğunuza kıymayın sakın. O ders çalışmasın, oynasın, ödevini siz yapın!


Siz iyi ahlak kurallarını öğreterek onu sıkmayın. Serbest bırakıp sokağa salın ki; sokak kültürü ile yetişsin.


Ona düşünmeyi ve beynini kullanmayı öğretmeyin! Ondan sonra, büyüdüğünde kendi kararlarını kendisi versin diye de kendinizi aldatın.


Onun gözünün önünde sık sık kavga edin ki; aile bir gün parçalanırsa çok fazla üzülmesin.


Ona istediği kadar harçlık verin ki; hiçbir zaman kendi parasını kazanmanın ve harcamanın ne kadar güzel olduğunu öğrenmesin.


Yiyecek, giyecek ve konforla ilgili bütün arzularını yerine getirin ki; istediklerine ulaşmak için çalışmak gerektiğini öğrenmesin.


Komşuya, Öğretmene, Polise karşı daima onun tarafını tutun ki; onların hepsine karşı peşin hükümleri olsun.

Bütün bunları ve benzerlerini yaparak yetiştirdiğiniz çocuğunuzu felaket dolu bir hayata hazırlamakta olduğunuzu iş işten geçince anlarsınız…

Kıdem tazminatına tabi gelir

Ali Bey, kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınacak yan ödemeler ile ilgili konuyu internette araştırırken gazetenizde sorulara verdiğiniz yanıtların içerisinde belli maddelere rastladım ancak bunların içerisinde, hesaplama sırasında konu olan yan ödemelerin içerisinde işletmelerin çalışanlarına yaptırmış olduğu sağlık sigortaları ya da bireysel emeklilik fonlarına yapılan ödemeler yer almıyordu, bu şekilde çalışanlar için ödenen özel sigorta primleri acaba kıdem tazminatına hesaplamasına konu olmakta mıdır? Aysun Öküzcüoğlu

Hanımefendi, 1475 Sayılı İş Kanunu’nun halen geçerli olan tek maddesi olan 14’üncü maddesi gereğince ödenen kıdem tazminatına esas ödemeler ‘para ve para ile ölçülebilen her şeydir’. Bu nedenle devamlılık arzeden ve işverence karşılanan veya katkı sağlanan özel sigorta (hayat veya sağlık fark etmez) primleri de kıdem tazminatı ödemelerinde dikkate alınmalıdır.

Okurlara Cevaplar

İbrahim İnce-1993 yılından önceki dernek/vergi kaydı olan süreyi şimdi Bağ-Kur’a ödeyebilirsiniz. Askerlik ödemenizde geriye yönelik hesaba dahil edilir. SSK’da görünmeyen çalışmalarınız için ilgili sigorta müdürlüğünün bordro servisinden mutabakatsız bordrolardan araştırtın.

Mustafa Şen-Kestel-Gönderdiğiniz belgeye göre, Uludağ Ü. Tıp Fakültesi %69 oranında, SSK Bursa Hastanesi ise %55 oranında sağlık kurulu raporu düzenlemiş. Kanuna göre hastalık sebebiyle malülen emekli olabilmek için SSK hastanesinden en az %67 oranında rapor alınması gerekirdi. Bu nedenle malülen emekli olmanız zor. Ancak, birkaç gün bir işe girip aynı zamanda Bursa Defterdarlığına başvurup vergi indirim belgesi alırsanız, normal olarak emekli olursunuz.

Naci Yılmaz-G.Antep-Almanya ile sosyal güvenlik anlaşmamız var olduğundan 1973 Almanya işe başlama tarihi ve halen SSK’da var olan 3500 gün sayısı ile yurtdışı kısmi aylığı ile hemen emekli olma hakkınız var. Bu arada Almanya’da geçen 4 yıllık çalışmanızı yurtdışı borçlanması ile SSK’ya borçlanmak için başvurup SSK’nın reddetmesi halinde İş Mahkemesinde dava edip, kazanmanız halinde 5000 gün sayısı ile tam aylık ile emekli olma hakkınız da var.

Mitat Bayrak-Size daha önce de ifade etmiştim, 02.11.1981 işe başlama tarihi ile 46 yaşında (15.08.2008) günü emekli olursunuz.

M.Dündar-Tekirdağ-05.07.1995 işe başlama tarihi ve var olan %90 özürlü raporuyla 05.07.2010 günü en az 3600 gün sayısı ile emekli olursunuz. Askerlik sürenizi borçlanırsanız askerlik yaptığınız süre kadar önce emekli olursunuz.

Süleyman Altınok-Aydın-Askerliğiniz sırasında cezaevinde kaldığınız süre askerlik sürenizden sayılmayacağından cezaevi sürelerinizi borçlanamazsınız. Sigortasız çalıştırıldığınız işyeri için iş mahkemesinde dava açmanızı tavsiye ederim.

Nejat Öztürk-Eskişehir-T.C. Emekli Sandığı askerlik borçlanmanız için göreve başlama dereceniz olan 10/3 üzerinden hesaplanacak emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının başvuru tarihinde yürürlükte olan katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak tutarlara göre hesaplama yapacaktır.

Bekir Yılmaz-Kayseri-Tarım Bağ-Kur’dan en az 25 tam yıl (9000 gün) prim ödemek şartıyla 58 yaşında tam aylık ile veya 15 tam yıl (5400 gün) ile 58 yaşında kısmi aylık ile emekli olabilirsiniz. Bundan sonra SSK’ya geçerseniz 1978 sigorta başlangıcı ile 5000 gün sayısını (Tarım Bağ-Kur dahil) tamamladığınız gün SSK’dan emekli olursunuz.