Kanaltürk’de bu hafta hizmet birleştirmeleri var

4 Kasım 2006

.


 İnteraktif olan Programımıza,


0212 355 85 30-0212 355 85 31 numaralı telefonlardan canlı olarak ulaşabileceğiniz gibi Turkcell 3638‘e mesaj göndererek de katılabilirsiniz. Ancak gönderdiğiniz cep mesajlarında isminizi de yazmanız veya isminizi yazmak istemiyorsanız en azından cinsiyetinizi yazmanız size cevap vermemizi kolaylaştıracaktır.


  


 


VTR-1-


            -Hizmetler ancak ve ancak emekli olunduğu an birleştirilir daha önce birleştirilmez


            -SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı gibi kamu sosyal güvenlik kurumu hizmetleri birleştirmeye tabidir.


 


            Birden çok sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların hizmetlerinin hangi esas ve usullerle birleştirileceği 2829 Sayılı SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN gereğince birleştirilir.


            Hizmetleri birleştirilecek kurum ve kuruluşlar,


            a) T.C. Emekli Sandığı,


            b) Sosyal Sigortalar Kurumu,


            c) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu,


            d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesine göre kurulan emekli sandıklarıdır.


            Özel sektöre ait özel hayat ve emeklilik sigortalarına bağlı hizmetler birleştirmeye konu edilemez.


            Ayrıca, yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara emeklilik yani yaşlılık, malüllük ve ölüm sigortası primi ödenmiş süreler birleştirmeye konu edilir, staj süresi, çıraklık gibi sadece kısa vadeli prim ödenen süreler birleştirilmez.


            Yine aynı sürelere rastlayan yani çakışan sürelerdeki hizmetler de birleştirilmez.


            Birleştirilen hizmetlerin ait olduğu, Kurumlardan herhangi birine ilk defa sigortalı olunan tarih, sigortalılık süresinin başlama tarihidir.


            Şu kadar ki; emeklilik veya yaşlılık aylağına hak kazanılıp kazanılmadığının tespitinde, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre 18 yaşından önceki süreler birleştirmede dikkate alınmaz.


            Hizmetlerin birleştirilmesinde boş geçen süreler de dikkate alınmaz sadece yukarıda belirtilen hizmet sürelerinin toplamına; itibari hizmet süreleri ile prim ödenmemiş süreler katılmaz.


            Ay üzerinden hesaplanan hizmet sürelerinin güne çevrilmesinde her ay 30 gün, gün üzerinden hesaplanan hizmet sürelerinin aya çevrilmesinde de her 30 gün 1 ay sayılır.


 


 


            VTR-2-


            -Emekli Aylığı bağlayacak kurumun tesbit yönteminde primi ödenmiş son yedi yılar bakılır


            -Ölüm, resen emeklilik, malülllük halinde son yedi yıla bakılmaz


 


            Kanunun 8 inci maddesine göre, “Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere, son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.


            Ancak malûllük, ölüm, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re’sen emekli olma süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır.


            Birleştirilen hizmet süreleri üzerinden Sosyal Sigortalar Kanununa göre hesaplanacak aylık miktarının tespitinde T.C.Emekli Sandığına tabi işlerde emekli aylığı bağlanmasına esas aylıklar ile diğer kurumlardaki prime esas kazanç tutarları dikkate alınır.


            Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden hizmet birleştirmesi yaptırarak, emekliye ayrılan ve birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, T.C. emekli Sandığına tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerin toplamı üzerinden 5434 Sayılı T.C. emekli Sandığı Kanunu hükümlerine emekli ikramiyesi ödenir.


Ancak, ilgililere her ne suretle olursa olsun evvelce kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi ödenmiş süreler. emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz.


 


 


 


            VTR-3-


            -Hizmetlerin Birleştirilmesi ve ihyası yani canlandırılması


 


            Tabi oldukları eski sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik keseneklerini, sigorta primlerini veya (yaş haddi, Malûllük, sicilen emekliye sevk nedeniyle ilişiği kesilip de hizmetleri aylık bağlanmasına yeterli olmadığından) toptan ödemelerini almış olanlardan, daha sonra değişik bir sosyal güvenlik kurumuyla ilgilenmeyi gerektirecek başka işlere geçmiş olup da halen bu işlerde çalışanlarla daha sonra sözü edilen işlere girenlerin, aldıkları paraları aldıkları günden yatıracakları güne kadar % 5 faizi ile ve defaten yatırmaları şartıyla eski hizmetleri ihya edilerek yeni hizmetleriyle bu kanun hükümlerine göre emeklilikte birleştirilir.


 


 


            Ancak, hizmet ihyası yapılabilmesi için, yukarıda sözü edilen paraların, ilgili kuruma;


 


            a) İstekleri üzerine emekli olacakların, emekliliklerini istedikleri tarihten en az (6) ay önce,


            b) Malûllük, ölüm, 60 yaşın doldurulması, T.C.Emekli Sandığına tabi görevlerden, çalıştıkları kuruluşlarca resen veya yaş haddinden emekliye sevk edilme nedeniyle görevlerinden ilişiği kesilenlerin, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren (6) ay içinde,


            Kendileri veya hâk sahipleri tarafından yatırılmış olması şarttır.


            Ancak, toptan ödemelerin hak sahiplerince ihya edilebilmesi için, ihya edilecek hizmetle birleştirilecek diğer hizmetler toplamının, son defa tabi olunan kurum mevzuatına göre hâk sahiplerine aylık bağlanması için yeterli olması gereklidir.