Prime Esas Kazanç (PEK) Üst Sınırını Aşan Kazançlar Geri Alınabilir mi?

8 Şubat 2017

Prime Esas Kazanç (PEK) Üst Sınırını Aşan Kazançlar Geri Alınabilir mi?

Bir veya birden çok iş yerinde çalışan ve her bir işveren tarafından bildirilen kazançların toplamı SPEK tavanını aşan işçi ister her ay, isterse de aralıklarla SGK’ ya dilekçe verip tavanı aşan kısmın işçi primlerini SGK’ dan isteyebilir.

5510 sayılı Kanun’un 82'nci maddesine göre;

Dördüncü fıkrasında, sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamının, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşması halinde, aşan kısmın tamamının sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödeneceği, geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmeyeceği ön görülmüştür.

Sigortalılar, yaşlılık aylığı almaya hak kazanacağı dönemde ve diğer tüm sigorta yardımları ücretin taban ve tavan değerleri arasındaki miktarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tavanı aşan primler üzerinden yaşlılık aylığı bağlanmaz, dolayısıyla tavanı aşan tutarlar yaşlılık aylığında dikkate alınmamaktadır.

Dolayısıyla, tavanı aşan kazançlara ilişkin sigortalı hissesi prim tutarlarının iadesi için sigortalılar tarafından yapılacak başvurular üzerine ilgili sosyal güvenlik merkezince “iptal prim tahakkuk belgesi” düzenlenmesi gerekmektedir.

Tavanı aşan kazançlar dolayısıyla, iade talebinde bulunmuş sigortalılara; tavan aşan prime esas kazanç tutarına isabet eden;

·         %14 oranındaki sigorta priminin iadesi yapılmaktadır.

 

Örnek: 2016/ Aralık ayında (X) sigortalısı için, iki farklı işyerinde geçen çalışmalarından dolayı;

1.      Şirket                   30 gün                                  7.000,00 TL

2.      Şirket                   15 gün                                  4.500,00 TL

Bu durumda; 2016/12 ayındaki 30 günlük prime esas kazancın üst sınırının 10.705,50 TL olması nedeniyle iadeye konu olan sigorta primine esas kazanç tutarı;

7.0000,00 + 4.500,00   = 11.500,00 TL

11.500,00 – 10.705,50 =      794,50 TL

794,50 x %14   = 111,23 TL ödenecektir.

Tahakkuk eden primlerin ödendiği ve sigortalı tarafından tavanı aşan kazançların iadesi hususunda talepte bulunulduğu varsayıldığında, sigortalının her iki işyerinden bildirilen prim ödeme gün sayısının 30’un üzerinde olması nedeniyle, her iki işyerinden bildirilen prime esas kazanç tutarının 30 günlük üst sınırı aşan kısma isabet eden sigorta primi hissesi, sigortalıya iade edilecektir.

 

Neslihan POLAT

[email protected]

0216 305 40 14-15