Referans-Ayda 5 Gün Çalışanın Kıdem Tazminatı

16 Haziran 2006

            Ayda 5 Gün Çalışanın Kıdem Tazminatı


            Ali bey, bir işyerinden ayda beş gün mali müşavir olarak SSK’ya bildiriliyorum ve bu beş güne karşılık da 1200 YTL. brüt ücretim var. Şu an bu işyerinde 4 yılı tamamlamak üzereyim ve sanırım beni işten çıkaracaklar işten çıkarken kıdem tazminatı alabilir miyim? Alabilirsem 4 yıl için kaç para kıdem alırım? Kadir Günbet


 


            Kadir bey, tıpkı mevsimlik işlerde çalışanlar günü bu tartışmalı konu (Kısmi Süreli Çalışanların Kıdemi) da Yargıtay’ın içtihatları ile kararlılık kazanmış vaziyettedir. Ancak, Yargıtay son yıllara kadar kısmi süreli çalışanların kıdem tazminatını tıpkı mevsimlik işlerde çalışanlarda olduğu gibi işçinin çalıştığı günleri toplayıp, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihe kadar 360 günü yani bir yılı geçip geçmediğine bakmaktaydı. Yani siz ayda 5 günden yılda 60 gün çalıştığınızdan dört yıllık çalışmanıza karşın 240 günlük çalışmanız olduğundan kıdem tazminatı alamayacaktınız.


            Ancak, Yargıtay son yıllardaki kararlarında bu görüşünü terk etmiş ve mevsimlik işlerde çalışılmayan sürelerde iş akdinin askında olduğundan bahisle, kısmi süreli çalışmalarda ise iş akdi askıda kalmadığı için ayrıma giderek, ayda 5 günden yılda 60 gün çalışılmış olsa dahi bir yıllık çalışılmış saymaya başlamıştır. Yani, kısmi süreli olarak çalışan bir işçinin, kıdem tazminatı hesabına esas hizmet süresinin belirlenmesinde, iş sözleşmesinin başlangıcı ile sona ermesi arasında çalışılan veya çalışılmayan günler ayrımı yapmaksızın geçen tüm zamanın dikkate alınması gerektiği yönünde kararlar vermeye başlamıştır. Aşağıda verdiğim Yargıtay Kararına konu olan ve haftada iki gün çalışan işyeri hekiminin kıdem tazminatının hesabında fiili çalışma gün sayısı toplamı ile bulunan 718 günlük hizmete göre değil, sözleşmenin sürmüş olduğu 6 yıl 10 ay 20 günlük sürenin esas alınması gerektiği kararını vermiştir.


            Fakat bu ve buna benzer yeni karalarında, kıdem tazminatına esas ücretin işçinin 30 günlük ücretinin değil kısmi süreli olarak çalışmasına karşın bir ay için aldığı ücretin esas alınması gerektiğini açıklamıştır. Mesela, sizin için ayda beş güne karşın 1200 YTL. brüt ücrete göre hesaplama yapılacaktır.


            Bu duruma göre, siz dört yıllık kıdeminize göre 4 X 1200 = 4800 YTL. kıdem tazminatı alabilirsiniz.


           


            KUTU  KUTU  KUTU


 


            Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesi


            Esas:2004/009961, Karar: 2004/027728, Tarih: 13.12.2004


           


            YARGITAY KARARI


            Kısmi Süreli Çalışma 


            -Kıdem Tazminatı 


            -Ücretin Esas Alınması 


            ÖZET


            Davacı işyeri hekimi olup, hizmet sözleşmesine göre haftada beş gün yaklaşık iki saatten ayda toplam 41 saat çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu şekilde çalışma, kısmi süreli çalışmadır. Kısmi süreli çalışma hallerinde, kıdem tazminatı hesabında davacıya kısmi süreli çalışma karşılığı olarak ödenen aylık ücreti dikkate alınmalıdır. Buna karşın mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda; aylık ücreti, kısmi süreli çalışma esasına göre azaltılarak kıdem tazminatı hesabı yapılmıştır. Karar bu yönüyle hatalıdır. (4857 s. İş K. m. 9, 13) (1475 s. İş K. m. 14)


            Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.


            Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.


            Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


 


            KARAR;


            1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.


            2- Davacı işyeri hekimi olup, hizmet sözleşmesine göre haftada beş gün yaklaşık iki saatten ayda toplam 41 saat çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu şekilde çalışma, kısmi süreli çalışmadır. Kısmi süreli çalışma hallerinde, kıdem tazminatı hesabında davacıya kısmi süreli çalışma karşılığı olarak ödenen aylık ücreti dikkate alınmalıdır. Buna karşın mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda; aylık ücreti, kısmi süreli çalışma esasına göre azaltılarak kıdem tazminatı hesabı yapılmıştır. Karar bu yönüyle hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.


            SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.12.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.