Referans-Bağ-Kur Prim Affı Uygulaması

31 Mart 2006

 


            Bağ-Kur Prim Affı Uygulaması


           


            Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5458 sayılı Kanun 04/03/2006 tarih, 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/04/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bağ-Kur borçlarının yeniden hesaplanması ile ilgili olarak şimdi de Bağ-Kur Genel Müdürlüğü tarafından 2006-3 Sayılı genelge yayınlanmıştır.


            İlgili kanunun ikinci maddesi gereğince,


            -1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu ile


            -2926 Sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu gereğince


            31.03.2005 gününe kadar tahakkuk ettiği halde 2006 yılı Nisan ayına kadar ödenmemiş durumda olan,


            prim ve sosyal güvenlik destek primi borçları


            1 Nisan 2006 gününden itibaren iki ay içerisinde Bağ-Kura yazılı olarak başvurmak şartıyla yeniden hesaplanacak ve çıkan rakam altmış aya kadar taksitlendirilecektir.


            Halen bilinen borçların yeniden hesaplanmasında prim asıllarına yani ana para borçlarına bugüne kadar eklenmiş tüm gecikme zamları silinecek ve daha sonra prim asıllarına ödeme süresinin bitiminden itibaren 31/12/1998 tarihine kadar uygulanan oranlara göre gecikme zammı hesaplanmak; 1/1/1999 tarihinden 31/12/2004 tarihine kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) aylık değişim oranı; 01/01/2005 tarihinden yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık değişim oranı uygulanacaktır.


            Ayrıca, yeniden hesaplama kapsamı dönemi dışında kalan 01/04/2005 tarihinden 31.03.2006 tarihine kadar geçen dönemde tahakkuk ettiği halde ödenmeyen prim, sosyal güvenlik destek primi ve gecikme zammı borçları, yeniden yapılandırılan borca eklenebilecektir.


            Var olan Bağ-Kur borçlarını yeniden hesaplattırarak, taksitlettirmek isteyenler 31.05.2006 gününe kadar şahsen veya vekilleri aracılığıyla Bağ-Kur müdürlüklerine başvurmak zorundadırlar posta ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır.


            Borçlarını yeniden yapılandırtan sigortalılar veya bunların hak sahipleri; toplam borçlarının %25’ini peşin veya dört taksitini cari ay primleri ile birlikte ödemeleri durumunda sağlık sigortasından yararlandırılacaklardır.


            Kanuna göre hesaplattırılan borçlar hemen ödenirse taksitlendirme faizi olmayacaktır ama taksitle ödenmek istenilmesi halinde taksitlendirilen toplam borca; on iki aylık sürede ödenirse yıllık %4, on iki ayı aşan, yirmi dört ayı aşmayan sürede ödenirse yıllık %5, yirmi dört ayı aşan sürede ödenirse yıllık %6 oranında taksitlendirme farkı hesaplanarak ilave edilecektir.


            Bağ-Kur Yönetim Kurulu Kararı gereğince,


            -Sadece gecikme zammı borcu bulunanlar ile 500 YTL ve daha az   borcu olan sigortalıların talepleri alınacak ancak, taksitlendirme yapılmayarak bir defada ödemeleri sağlanacaktır.


            501–3.000 YTL’ye kadar borçlu olan sigortalılar için en fazla 12 ay,


            3.001–6.000 YTL’ye kadar borçlu olan sigortalılar için en fazla 24 ay,


            -6.001–10.000 YTL’ye kadar borçlu olan sigortalılar için en fazla 36 ay,


            10.001 YTL’den daha fazla     borcu olan sigortalılar   en fazla 60 aya kadar
taksitlendirme yapılabilecektir.


            Borçlarını yeniden hesaplattırıp, takside bağlatanların düzenli ödeme yapmaları esastır ve hem borç taksit tutarlarını ve hem de normal aylık primlerini, bir takvim yılında 3 defadan fazla ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde yeniden yapılandırma haklarını kaybedeceklerdir.


            Ancak, bir takvim yılında üç ay veya daha az sürelerle ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlendirme tutarlarının taksitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılı sonuna kadar ayrıca eklenecek gecikme zammı ile ödenmesi de mümkündür.


            Borçları ile ilgili yapılandırma talebinde bulunan sigortalıların daha önce prim borçları ile ilgili olarak Bağ-Kur aleyhine açmış oldukları davalardan vazgeçmiş olmaları ve taksitlendirme süresince bu konu ile ilgili ihtilaf yaratmamaları gerekmektedir.


            İsteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılarının birikmiş borçları olmayacağı için yeniden yapılandırma talebinde bulunamayacaklardır.


            Bağ-Kur borcu varken vefat eden sigortalılarının geride kalan hak  sahipleri  yeniden yapılandırma talebinde bulunabileceklerdir.


            Bağ-Kur dışı sosyal güvenlik kurumlarından emekli olup da vergi mükellefi veya şirket ortağı olanlardan sosyal güvenlik destek primi borcu bulunanların 501.-YTL ve üzerinde borcu bulunup ta yeniden yapılandırma başvurusunda bulunanların taksitlendirme talepleri işleme alınacak ancak, 500.-YTL ve aşağı gecikme zammı borcu bulunanların talepleri işleme alınarak peşin ödeme yapmaları istenecektir.