Referans Gazetesi–Eski Yıllar İçin 2007’de Bağ-Kur’lu (4/b’li) Olabilirsiniz.

13 Ekim 2006

Eski Yıllar İçin 2007’de Bağ-Kur’lu (4/b’li) Olabilirsiniz.


1971 yılında başlayan Bağ-Kur sigortalılığı konusunda zaman zaman sigortalı olma niteliği yönünden değişimler meydana gelmiştir. 01.10.1972 – 20.04.1982 tarihleri arasında meslek odası kaydı esas olmuş ve üstüne bir de sigortalı olma talebi şartı aranmaktaydı yani Bağ-Kur sigortalısı olmak zorunlu değil isteğe bağlıydı.


            20.04.1982 tarihinde yürürlüğe giren 2654 sayılı Kanun Bağ-Kurlu olabilme yönünden vergi mükellefiyetini şart koşmuş, sadece vergi kaydı esas alınmıştır. Bu uygulama 22.03.1985 tarihine dek devam etmiştir. Daha sonra 14.03.1985 tarih ve 3165 sayılı Yasa ise Bağ-kur sigortalılığına esas olanın hem vergi mükellefiyeti  kaydı, hem esnaf ve sanatkar sicil kaydı, hem de meslek odası kaydının esas alınmıştır. Bu uygulama da 04.10.2000 tarihine kadar sürmüştür.


            04.10.2000 Tarihinde 619 sayılı KHK ile getirilen “Esnaf ve Sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlarla gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkâr siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşuna usulüne uygun olarak kayıtlı olanların sigortalı sayılacağı, buna mukabil gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıklarının ise Esnaf ve Sanatkâr Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıtlı olma” şartını ilk kez getiren 04.10.2000 tarihi Bağ-kurlu olma açısından önemli bir başlangıcı oluşturmuştur.  619 Sayılı KHK’nın Anayasa Mahkemesince iptalinde sonra yerine gelmek üzere TBMM’nin kabul ettiği ve 02.08.2003 tarih, 25187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4956 Sayılı Kanun” ile Bağ-Kur mevzuatında birçok önemli değişiklikler 04.10.2000 Tarihinde 619 sayılı KHK ile getirilen değişiklikleri yeniden getirmiş bulunmaktadır.


            4956 Sayılı Kanun gereğince, 04.10.2000 Tarihinden önce Bağ-kur’lu olmalarını gerektirecek vergi kaydı, meslek odası kaydı veya esnaf odası kayıtlarından birine veyahut hepsine birden sahip de olsalar o sürede Bağ-kur’a kayıt olmayanlar 02.02.2004 tarihine kadar da Bağ-kur’a müracaat edip geriye dönük borçlarını yapılandırma haklarını kullanmamışlarsa 02.02.2004 tarihinden itibaren artık bu haklarını kullanma süresini geçirdikleri gerekçesiyle 04.10.2000 tarihinden önceki sürelerini sigortalı saydıramıyorlardı.


Yani 2000 yılında çıkan 619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 2003 yılındaki 4956 Sayılı Kanun’unla 1479 Sayılı Kanuna eklenen geçici 18 inci madde gereğince, Bağ-kur sigortalısı niteliği taşıdıkları halde 04.10.2000 tarihine kadar yukarıda açıklanan veçhile kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 04.10.2000 tarihinden itibaren başlatılmakta, bu tarihten evvelki Bağ-kur kaydı olmaksızın geçen süreler için vergi kayıtları da olsa, önceki süreler yok sayılmakta, borçlandırılmamaktaydı. Söz konusu Kanuna göre 02.02.2004 gününe kadar Bağ-kur’a başvuranlar için 20.04.1982 ile 04.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgeleyerek borçlanma isteyenlerin de borçlanmaları kabul edilmiştir.


İşte bu noktada 02.02.2004 tarihinden bugüne 04.10.2000 tarihi öncesi zorunlu Bağ-kur sigortalısı olmaları gerektiği süreleri borçlanamayarak hak kaybına uğradıklarını düşünenlere 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yeni bir fırsat getirmektedir. Zira bahse konu Kanunun Geçici 8 inci maddesine göre; ” 02/09/1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalılık niteliği taşıdığı halde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların sigortalılık hak ve yükümlülüğü, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde kayıt ve tescil yaptırmadıkları takdirde düşer” denmektedir. Nihayet bu hükümle söz konusu süreleri borçlanmak isteyenler için 01.01.2007 tarihinden başlayacak olan yeni bir iki yıllık borçlanma hak ve fırsatı doğmaktadır.


Burada tartışılacak bir konu ise 2007 yılında 5510 Sayılı Kanuna göre geriye doğru sigortalı sayılacak süre, Bağ-Kur’lu olmanın isteğe bağlı olduğu 1971 yılından itibaren mi başlayacak yoksa zorunlu Bağ-Kur’un başladığı tarih olan 20.04.1982 tarihinden mi başlayacak sorusudur. Bu sorunun cevabını da 2007 yılında SGK yetkilileri verecektir ama bana göre 20.04.1982 tarihinden başlamalıdır.


           


Kısa Kısa Kısa


Mesut Çolak-2007 yılında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ortadan kalkıyor ama işçilere 4/a’lı, esnafa 4/b’li, memura da 4/c’li diyecekler. Sonuç olarak 2007 yılından sonra Bağ-Kuru (4/b’yi) kapatıp, işçiliğe (4/a’ya) geçip 1260 gün prim öderseniz SSK’lı gibi emekli olursunuz.


 


Ercan Gülün- İnşaat işlerinde sigortalılar aynı gün SSK’ya bildirilebilir ve 4004 kodu da inşaat işlerinden sayılır. Bu nedenle önce itiraz edip sonra dava edebilirsiniz ama uygulamalar gereğince itiraz etmeden dava edilemez.