Referans Gazetesi-İnşaat İşlerinde İşe Başlama Tarihi-Cumartesi Günü Hakkında

28 Temmuz 2006

            İnşaat İşlerinde İşe Başlama Tarihi


            Ali Bey, belediyeden 10 Mayısta  bina inşaatı için ruhsat (Özel inşaat-Konut) çıkıyor. Hafriyatın alınmasını bir inşaat şirketi 30 Mayısta bitiriyor. Temel atma-demir vb. aşamasında anlaştığımız müteahhit işçiyi toplayıp 1 haziranda işbaşı yapıyor. Aynı gün, işyeri bildirgesi verip işe girişleri yapmak üzere SSK’ya müracaat ediyoruz. SSK diyor ki belediye ruhsatını 10 mayısta almışsınız ve ruhsatın bir nüshası belediye tarafından bize gönderildi ve biz sizin adınıza dosya açtık ve idari para cezası kestik, diyor. Ceza henüz bize tebliğ edilmedi ama e-bildirge ortamında görünüyor. Buna göre biz belediyeden ruhsatı aldığımız gün SSK’ya açılış mı yapmalıyız? Teknik olarak ortada işçi yok  nasıl bildirimde bulunabiliriz. Hafriyatın alınmasında  benim işçim çalışmıyor,  dahası ruhsatı alıp 6 ay – 1 yıl sonra başlayan inşaatlar nasıl oluyor? Çelişkiye düştük, aydınlatırsanız sevinirim. Aydın Yıldız


 


                 Sayın okurum, bir inşaatın 506 sayılı Yasa kapsamına alınması için gerekli ve yeterli şart hizmet akdine dayalı olarak işçi çalıştırılmasıdır. Sigortalı çalıştırılmaya başlandığı tarih itibariyle işverenin inşaatın bulunduğu çevredeki Sosyal Sigortalar Kurumunun ilgili Ünitesine işyeri bildirgesi vermesi gerekir ki siz aynen işçi çalıştırmaya başladığınız zaman dosya açtırmışsınız. Yani doğrusunu yapmışsınız.


06.07.2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5198 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun aynı gün itibariyle yürürlüğe giren 8inci maddesi uyarınca 506 sayılı Kanunun 8inci maddesine; “Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler, yapı ruhsatı verdikleri inşaatları ruhsat tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.” fıkrası eklenmiştir.


Eğer işveren makul bir süre içinde inşaat için işyeri bildirgesi vermezse Kurum ünitesi verilen ruhsata dayanarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 9uncu maddesi uyarınca ruhsat sahibi adına dosya açarak inşaatı resen tescil eder.


Eğer işveren işyeri bildirgesi vermiş ve dosya açtırmışsa, inşaatın başlangıcı olarak kapsam tarihi yani işverenin bildirim tarihi baz alınır. İşveren işyeri bildirgesi vermezse veya inşaat ruhsatsız (kaçak) olarak yapılmışsa, bu durumda inşaatın başlangıç ve bitiş tarihi Kurum veya işveren tarafından belgelenemiyorsa, ruhsat tarihi işin başlama, yapı kullanma izin belgesi için Belediyeye başvuru tarihi de işin bitiş tarihi sayılır.


Bu nedenle sizin işçi çalıştırmadığınız dönem için SSK’nın resen açtığı dosya nedeniyle size ceza tebligatı yapılırsa yasal süresi içinde Sigorta Müdürlüğüne itiraz edin. İtirazınız değerlendirilecek ve cezanız iptal edilecektir. Şayet cezanız iptal edilmezse bu kere sulh ceza mahkemesinde dava açmanızı öneririm.


 


 


            Cumartesi Günü Hakkında


            Ali bey geçen hafta yani 21 Temmuz 2006 tarihli Referans Gazetesinde “Cumartesi günü yıllık ücretli izne dahil midir?” başlıklı yazınızla ilgili bir sorum var. Yanıtlayabilirseniz çok sevinirim. Eğer söz konusu iş yeri sendikalı çalışanları kapsıyor ve Toplu İş Sözleşmesinde hafta tatili Cumartesi ve Pazar olarak belirtilmişse, bu durumda da Cumartesi günü yıllık izin içinde sayılır mı, düşer mi? Asuman Memen-İzmir


            Hanımefendi, 4857 Sayılı Kanun’un emredici hükümleri hariç olmak üzere işçi sendikası ile işveren (veya işveren sendikası) 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu gereğince dilediğince TİS (Toplu İş Sözleşmesi) imzalayabilirler ve bu imzalar her iki taraf için bağlayıcıdır. Yıllık izin sürelerine geçen hafta da belirttiğimiz üzere kanun gereğince sadece Pazar günleri dahil değildir ve izne rastlayan Pazar günleri izin süresine eklenmelidir. Cumartesi günü konusunda ise TİS özel bir hüküm getirmişse bu geçerlidir ve hafta tatili olarak hem cumartesi hem pazar belirtilmiş ise bu durumda yıllık izin süresine rastlayan cumartesi ve pazar günleri düşülür. Bu arada yıllık izin süreleri ve bu izne rastlayan Pazar günlerinin izne ekleneceği hususu emredici asgari şarttır, işverenler bu asgari şartların üzerinde her zaman işçilerine haklar verebilirler. İsterlerse 1-5 yıllık kıdemi olan işçilerine kanunun emrettiği 14 gün değil, 24 gün yıllık izin verebilecekleri gibi izne rastlayan Pazar günleri gibi cumartesi günlerini de izin süresinden düşebilirler.