Referans Gazetesi-İşçiyi, İşten Çıkardım Başka Yerde Çalışıyor

8 Eylül 2006

İşçiyi, İşten Çıkardım Başka Yerde Çalışıyor 


Ali bey, bir işçimizi işten çıkardık ve bize karşı gidip işe iade davası açmış. Ancak dava devam ederken bir başka yerde de çalışmaya başladı. Şimdi ise davayı kazandı ve kendisine açıkta geçen sürelerden dört aylık ücretini ödememiz isteniyor ayrıca bu dört ay için bir de SSK’ya prim ödememiz isteniyor. Biz bu kişi dört aylık sürede başka yerlerde çalıştı diye 120 günlük ücret ve SSK ödeme süresinden bu süreler içine denk gelen çalışmaları düşebilir miyiz? İsmi Mahfuz


 


Sayın okurum, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17 inci maddesine göre işine son verdiğiniz işçiniz aynı kanunun 18 ve 23 üncü maddeleri gereğince işe iade davası açmış ve kazanmış. Yazınızda mahkemenin ne kadar sürede tamamlandığını belirtmemişsiniz ama ülkemiz gerçeklerine göre de herhalde en az bir sene sürmüştür. İşi olmayan ve işinden elde ettiği ücretten başka geliri olamayan işsizin de mahkemenin devam ettiği bir sene boyunca işsiz kalması daha doğrusu aç kalması beklenemez. Tabi ki mahkeme devam ettiği sürece geçinebilmek, kendisini veya varsa çoluk-çocuğunu doyurabilmek adına çalışacaktır. Çalıştığı için de ücret alacak ve SSK’ya adına prim ödenecektir.


 


            Kanunun 21 inci maddesi gereğince;


            ”Madde 21 – İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.


            Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.


            Kararın  kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.


            İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.


            İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.


            Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.”


 


            Madde metninden de görüleceği üzere açıkta geçen işçinin mahkeme süresince çalışmasını engelleyen-yasaklayan bir ibare yoktur eski (mülga olan) 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 13/E maddesine göre; “Hizmet akdi feshedilen işçi yeni bir işe girer ve mahkemece feshin geçersizliğine karar verilirse, önceki işine dönmek istemeyen işçi durumu altı iş günü içinde önceki işverenine bildirir. Yazılı olarak yapılacak bu bildirim üzerine belirsiz süreli hizmet akdi işverence geçerli bir sebeple feshedilmiş gibi sayılır ve buna ilişkin hukuki sonuçlar doğar.”  diyerek mahkeme süresi için işçinin başka bir işyerinde çalışması gerçeğinin de altını çizmiştir.


            Bu nedenlerle, yukarıdaki 21 inci madde de belirtilen açıkta geçen dört aylık süre için işçiye ücret ödemelisiniz ve ayrıca yine bu ücret ödediğiniz dört ay için SSK’ya ek aylık sigorta prim ve hizmet belgesi vermelisiniz.


           


  


Kısa Okur Cevapları


Muammer Sokollu-İster yeni bir bina yapımı olsun isterse de eski bir binanın balkonunun yıkımı-tadilatı olsun bütün bunlar hatta çatınızdaki bacanın tamiri bile inşaat işidir ve öncelikle belediyelerden izin  (inşaat-tamitar veya tadilat ruhsatı) alınarak yapılmalıdır. Her yapılan işte çalışan kişinin de sosyal güvencesi olmalıdır. Mesela, sizin balkonu tadil eden işçi orada kaza geçirir ve vefat ederse bu beş dakikalık iş için geldi demenizi kanun korumaz, sigortasız işçi çalıştırmış olursunuz. Bu arada vergi kaydı olmayan birisine işe vermiş olmazsınız o sizin işçiniz sayılır.


 


Yücel Şendağ-Gündelik olarak ticket karşılığı verilen yemek ücretlerinde, yıllık izne çıkan bir personelin yıllık izinde bulunduğu günler için yemek paralarının (Ticket olarak) kesilmesi mevzuat açısından uygundur.