Referans Gazetesi-Kıdem Tazminatı Hesabına Dahil Edilen Süreler

22 Eylül 2006

Kıdem Tazminatı Hesabına Dahil Edilen Süreler


Ali bey, kıdem tazminatı hesabında hangi süreler dahil ediliyor mesela, hastalık raporlu olunan süreler, ücretsiz izin, devamsızlık kıdem tazminatı süresinden sayılır mı? İsmi Mahfuz


 


Sayın okurum, işçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır. Bir de 4857 Sayılı Kanun’un 55 inci maddesinde sayılanlar nasıl yıllık izin hesabında çalışılmış gibi sayılıyorsa kıyasen kıdemin hesabında da çalışılmış gibi sayılması gerekir.


            Bunlardan bazılar;


            -İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.).


            -Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olarak çalıştırılmadıkları günler.


            -İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).


            – Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla).


            – Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.


            – İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler.


            -İşçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresidir.


            Ancak aşağıda kısa başlıklarla verdiğim olayların her biri kendine has durumlardır..


 


*Kıdemin başlangıcı;


İşçinin kıdemine esas başlangıcı işçinin işine başladığı gün olup, hizmet akdinin imzalandığı tarih ile işçinin işe başlama tarihi arasında farklılık var ise hizmet akdinin imzalandığı tarih değil, fiilen işe başlanıldığı tarih esas alınmalıdır.


            Ancak, sözleşmede tarih belirtilmemiş ise işçinin, işverenin emir ve talimatını beklediği süre de kıdem süresinden sayılacaktır.


           


            *Kıdem süresinin sonu;       


            İşveren/işçi 4857 Sayılı İş Kanunu’ndaki bildirim sürelerine uyup, diğer tarafa iş akdini yazılı süre sonunda sona erdireceklerini bildirmişler ve bu süre boyunca akit devam etmiş ise kıdemin sonu sürenin bitim tarihidir.


            Ancak, işveren bu bildirim sürelerine ait ücreti işçiye peşin olarak ödeyip aynı gün akti feshedip işçinin işine son vermiş ise bu kere işçinin işine son verildiği gün süre sona ermiştir,        İşçinin ölümü halinde süre, ölüm ile tamamlanmış olacaktır.


            Muvazzaf askerlik nedeniyle işten çıkma durumunda ise bu nedenle işten çıkıldığı tarih olmakla birlikte, işçinin gerçekten askere gitmesi nedeniyle işten ayrıldığının belli edilmesi için Askerlik Şubesinden alınmış sülüsün işverene verilmesi gerektiği kanaatindeyim.


 


*Mevsimlik İşlerde Süre


            Bu konuda kanuni bir düzenleme olmaması karşın, Yargıtay kararları ile bu yönde ve yerinde bir çözüm bulunmuştur.


            Mevsimlik işlerde çalışanların kıdem tazminatı süreleri SSK’ya bildirilmiş her 365 günün bir yıl olarak hesaplanması esasına dayanır.


 


            *Rapor (İstirahat)  Süresinin Etkisi


            Hastalığı sebebiyle usulüne uygun olarak hekimce istirahat (rapor) verilmesi halinde, rapor müddetince iş akti feshedilemez, rapor süresince iş akti askıdadır. Bu süre boyunca akit feshedilirse bu fesih rapor bitiminden sonra yürürlüğe girer ve bu süre boyunca bir ücret zammı yapılmış ise işçinin kıdem tazminatının hesaplanması yeni ücrete göre belli edilir. Ancak uzun süre istirahat alınmış ise 4857 Sayılı Kanun’un 24 üncü maddesinde de belirtildiği üzere, hastalık işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 4857/17 inci maddedeki bildirim önellerini altı hafta aşmasından sonra doğar.


 


            *Ücretsiz İzin ve Devamsızlık


            Ücretsiz izin ile mazeretsiz devamsızlık hallerinde ücret ödenmeyen sürelerin kıdemin hesabında dikkate alınmaması gerekir.