REFERANS- İş Sırasında Alınan İbraname

20 Ocak 2006

            İş Sırasında Alınan İbraname


            Ali bey, bir inşaat şirketinde mimar olarak çalışıyorken işverenim iş aktimi feshedeceğini sözle belirtti ve kıdem tazminatı ile ihbar tazminatlarımı hesaplayarak bana vermek için öncelikle ibraname istedi ama hala paramı vermediği gibi ödemeyi senetle birkaç taksitte yapacağını belirtiyor. Ne yapmam gerekir ibraname de verdiğim için elim kolum bağlı.İsmi Mahfuz


            Beyefendi, İş Hukukumuzda ibraname ile ilgili bir düzenleme yoktur ama uygulamada sık sık ibraname kullanılmaktadır. Borçlunun borcunu ödediğini ve ibra ettiğini (akladığını) belirten bu belgeyi alacaklı vermektedir. Yargıtay uygulamalarına göre, iş sırasında verilen ibraname geçerli bir ibraname değildir. İş ilişkisi bittikten sonra verilen ve bir ödeme rakamını ihtiva etmeyen ibraname de geçerli değildir. Ayrıca, bir ödeme rakamı yazılı olan ama ne kadarının kıdem tazminatı, ne kadarının ihbar tazminatı ne kadarının yıllık izin ücreti olduğu belirtilmeyen ibranameler de makbuz niteliğindedir. Yani, işçi alacağı miktarın daha fazla olduğunu iddia ederse ibraname işverenin ödediği kısım için geçerlidir. Size konuyla ilgili bir Yargıtay kararı veriyorum, durumunuza da uyuyor.


           


T.C.


YARGITAY


9. Hukuk Dairesi


YARGITAY İLAMI


ESAS NO                   :2005/10762


KARAR NO               :2005/32338


MAHKEMESİ            :İstanbul  4. İş Mahkemesi


TARİH                        :10.3.2005


NO                             :1243/130


DAVA                        :Taraflar arasındaki kıdem, ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücreti, hafta, bayram ve genel tatil paralarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle reddine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davacı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 4.10.2005 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü yapılan tebligata rağmen taraflar adına kimse gelmediğinden incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


 


YARGITAY KARARI


Davacı işçi ihbar ve kıdem tazminatları ile bir kısmı işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek bu yönde isteklerde bulunmuş, mahkemece ibraname sebebiyle taleplerin reddine karar verilmiştir.


Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre iş ilişkisinin devamı sırasında işçi tarafından verilen ibraname geçerli değildir. Somut olayda iş ilişkisinin 9.11 .1994 tarihinde sona erdiği dosyadaki resmi nitelikte belgelerden anlaşılmaktadır. İbraname ise 6.11.1994 tarihinde imzalanmıştır. Bu nedenle ibranameye değer verilemez.


Öte yandan dayalı işverenin ibranameye sunduğu 3.7.2003 tarihli dilekçesinde, işçinin istifa suretiyle ayrıldığı ve ihbar ile kıdem tazminatlarına hak kazanamayacağı savunması yapılmıştır. Hak kazanılamadığı savunması ile birlikte ödemeye dair ibranameye dayanılması çelişkili bir durumdur. İbraname bu açıdan da ihbar ve kıdem tazminatları yönünden borcu sona erdiren bir etkiye sahip değildir. Mahkemece ihbar ve kıdem tazminatları yönünden talebin ibraname ile borcun son bulduğu gerekçesine dayalı olarak reddine karar verilmesi hatalı olmuştur.


İbraname altında yapılan bir ödemeden söz edilmiş, dayalı işveren söz konusu ödemenin ibranamede geçen işçilik hakları ile ilgili olduğunu belirtmiştir. Davacı taraf ise, bu ödemenin cari hesap kartında yazılı olan ücretlerle ilgili olduğunu açıklamıştır. Mahkemece bu konu üzerinde durulmalı ve ibraname altında yazılı olan ödemenin davaya konu isteklerle bağlantılı olup olmadığı belirlenmelidir. Buna göre ibranamenin makbuz hükmünde olup olmadığı ve yapılan ödemenin mahsubunun gerekip gerekmediği noktasında bir karar verilmelidir.


 


SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin


alınan temyiz     harcının istek halinde    ilgiliye iadesine, 4.10.2005       gününde oybirliği ile karar


verildi.