Referans-İşçi Çalıştırma Suçu İşleyenler!!!-Beş Saat Öğle Tatili Olmaz

14 Nisan 2006

         İşçi Çalıştırma Suçu İşleyenler!!!


            Dikkatinizi çeken, sizi haberdar eden oldu mu bilmiyorum 18.03.2006 günü işverenler için yeni bir istihdam veya eğitim zorunluluğu başladı. 22.05.2002 günü 24762 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ 18.03.2006 günü yürürlüğe girdi.


            İlk Yardım Yönetmeliği gereğince,


            (Her 10 Personele Bir İlkyardımcı)


             Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için bir, ilgili


mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her 10 personel için bir


olmak üzere, bu Yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım


Eğitimi” sertifikası almış “ İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”


            Bu personelinize 56 saat  (günde 8 saatten 7 gün) eğitim verilecek ve eğitim için ilgili şirkete 200 YTL. para ödeyeceksiniz. Personelinizi Sağlık Müdürlüğü sınava sokacak 85 den az not alırsa yeniden 56 saat daha eğitim alacak.


            Mesela 200 işçiniz var ve işyerinizde metal üretimi yapılıyorsa 20 kişiye ilkyardım eğitimi aldıracaksınız.


            Ben üretim yapacak işletmemi açtım yoksa ilk yardım kursu mu sorunuzu duyar gibiyim, üstelik işyerimde hekim de var sağlık görevlisi diyenleri de ama yönetmelik gereğince hiç fark etmez yapacaksınız, yapmazsanız cezası da var, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 295 inci maddesi gereğince, “Madde 295 – 179 uncu maddede zikredilen nizamname ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve İktisat Vekaletlerince müştereken tespit edilen tedbirlere riayet etmeyen iş sahipleri beş yüz liraya kadar ağır cezayı nakdi ile cezalandırılır bu yüzden şahsi veya umumi zarar hasıl olduğu takdirde ahkamı umumiye mucibince takibatı kanuniye ifa edilir.”


 


 


            Beş Saat Öğle Tatili Olmaz


            Şirketimizin yaptığı işin özelliği gereğince devamlı bir iş yoktur sabahları birkaç saat çalışıldıktan sonra akşam tekrar birkaç saatlik çalışma ile iş tamamlanmaktadır. Bu nedenle bir işçilerimize 12.00 ile 18.00 saatleri arasında ara dinlenmesi verebilir miyiz. Yani işçilerimizi, sabah saat: 08:30 – 12:00 saatleri arasında çalıştıktan sonra tekrar saat 18:00 ile 22:00 çalıştırabilir miyiz? Bu durumda günlük çalışma saati olarak 7,30 saati geçmiyor ama 12:00 – 18:00 saatleri arasındaki boşluk ara dinlenmesi olarak kabul edilebilir mi? A. Duru


 


            4857 Sayılı İş Kanunu’nun 68 üncü maddesi gereğince ara dinlenmesini bir saatten az olmamak verebilirsiniz ama Kanunun 63 üncü maddesi gereğince  hazırlanan ve 06.04.2004 günkü Resmi Gazetede yayınlanan, “İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği”nin aşağıdaki üçüncü maddesi gereğince;


            Madde 3 – Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir. İş Kanununun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı süreler de çalışma süresinden sayılır. Aynı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca verilen ara dinlenmeleri ise, çalışma süresinden sayılmaz.


            Ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak, yirmidört saat içinde kesintisiz oniki saat dinlenme süresi dikkate alınarak düzenlenir. 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır.”


            Bu madde gereğince, sabah 08.30 da işe başlayan işçiyi akşamda da en geç 20.30 da evine göndermek zorundasınız yani aradaki boşluklardan biri en az 12 saat olacağından, öğle arasındaki ara dinlenmesini bu durumda göre 12.00 de başlatıp en geç 16.30 da bitirmeniz gerekir.


 


                                                                                                                                            


            Duyuru… Duyuru… Duyuru… Duyuru… Duyuru…


Radyo 24 ve Kanaltürk


Yapımcı ve sunuculuğunu üstlendiğim “Ali Tezel ile Çalışma Hayatı” programı her cumartesi olduğu gibi önce 11.00-13.00 arasında Radyo 24’de olacak sonra da 16.00 da Kanaltürk Televizyonunda yayınlanacak olup bu hafta yeni kurulacak olan “Sosyal Güvenlik Kurumu” konu edilecektir.


Canlı olarak yayınlanan programa Radyo24 için 0212 213 97 70- 213 97 73 numaralı telefonlardan Kanaltürk için ise  0212 355 85 30 ve 0212 355 85 31 numaralı telefonlardan ulaşıp soru ve sorunlarınızı iletip, canlı yayında cevaplarınızı alabilirsiniz.