REFERANS-İşe iade davasında tazminat ve ücret farkı

30 Aralık 2005

İşe iade davasında tazminat ve ücret farkı

30.12.2005 / Ali Tezel / YorumYazara e-mail gönder Arkadaşıma gönder Sayfayı yazdırAli Tezel


Ben bir konu hakkında bilgi edinmek istiyorum. Şirketimiz bünyesinde bir işe iade davası oldu ve biz iadeyi gerçekleştirmek istemiyoruz. Dolayısıyla 4 aylık ücret ile 4 aylık tazminat ödeme yükümlülüğümüz oluştu. 4 aylık ücretleri öderken performans primi, giyim yardımı, yönetim tazminatı gibi kalemleri bordroya eklemek zorunda mıyım? İlknur Beşiktaş
Sayın Beşiktaş, işten çıkardığınız ve iş güvencesi kapsamında işe iade davası açarak davayı kazanan işçiyi işe başlatmayarak tazminatını ödemek istiyorsunuz. Ödeyeceğiniz tazminat miktarı için 4857 sayılı kanunda bir ayrıntı olmamakla birlikte kanunun 21’inci maddesinde, “…Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir” denilerek sadece ücretinin değil, diğer haklarının da ödeneceği açıkça belirtilmiştir.
Ayrıca, konuya Yargıtay kararları ile çözüme kavuşturmak gerekirse, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2003/12544 Esas ve 2003/16689 Karar sayılı kararında, “Tazminat miktarı belirlenirken, davacının brüt ücreti üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Zira, gelir vergisi ve damga vergisi yükümlüsü davacıdır denilmektedir.
Bu nedenle, işe başlatmama tazminatı olan 4 aylık tazminatı hesaplarken brüt ücretinden hesaplamanız ve ödemeniz gerekirken, çalışmadığı süre için ödeyeceğiniz ücreti hesaplarken diğer haklarını da ilave etmeniz gerekmektedir.
Ancak, 04.03.2005 tarihli 16-330 Ek Sayılı SSK Genelgesi gereğince;
“…a-İşçiyi başvurusu halinde bir ay içinde işe başlatmayan işverence işçiye ödenen ve mahkeme veya özel hakemce belirlenen en az dört, en çok sekiz aylık ücreti tutarındaki tazminatın, niteliği itibariyle ücret sayılabilecek bir kazanç durumunda olmaması, esasen işe başlatılmayan sigortalının, başlatılmama nedeniyle sigortalılık vasfının da kalmaması, ödenecek paraların işçiyi himaye gayesine ve işverene işe başlatmama nedeniyle verilen bir medeni ceza niteliğinde olması nedenleriyle, anılan tazminatın prime tabi tutulmaması,
b-
Feshin geçersizliğine dair mahkeme veya özel hakem kararının kesinleştirilmesine kadar işçiye çalıştırılmadığı süre için en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakların da işverenin işçiyi işe başlatması veya başlatmamasına bakılmaksızın ödeneceğinden, bu düzenleme ile, feshin geçersizliğine dair karar alan işçiyi, işe başlatıp başlatmama konusunda işverene verdiği inisiyatife karşılık işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödenmesini hüküm altına alarak korumuş, sözleşmenin fesih tarihini, en çok dört aya kadar ileri bir tarihe atmış bulunmaktadır.
Buna göre, işe başlatılsın veya başlatılmasın işçiye çalıştırılmadığı süre için ödenen en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarından iş kazaları ve meslek hastalıkları ile işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere tüm sigorta kollarına ait primlerin kesilmesi ve bu sürelerin hizmetten sayılması, gerekmektedir….”
Bu genelge gereğince, dört aylık ücreti öderken işçiden SSK primlerini kesmeniz gerekmektedir.
Yine aynı genelgeye göre;
mahkeme kararlarından sonra, geriye yönelik olarak düzenlenen prim belgelerinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 21’inci maddesine istinaden verildiği takdirde, söz konusu belgelerin;
-Mahkeme kararının temyiz edilmemesi durumunda kararın kesinleştiği,
-Temyiz edilmesi halinde Yargıtay onama ilamının işveren veya vekiline tebliğ edildiği,
-Yargıtay onama ilamı taraflara tebliğ edilmemiş/edilememiş ise Yargıtay onama ilamının kararı vermiş olan mahkemenin kalemine intikal ettiği,
tarihi (bu tarihlerin, taraflarca Kurumumuza ibraz edilecek kesinleşmiş mahkeme kararlarına kaydettirilmesi istenecektir) takip eden ayın sonuna kadar verilmesi ve belgelerde kayıtlı sigorta primlerinin aynı süre içerisinde ödenmesi halinde, idari para cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak, bu yükümlülüklerin, yukarıda belirtilen kesinleşme tarihini takip eden bir ay içerisinde yerine getirilmemesi halinde ise bu defa belgelerin verilebilmesi amacıyla işverene tanınan bir ayı takip eden aydan başlanarak gecikilen her ay için gecikme zammı, ayrıca her bir aya ilişkin prim belgesinden dolayı bir aylık sürenin son gününde geçerli olan asgari ücret üzerinden de idari para cezası uygulanacaktır.
Haberiniz olsun.