Referans-Özürlünün Vergi İndirimi ve Emekliliği-Vergi İade Zarfları-İsteğe Bağlıya Af

2 Haziran 2006

         Özürlünün Vergi İndirimi ve Emekliliği


            Sayın Ali Tezel, işyerimizde 01.02.1982 yılından beri çalışmakta olan personelimizin %45 özürlü raporu (doğuştan sağır ve dilsiz) bulunmaktadır. SSK’ya emeklilik talebiyle başvurduğunda SSK kendisine emeklilik için 25 yıl şartını doldurmadığı için emekli olamayacağını belirten bir yazıyla cevap vermiştir. Bu çalışanımızın 15 yılda emekli olma hakkı var mıdır? Var ise kurumla nasıl bir yazışma yapmalıdır? Kendisi sağır ve dilsiz olduğu için iletişim sorunu çekmektedir. Başvurusunu 04.05.2006 tarihinde yapmıştı. Zaman geçirmeden yapması gereken bir işlem var mıdır?  Yusuf Selçuk


 


            Yusuf bey, işyerinizde çalışan özürlü kişinin elinde bulunan rapor ile birlikte 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu gereğince “vergi indirim belgesi” sahibi olması için hizmet belgesi (siz de çalıştığına dair belge) de ekleyerek defterdarlığa göndereceksiniz. Defterdarlıktan vergi indirim belgesi gelirse hem ödediğiniz ücretlerden daha az gelir vergisi keseceksiniz hem de kendisi daha erken emekli olacaktır. 506 Sayılı Kanun’un 60 ıncı ve geçici 87 inci maddeleri gereğince 01.02.1982 işe başlayan (vergi indirim belgesi sahibi) sigortalı 15 yıllık sigortalılık süresi (ki 1997 de tamamlanmış) ve en az 3600 gün sayısı ile dilediği zaman SSK’dan emekli (yaşlılık aylığı sahibi) olur. Emekli olduktan sonra da SGDP ödeyerek yine sizin işyerinizde hem emekli aylığını hem de sizden ücretini alarak çalışmaya devam edebilir.


 


 


 


         Vergi İade Zarfları Kaç Yıl Saklanacak?


            Ali bey, işçilerimizden gelen vergi iade zarflarını saklama zorunluluğunda olmamız nedeniyle büyük bir depo kiraladık hala da yetmiyor. Biz bu zarfları kaç yıl saklayacağız. S. Kılıç


           


            Maliye Bakanlığı’ndan düzenlenen ve 24.12.2004 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 255 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre,


            “…İşverenler kendilerine ibraz edilen bildirim ve harcama belgelerini tarh zaman aşımı süresi içinde saklamak ve istenildiğinde vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz etmek zorundadırlar”.


             Tarh zamanaşımı ise, Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesinde belirtilmiş olup, “…vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar “.


            Bu iki düzenleme gereğince vergi iade zarflarını beş yıldan fazla süre saklamak zorunda değilsiniz.


 


 


         İsteğe Bağlıya Af


            İsteğe bağlı SSK için, 2003 yılında çıkan afda borcumu taksitlendirdim fakat maddi olanaksızlıklardan dolayı ödeyemedim. Şimdi, 2003-2005 arası borcumu peşin ödemek istiyorum ve ödediğim zaman hemen emekliliğimi hakkediyorum. SSK İl Müdürlüğü sizi kapsamıyor diyor, o zaman nasıl af bu? 1997’den ödeyen var, aradan aylar ödeyen var. Ben de afdan faydalanmak istiyorum benim gibi çok mağdur var.Ceren


 


            Halen geçerli olan 5458 Sayılı Kanunu’un 1 inci maddesi gereğince sadece 01.05.2003 ile 31.03.2005 tarihleri arasında olup da isteğe bağlı sigortası devam ederken arada birkaç aylık ödenmeyen ayların primleri af kapsamındadır. Yani yukarıdaki tarihler arasında kalıp da 3 aydan az süre prim borcu var ise ödeme hakkı verilmiştir. Zira, 3 aydan fazla ödeme yapmayanlar isteğe bağlı SSK’dan çıkarılmaktadır. Sizin durumunuzda olanlar için yeniden yapılandırma yani af getirilmemiştir.