REFERANS-Prim affı ve ödeme usulü-Bağ-Kur’luya Sağlık Karnesi

3 Mart 2006Prim affı ve ödeme usulü

03.03.2006  /  Ali Tezel  /  YorumYazara e-mail gönder Arkadaşıma gönder Sayfayı yazdır
  
   Bu yazının hazırlandığı güne kadar Resmi Gazete’de henüz yayınlanmamış ama bir önceki hafta çarşamba günü TBMM’den geçmiş olan kanuna göre yeniden yapılandırılmış olan borcun tamamının, yeniden yapılandırma için kanunda öngörülen başvuru süresinin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, borç peşin ödenmiş sayılacaktır. Yeniden hesaplanan borç, borçlunun talebine ve seçimine göre 60 aya kadar taksitlendirilebilecektir.


Borç;


– On iki aylık sürede ödenirse yıllık yüzde 4,


– On iki ayı aşan ancak yirmi dört ayı aşmayan sürede ödenirse yıllık yüzde 5,


– Yirmi dört ayı aşan sürede ödenirse yıllık yüzde 6,


oranında taksitlendirme farkı hesaplanarak ilave edilir ve taksit süresine bölünmek suretiyle aylık taksit tutarı bulunur.


– Yasal süresi içinde SSK veya Bağ-Kur’a müracaat edip, borçlarını taksitlendirenler, daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenilmesi halinde, uygulanan taksitlendirme farkının kalan aylara isabet eden kısmı indirilerek bakiye borç miktarı tahsil olunur.


– Ödemelerin belirtilen rakamlar üzerinden ve ödeme zamanlarında yapılması esastır ve taksit veya cari aya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin eksik yerine getirilmiş olması halinde, ödeme yükümlülüğü ihlal edilmiş sayılır. Borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla veya taksitlendirme süresi içinde tahakkuk edecek aynı mahiyetteki cari ay borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri halinde, yeniden yapılandırma hakkını kaybederler ve ödedikleri tutarlar SSK ve Bağ-Kur’un ilgili mevzuatı uyarınca borçlarına mahsup edilir.


– SSK veya Bağ-Kur’a olan borçlarını daha önceki 4956 veya 4958 Sayılı kanunlar gereğince 2003 yılında yeniden yapılandırıp, taksitlerini ödemeye devam edenler de, kalan borç tutarları için başvuru süresi içinde talep etmeleri halinde, yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde, daha önce yapılmış olan tecil ve taksitlendirme işlemi bozularak taksitlendirme şartlarına uygun olarak daha önce ödenmiş olan taksit tutarları, ilgili kurumların mevzuatına göre mahsup edildikten sonra kalan borçlar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir.


– Yeni kanun gereğince borçlarını yeniden hesaplatmak isteyenlerin, SSK’ya veya Bağ-Kura yaptıkları itirazlardan ve yargı nezdinde sürdürdükleri davalardan feragat etmeleri ve ihtilaf yaratmamaları şarttır.


SSK’ya veya Bağ-Kur’a borçları olup da yeni kanun gereğince yasal süresi için de müracaat etmeyenler ve müracaat edip de şartları yerine getirmeyip taksitlendirme hakkını yitirenlere sağlanan üretim, yatırım ve benzeri devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden, daha önce başlayıp devam eden nakdi olmayan teşvikler hariç, yararlandırılmazlar ve yararlanmaması gerektiği sonradan anlaşılanlardan da yapılan devlet yardımı, teşvik ve destek ödemeleri kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Söz konusu destek, teşvik ve devlet yardımları, ilgili sosyal güvenlik kurumundan borçlara ilişkin bilgilerin temin edilmesinden sonra sağlanır.


 


Bağ-Kur’luya sağlık karnesi


Kanuna göre,


1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamında Bağ-Kur’lu olan ve borçları yeni kanuna göre, yeniden yapılandırılan sigortalılar veya bunların hak sahipleri; toplam borçlarının yüzde 25’ini peşin veya dört taksitini cari ay primleri ile birlikte ödemeleri durumunda sağlık sigortasından yararlandırılacaklardır.


 Mali müşavirlere yetki


Bilanço ve mali durum tabloları için beyan edilen rakamlar konusunda Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlere de görev verileceği kanun hükmüdür ki bunun aksini düşünmek de doğru olmayacaktır. Zira, bu tabloları hazırlayanlar da bu meslek mensuplarıdır. Ancak, görevi kabul eden meslek mensupları, yaptıkları hesaplamaların defter, kayıt ve belgelere uygun olmasından sorumlu olacaklardır.


Ana para borç tutarı 100.000-YTL ve üzerinde olan işverenler için hesaplanacak oranlardaki yüzdelik ayrımdan sonraki rakamlar (virgülden sonraki iki rakamdan sonraki rakamlar) dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, gerek bilanço ve gerekse Mali durum tabloları için beyan edilen rakamlar konusunda Sosyal Sigortalar Kurumu ve/veya Maliye Bakanlığı denetim elemanlarınca kontrol edilebilecektir.


Yapılan kontroller sonrasında beyan edilen bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde, işverenler borçların  terkini ve taksitlendirmesi işleminden mahrum bırakılacakları gibi ayrıca, ceza kovuşturması da yapılabilecektir.