REFERANS-Prim Affının Ayrıntıları

3 Şubat 2006

Prim Affının Ayrıntıları


            Kamuoyunda bilinen adıyla, “Prim Affı” Kanun Tasarısı 18.01.2006 günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti ve bu yazının hazırlandığı dün de (Perşembe) TBMM Genel Kurulda görüşülecekti.Biraz karmaşık olan tasarı aynen kanunlaşırsa gerek sosyal güvenlik kurumları ve gerekse mali müşavirlere epey iş düşecek. Çünkü, yeniden belirlenecek borcu hesaplama konusunda Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış meslek mensuplarına görev verilmesi muhtemeldir. Ayrıca, görevlendirilen meslek mensupları, yaptıkları hesaplamaların defter, kayıt ve belgelere uygun olmasından sorumlu olacaklardır.


           


 


SSK’ya Olan Borçlar Bakımında Kapsam


1-Belediyeler Hariç Olmak üzere Kamu Sektörü işverenlerinin 14.04.2005 gününe kadar,


2- Özel sektör işverenlerinin ise en son 31/3/2005 tarihine kadar,


 ödemeleri gerektiği halde ödenmemiş olan


-sigorta primi,


-sosyal güvenlik destek primi,


-işsizlik sigortası primi,


-idari para cezası,


-sosyal yardım zammı borçları


-31/3/2005 tarihi ve öncesinde  biten özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerden dolayı yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı anlaşılan veya yine bu tarihten önce bitmiş olan söz konusu işlerle ilgili olarak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde bu konuda müracaat edilmesi üzerine Sosyal Sigortalar Kurumunca yapılacak ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığı anlaşılan işverenlerin, fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak borçları


-506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 85 inci maddesine göre prim ödeyen isteğe bağlı sigortalıların 1/5/2003 tarihinden 31/3/2005 tarihine kadar isteğe bağlı sigortalılıklarının devam ettiği süre içerisindeki prim borçları,


-506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre topluluk sigortasına tabi olanların 31/3/2005 tarihine kadar olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim borçları,


Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurmak şartıyla yeniden yapılandırılacaktır.


 


Yapılandırma da;


BORÇ 100.000 YTL. DEN AZ İSE;


 


-Borç aslı tutarlarının (ana para) 100.000 Yeni Türk Lirası (YTL) ve  altında olması halinde,


Borç asıllarına, borcun ödeme süresinin bitiminden 31/12/1998 tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı hesaplanacak,


1/1/1999 tarihinden 31/12/2004 tarihine kadar geçen süre için ise gecikme zamları silinerek bunun yerine toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) aylık değişim oranına göre, 1/1/2005 tarihinden  yeniden yapılandırma  başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar ise üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık değişim oranı uygulanmak suretiyle, yapılandırmaya esas borç hesaplanır yeniden hesaplanacaktır.


 


BORÇ 100.000 YTL. DEN ÇOK İSE;


-Borç aslı tutarlarının (ana para) 100.000 YTL’nin  üstünde olması halinde ise, ödeme süresinin bitiminden yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanmak suretiyle borç tutarı tespit edilir ve bu tutardan;


1- Bilanço esasına göre defter tutan işverenlerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar vermiş oldukları en son gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi eki bilançosu esas alınarak, “(Dönen Varlıklar-Stoklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar” işlemi sonucunda bulunacak oran 0.50 ve altında olduğu takdirde bu durum borçlu açısından “çok zor durum” hali kabul edilerek; söz konusu oran 0.50-0.40 arasında ise % 10’u; 0.39-0.30 arasında ise % 20’si; 0.29 ve altında ise % 30’u,


2- (1) numaralı alt bentte belirtilenler dışında kalan işverenler tarafından  31/12/2004 tarihi itibariyle beyan edilecek mali durum bildirimi esas alınarak, “(Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar) / Kısa Vadeli Borçlar” işlemi sonucunda bulunacak oran 0.30 ve altında olduğu takdirde bu durum borçlu açısından “çok zor durum” hali kabul edilerek, söz konusu oran 0.30-0.20 arasında ise %10’u; 0.19-0.10 arasında ise % 20’si; 0.09 ve altında ise % 30’u,


3- (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan işverenlerden, 1/1/2005 tarihinden önce vergi mükellefiyeti sona eren veya haklarında iflas kararı verilenler için % 30’u,


terkin edilerek, yapılandırmaya esas olan borç hesaplanır.


Sizlere yarın Bağ-Kur ile ilgili bölümü açıklayacağım…