REFERANS-SSK İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İTİRAZ USULÜ DEĞİŞTİ…-BAĞ-KUR İSTEĞE BAĞLILARINA MÜJDE

17 Şubat 2006

            SSK İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İTİRAZ USULÜ DEĞİŞTİ…


            15.02.2006 gün ve 26081 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, “T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’dan  Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’dan Aylık veya Gelir  Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2006 Yılında  Yapılacak Artışlar ve Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılması Hakkında Kanun” ile sadece emekli aylıklarının artışı konusu belirlenmedi bazı kanunlarda da değişiklik yapıldı. Bunlardan en önemlilerinden biri de daha önce bu köşeden duyurduğumuz Uyuşmazlık Mahkemesi kararı gereğince, SSK’nın uyguladığı idari para cezalarına karşı açılacak dava yeri konusu olup yeni düzenleme aşağıdaki gibidir.


 


            MADDE 5 — 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


            “İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ edilmekle tahakkuk eder ve tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre içinde Kurumun ilgili ünitesine itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî para cezası kararı kesinleşir. Sulh ceza mahkemesinin verdiği son karara karşı, yargı çevresinde yer alan ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yapılır. 2.000 Yeni Türk Lirası dahil idarî para cezalarına karşı sulh ceza mahkemesine başvuru üzerine verilen kararlar kesindir. Mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ödenmeyen idarî para cezaları, bu Kanunun 80 inci maddesi hükmüne göre tahsil edilir. İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz ve yargı yoluna başvurulmaksızın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, idarî para cezasına karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.”


 


            Madde metninden de görüleceği üzere SSK’nın uyguladığı idari para cezalarına karşı işverenler öncelikle,


            -Cezanın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde SSK Sigorta Müdürlüğüne itiraz edecekler…


            -SSK tarafından itirazları reddedilenler de red kararının  kendilerine tebliğ tarihinden itibaren yine 15 gün içinde yetkili Sulh Ceza mahkemesinde dava açacaklardır.


            -2000 YTL ve üzeri idari para cezaları için, Sulh ceza mahkemesinin verdiği karara karşı da kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yetkili Ağır Ceza Mahkemesine başvurulabilecektir.


            -Şayet, idari para cezalarına karşı SSK’ya itiraz ve mahkemeye başvurulmadan 15 günlük ödeme süresi içinde ödenmesi halinde dörtte biri terkin edilip, sadece dörtte üçü ödenecektir.


            -Bu şekilde ödeme yapıldıktan sonra Kuruma itiraz edilebilir ve mahkeme yoluna da gidilebilir. Bu şekilde ödeme yaparak mahkeme yoluna başvurmak ilerde mahkeme kaybedildiğinde ödenmesi gereken gecikme zamlarından kurtulmanızı temin edecektir.


 


           


            BAĞ-KUR İSTEĞE BAĞLILARINA MÜJDE


            Yine, 15.02.2006 gün ve 26081 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kanun gereğince,


            Bağ-Kur isteğe bağlı sigortalıları ile isteğe bağlı sigortalı iken emekli olanlarına 2000 yılından beri yapılan eziyet de sona erdirilmiştir.


            Buna göre Kanunun 8 inci maddesiyle,


            2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ek 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, mevcut ikinci fıkradaki “Sosyal Sigortalar Kurumu” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.


            “Bu Kanun ile 2926 sayılı Kanuna göre;


            a) Zorunlu sigortalı olanlar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları,


            b) Yaşlılık ve malûllük aylığı bağlananlar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları,


            c) Ölüm aylığı alanlar,


            sağlık sigortası yardımlarından yararlanırlar.”


            “Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerine göre sağlık yardımlarından yararlananlar hakkında bu Kanunun geçici 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.


            İsteğe bağlı sigortalı olarak aylık alanlar veya bunların hak sahipleri, talepleri halinde sağlık sigortasından yararlanabilirler.”


            Hükmü getirilmiş olup artık Bağ-Kur isteğe bağlı sigortalıları ile isteğe bağlıdan 2000 yılı ve sonrasında emekli olup sağlık karnesi alamayanlar artık sağlık karnesi alacaklardır.