REFERANS-Yabancı İşçi Çalıştırma Usulü-İlk Yardım Yönetmeliği

24 Mart 2006

Yabancı İşçi Çalıştırma Usulü


            Yabancı işçi çalıştırma konusunda yaşanan yasal boşluklar 27.02.2003 günü kabul edilen 4817 Sayılı YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN ile giderilmiş ardından da 24.04.2004 günkü Resmi Gazetede, “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.


            Bunlara göre;


İşçi olarak bir işveren emrinde çalışma da,


Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir.


      Yabancının ikamet izninin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilir ve üç veya altı yıla kadar da uzatılabilir.


      a) Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan veya evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte Türkiye’de yerleşmiş olan yabancılar ile bunların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarına,


b) 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 19, 27 ve 28 inci  maddeleri çerçevesinde Türk Vatandaşlığını kaybedenler ve bunların füruuna,


c) Türkiye’de doğan veya kendi millî kanununa, vatansız ise Türk mevzuatına göre rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de  meslek okulu, yüksek okul veya üniversiteden mezun olan yabancılara,


d) 2510 sayılı İskân Kanununa göre muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancılara,


e) Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşı olmayan eş ve çocuklarına,


f) Yabancı devletlerin Türkiye’deki büyükelçilikleri ile konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevli diplomat, idarî ve teknik personelin hizmetinde çalışanlar ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve görev süresiyle sınırlı kalmak üzere Türkiye’de bulunan büyükelçilikler, konsolosluklar ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevlendirilen diplomatların ve idarî ve teknik personelin eş ve çocuklarına,


g) Bilimsel ve kültürel faaliyetler amacıyla bir ayı aşan ve sportif faaliyetler amacıyla dört ayı aşan süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancılara,


h) Kanunla yetki verilen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı, bir işin yaptırılması veya bir tesisin işletilmesi işlerinde çalıştırılacak kilit personel niteliğindeki yabancılara,


belli sürelere tâbi olmaksızın çalışma izni verilebilir.


      İzin İçin Nerelere Başvurulmalı


      Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni başvurularını bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar.


Türkiye’de geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların işverenleri başvurularını doğrudan Çalışma Bakanlığa yapabilirler.   


           


 


            Kutu… Kutu… Kutu… Kutu… Kutu… Kutu…


 


            İşverenler Dikkat İlk Yardım Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi


            4857 Sayılı İş Kanunu ve diğer kanunlar gereğince işverenlerin çalışanları ile ilgili olarak birtakım yükümlülükleri vardır. Bunlardan biri de 22.05.2002 günü 24762 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ idi. Bu yönetmelik içinde var olan yükümlülüklerin yürürlüğe giriş tarihi ise 18.03.2004 günkü 25406 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Geçici 1 inci maddesi gereğince; “Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan zorunluluklar bu Yönetmeliğin yayınlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yerine getirilir. Süre 18.03.2006 günü tamamlandığından uygulama başladı.


 


            20 Personel İçin Bir İlkyardım Görevlisi


            İstihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu Yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “ İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”