SGK İCRA MEMURLARININ İSTEKLERİNE KULAK TIKAMAYIN

15 Şubat 2012

SGK İCRA MEMURLARININ İSTEKLERİNE KULAK TIKAMAYIN


İşimiz gereği SGK haberlerini günlük aksatmadan her gün  takip ediyoruz.
Haberlerden aynen biri şunu anlatıyordu.


Prim Borçlarında Otomatik İcra Dönemi:


SGK , işverenlerin yasal süreç içerisinde ödemeleri gereken prim borçlarının daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmek yeni bir uygulamaya geçti.Daha önceleri manuel sistemle yapılan prim borçlarının icra sistemine aktarılması işlemi, artık otomatik programlarla yapılacaktır.Ödeme emirleri kendilerine tebliğ edilen borçlu işverenlerin borçlarını ödeme emirlerinin kendilerine tebliğinden 7 gün içerisinde ödemeleri gerektiği ifade edildi. Taksitlendirme seçeneklerinin de yapılabildiği ödemelerde, borcun ödenmediği takdirde icra takip, haciz işlemi ile tahsilini yoluna gidilecektir.


Yeni geçilen uygulama ile otomatik icra programı vasıtasıyla icra takipleri başlatılmıştır.6111 sayılı yasa ile “Bir takvim yılında ikiden fazla taksitini süresinde ödememesi veya eksik ödemesi, ayrıca taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde, yapılandırma haklarını kaybedeceklerinden, söz konusu borçlara da otomatik icra programı vasıtasıyla icra takipleri başlatılacaktır.”
O halde icra takipleri başlarken bu alanda görev alacaklar icra memurlarıdır.


İcra Memurlarının Görevi Yönetmelik İle Belirlenmiştir:
a) 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan nedenlerin bulunması halinde, Kurum alacağının tahsil güvenliğinin sağlanması için ünite amirinin oluru ile ihtiyati haciz kararı alınması amacıyla haciz kağıdı düzenlenmesi ve ihtiyati hacizle ilgili iş ve işlemlerin sonuçlandırılması,
b) Servise intikal ettirilen icra takip dosyaları hakkında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi,
c) Gerektiğinde adres araştırması yapılması, adres tespitinin yapılamaması halinde yerinde adres araştırmasının yapılması için sosyal güvenlik kontrol memurları servisine(Denetmenlere), muvazaalı işlemlerin tespitini teminen durumun sosyal güvenlik kontrol memurları servisine(Denetmenlere) veya gerekmesi halinde de Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirilmesi,
ç) Mahallinde tebliğ edilmesi gereken ödeme emirlerinin ve haciz bildirilerinin ilgililere tebliğ edilmesi, gerektiğinde ilanen tebliğ işlemlerinin yapılması,
d) Ödeme emirleri ve haciz işlemlerine karşı yapılan itirazlar üzerine yürütülen işlemlere ilişkin ilgililerle gerekli yazışmaların yapılması,
e) Borçlularca mal beyanında bulunulmaması nedeniyle ilgili Mahkemece hapsen tazyik kararı alınmasını teminen gerekli yazıların hazırlanması,
f) Trafik tescil şube müdürlükleri, tapu sicil müdürlükleri, bankalar, sigorta şirketleri gibi resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilerle yazışma ve/veya Kurumca uygun görülen bilgi işlem sistemlerini kullanmak suretiyle borçlular hakkında her türlü mal varlığı araştırması yapılması,
g) Haciz tutanakları ve tahsilat makbuzunun servis sorumlusundan imza karşılığında teslim alınıp, işlemleri bittiğinde imza karşılığında teslim edilmesi,
ğ) Haciz işlemlerinin yapılması,
h) Haciz işlemlerinin yapılmasına rağmen, borcun ödenmemesi veya borçlu/üçüncü kişilerce haciz işlemlerine karşı istihkak iddiasında ya da tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulmaması halinde mahcuz malların muhafaza altına alınması,
ı) Muhafaza altına alınan malların depo sorumlusuna veya yediemine teslim edilmesi,
i) Haciz kaldırma işlemlerinin yapılması,
j) Aciz halindeki borçluların mal varlığı kontrolünün ve tespitinin yapılması,
k) Mahallinde yapılan haciz işlemleri sırasında, borçludan veya borçtan sorumlu olan diğer kişilerden tahsilat yapılması,
l) Kurum alacağının tahsiline engel olanlar, gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunanlar, mal edinme ve artırmaları bildirmeyenler ve Kurum borçlusuna ait ellerinde bulundurdukları malları bildirmeyenlerin tespiti ile bunlar hakkında kanuni işlemlerin başlatılması için gerekli işlemlerin yapılması,
m) 6183 sayılı Kanunun 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeleri gereğince açılacak iptal davaları ile ilgili gerekli araştırma, tespit ve incelemelerin Kurumun kontrol ve denetimle görevli memurları ile koordineli olarak yapılması, gerektiğinde iptal davası açılmasını teminen durumun yazı ile amirlerine sunulması,
n) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden borçluların, prim ve diğer alacaklara ilişkin tecil ve taksitlendirme taleplerinin değerlendirilmesi, ünite yetkisi dahilinde olanlar hakkında karar alınmak üzere tecil ve taksitlendirme komisyonuna sunulması, komisyonda görev alınması, tecil ve taksitlendirme komisyonunun sekreterya işlemlerinin yapılması, ünite yetkisini aşan talepler için karar alınmak üzere yetkili makamlara sunulmasının sağlanması, tecil ve taksitlendirme işlemlerinin takip edilmesi ve tecil ve taksitlendirme şartlarına uyulmaması halinde gerekli işlemlerin yapılması,
o) Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan Kurum alacağı, vadesinde ödenmediği takdirde borcun 7 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerde cebren tahsil olacağının borçluya bildirilmesi, verilen süre içinde borç ödenmediği takdirde teminatların paraya çevrilmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
ö) İcra takibine konu borcun ödenmemesi veya tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulmaması halinde satış işlemlerinin başlatılması,
p) Satışa konu malın kayıtları ile fiziki ve mekanik durumlarının incelenmesi, satışı mümkün olmayan mallarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması,
r) Ünite satış komisyonlarında görev yapılması, mahcuz malların satışı için ünite satış komisyonunun sekreterya işlemlerinin yürütülmesi ve satış dosyasının oluşturulması,
s) Satış işlemlerinin yapılmasının sağlanması, satış bedelinin tahsil ve mahsup işlemlerinin yapılması, satışın kesinleşmesi halinde menkul malın alıcıya teslim edilmesi, tescile tabi olan araç, gayrimenkul ve benzeri malların ise alıcı adına tescilinin yapılmasını teminen tescillerin bulunduğu diğer kurumlara yazı yazılması,
ş) Satışın kesinleşip kesinleşmediği ile ilgili olarak iş mahkemesinde ihalenin feshi davası açılıp açılmadığının kontrol edilmesi,
t) Satış işlemlerine ilişkin itirazlar üzerine üçüncü kişilere ve mahkemelere; şekil, usul ve esas yönünden değerlendirilmek için verilecek cevap yazılarının hazırlanması, satışı yapılan mallarla ilgili borçluya bilgi verilmesi,
u) Diğer ünitelerden gönderilen prim ve diğer alacakların niyabeten takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi,
ü) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun ilgili maddeleri gereğince katma değer vergisi beyannamesinin süresi içinde düzenlenmesi ve ilgili kuruluşlara gönderilmesi,
v) Kurum alacakları ile bunlara ilişkin her türlü bilgi ve belgelerin ülkemiz ile yapılmış olan ikili veya çok taraflı uluslararası sözleşmeye taraf olan ülkelerde ikamet eden işveren, işyeri sahibi, sigortalı ve üçüncü kişilerden, uluslararası sözleşmeye taraf ülkelerin sosyal güvenlik kurumları aracılığıyla sözleşme hükümleri çerçevesinde talep ve tahsil edilmesi ve işlemlerinin yapılması,
y) Düzenleyecekleri haciz tutanaklarının bir örneğinin imza karşılığında borçluya verilmesi veya borçlunun gıyabında haciz yapılmış ise borçlunun bilinen son adresine gönderilmesi,
z) Aylık faaliyet raporları ile diğer istenilen istatistiki bilgilere ait raporların hazırlanması ve Genel Müdürlüğe süresinde gönderilmesi,
aa) Çalışma alanına giren ve amirleri tarafından verilen benzer iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,
işlerini servis bünyesinde yürütmekle görevlidirler.


Yukarıda saydığımız tüm işlemleri SGK icra üniteleri ve o bölümde çalışan İcra Memurları tarafından yapmakla yükümlüdürler.


İcra Memuru kelimesi toplumda sevilmez adeta soğuk karşılanır.Oysa onlar SGK adına tahsil edilmeyen kangren olan alacakları  tahsil etmek adına görevlendirilmişlerdir.İşverenle karşı karşıya kalırlar.Hakaret ,tehdit,yaralanma hatta ölümle burun buruna şiddete maruz kalarak görev yaparlar.


Aslında bana kalırsa kamu da ki icra memurluğu biraz da yürek isteyen bir meslektir.Mesai saati kavramı yoktur.İş sonuçlanıncaya kadar çalışmak zorundasınız.Burada canını hiçe sayarak çalışan İcra Memurları son düzenleme ile SGK mağdurları oynuyor.


SGK yapılandırma yapılsa da bunun yanında borcunu ödemeyen zamanında primlerini yatırmayanları kısacana 28 Milyarı bulan kurum alacağını 900 adet icra memuru ile tahsil etmeye çalışılıyor.
Eşit işe eşit ücret adı verilen 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile SGK icra memurları mağdur duruma düşmüşlerdir.
Onlarda haklı olarak ;
SGK icra memurları aynı işi yapan vergi dairesinde çalışan gelir uzmanları, adliyede çalışan İcra memurları ile aynı özlük haklarına sahip olmadıklarını belirterek durumlarının iyileştirilmesini istiyorlar.
Bizlerde köşemizden destek veriyoruz.


Umarım haklı istekleri göz önüne alınır.SGK İcra Memurları da rahat nefes alır.


 


VEDAT İLKİ


[email protected]