Sözleşmelilere Müjde!!!

2 Eylül 2005

Akşam Gazetesinin Ali TEZEL imzasıyla manşet yaptığı, “Sözleşmeliye Doğum Yasak” haberinden nihayet 1 yıl sonra, sözleşmelilere hem doğum izni hem de kıdem tazminatı (ikramiye) çıktı…

2 Eylül 2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2005/9245 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince,Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel hariç olmak üzere, en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;
a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,


b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,
c) İstihdamına ilişkin mevzuatında yer alan hükümler uyarınca ilgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi,
d) İlgilinin ölümü,

hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona
erenlere, kıdem tazminatı (ikramiye) gibi her yıl için bir brüt ücret ödeme yapılmaya başlanacak.Ayrıca,-Sözleşmeli kadın personele,

-doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun
olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir.

-Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.”

Bakanlar Kurulu kararı aşağıdaki gibidir.02 Eylül 2005 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 25924

Karar Sayısı : 2005/9245

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının
8/7/2005 tarihli ve 13494 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/8/2005
tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

Madde 1 – 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 3
üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.
“Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir
ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.
Ancak, yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele bulundukları
yerin gelenek, görenek ve yasal düzenlemeleri gereği ödenecek Noel,
Nevruziye ve Ramazan ikramiyeleri ile 657 sayılı Kanunun değişik 146 ncı
maddesinin 3 üncü fıkrasına göre avukat ve dava vekillerine ödenecek vekalet
ücretleri ikinci fıkra hükmü dışındadır.”
Madde 2 – Aynı Esasların 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 7 – Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında
sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma
saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel hariç olmak üzere, en
az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;
a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince malûllük veya yaşlılık
aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,
b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya
yenilenmemesi,
c) İstihdamına ilişkin mevzuatında yer alan hükümler uyarınca ilgilinin
kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi,
d) İlgilinin ölümü,
hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona
erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları
Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro
unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali
personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine
göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını
geçmemek üzere, çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki
hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı
ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan
o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.
Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem
tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz.
İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca
ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm halinde, yukarıdaki fıkra
uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak
çalıştırılan yabancı uyruklu personelden; hizmetlerine gerek kalmaması veya
yaş haddi nedenleriyle sözleşmesi fesh edilen veya yenilenmeyenler, yerel
sosyal güvenlik mevzuatına göre emeklilik, malûllük veya ölüm nedeniyle
ayrılanların iş sonu tazminatı konusunda, yerel mevzuata uyulmasının zorunlu
olmadığı durumlarda, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının uygun görüşleri
alınmak koşulu ile sözleşmelere hüküm konulabilir. Ancak bu yolla ödenecek
iş sonu tazminatı tutarı aralıksız olarak çalışılan her tam yıl için son
aylık sözleşme ücretinin %50’sini geçemez. Bir yıldan artan süreler için de,
tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme
yapılır.
Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum
tarafından, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar
tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, iş
sonu tazminatı ödenmez.
İş sonu tazminatı ödemelerinde emsal belirleme hususları ile uygulamada
ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
Madde 3 – Aynı Esasların 9 uncu maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz
hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile izin verilir. Çoğul gebelik
halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak
beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun
olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse
doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda,
sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler,
doğum sonrası izin süresine eklenir.
Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde
toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin
saat seçimi hakkı vardır.”
Madde 4 – Bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 – Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.