SSK (Sait Ersoy) Sağlık Karnesi İşini Kolaylaştırdı

11 Aralık 2004


T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü

(Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı)SAYI : B.132.SSK.5.01.09.00 /X-1093-1 0649 —918735 Ankara

KONU :SağlıkKamesi 10.12.2004GENELGE

3-237 Ek

Bilindiği üzere, sağlık karnesi konusundaki 26.10.2004 tarih, 3-235 Ek sayılı genelgede 07.1000.032.00 kod numaralı otokopili yeni tip sağlık kamesi düzenlenirken gerek sigortalı erkeğin, gerekse sigortalı kadının eşinin Emekli Sandığına tabi olarak çalışıp çalışmadığı yada gelir veya aylık alıp almadığına dair belgeyi ilgililerin getirememesi durumunda bu hususların Sigorta İl /Sigorta Müdürlüklerine Tahsisler Daire Başkanlığının 23.8.2004 tarih, 654194 ila 654287 sayılı yazılardan, ünitenize ait olan yazıda belirtilen yetki çerçevesinde incelenmesi gerektiği belirtilmiş ise de Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce sözkonusu yetki çerçevesinde gerekli incelemenin yapılmadığı, belge istenme yoluna gidildiği, bu nedenlerle de ilgililerin şikayet ve sızlanmalarına neden olunduğu gelen şikayetlerden anlaşılmaktadır.

Sözkonusu şikayetlerin önüne geçilmesi ve sigortalılarımızın da mağduriyetlerinin giderilmesi için bundan böyle; gerek sigortalı erkeğin gerekse sigortalı kadının eşinin sosyal güvenlik kuruluşlarına (S.S.K., Emekli Sandığı, Bağ-Kur) tabi çalışıp çalışmadığı yada gelir veya aylık afrııadıklarıııa çiair beyarı-taa<ılıüt belgesi afınaFak sağlık karnesinin düzenlenmesini, daha sonra beyan-taahhüt belgesindeki bilgilerin doğru olup olmadığının geciktinlmeden Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından, TC. Emekli Sandığı ile ilgili bilginin Müdürlüklerimize tanınan sözkonusu yetki çerçevesinde bilgisayar ortamında, Bağ-Kur ile ilgili bilgilerin intemet üzerinden Kurumumuza ait bilgilerin ise Kurumumuz kayıtlarından araştırılması, aynı araştırmanın kız çocukları için alınan beyan-taahhüt belgesi içinde yapılması, beyan-taahhüt belgesindeki bilginin aksine bilgi temin edilmesi halinde derhal sağlık karnesinin iptal edilerek yapılan masrafların ilgililerden tahsil edilmesi,

Sigortalılar ile Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanan diğer kimselerin sağlık karnesi düzenlenmesi ile ilgili işlemlerinin daha önceden yapıldığı gibi işyerinin bağlı bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğünce yürütülmesi esas olmakla birlikte, herhangi bir nedenle başka bir Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne başvuran sigortalının vizite kağıdındaki bilgiler ile diğer belgelerdeki bilgilerin doğruluğurjun tespit edilmesi halinde gerekiyorsa ilgili Müdürlükle yazışma yapılarak, kendisi ile eş,çocuk,ana ve babası için,

Ayrıca Kurumumuzdan gelir veya aylık almakta olanlar ile bunların eş, çocuk,ana ve babaları ve haksahibi olarak gelir veya aylık almakta olanlara ise başvurdukları sigorta müdürlüklerimizde gerekli belgelere istinaden, 

Bilgisayar ortamında sağlık karnesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.