SSK’dan 3-254 Ek Sayılı Genelge

3 Aralık 2005

 


 


                                                                 T.C.


                                          SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI                               Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı


 


Sayı   : B.13.1.SSK.0.09.00.00/X-1093-10649-1-936506                                     02.12.2005                                                    


Konu : İşverenlerce Düzenlenen Sigortalı Hesap


            Fişlerinin İnternet Ortamında Gönderilmesi


 


 


 


 


 


G E N E L G E


3- 254 Ek


        


           


Bilindiği üzere, sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu aile bireylerinin sağlık tesislerine müracaatlarında, 506 sayılı Kanunda hastalık ve analık sigortasından sağlanan yardımlar için öngörülen prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip getirmedikleri, diğer bir ifadeyle sağlık yardımlarına müstehak olup olmadıklarının tespiti ile sigortalının tahsis talebi nedeniyle işten ayrılışı, ölümü veya son çalışmalarının Kurumca hemen bilinmesi gereken diğer hallerde, işverenlerin Aylık Prim ve Hizmet Belgesini henüz Kurumumuza vermediği durumlarda sigortalı hesap fişine göre, provizyon işlemleri ile aylık bağlama işlemleri sigorta il/sigorta müdürlüklerimizde sonuçlandırılmaktadır.


Kurumumuz sağlık tesislerinin T.C. Sağlık Bakanlığına devrinden sonra, sağlık yardımlarına müstahak olunmasına rağmen, son çalışmalarının henüz bilgisayar ortamına aktarılmaması nedeniyle, provizyon alamayan sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu aile bireyleri, işverenlerden alacakları Sigortalı Hesap Fişi ile sigorta il/sigorta müdürlüklerine müracaat etmekte, bu durum sağlık yardımlarından yararlanacak kimselerin zaman ve işgücü kayıpları gibi mağduriyetlerine neden olabilmektedir.


Bu itibarla, gerek Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanan kimselerin mağduriyetlerine meydan verilmemesi gerekse yersiz aylık bağlama işlemlerinin önlenmesi amacıyla, e-Bildirge Projesi kapsamında Sigortalı Hesap Fişinin zorunluluk esasına dayandırılmaksızın internet ortamında alınmasına imkan sağlayacak program yapılarak işletime açılmıştır.


Sigortalı Hesap Fişinin işverenler tarafından internet ortamında Kuruma verilmesi hususunda aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre  işlem yapılacaktır.


            1) Kurumumuzla daha önce e-Bildirge uygulaması çerçevesinde sözleşme yaparak kullanıcı kodu ve şifresi alan işverenler ile bundan sonra sözleşme yapacak olan işverenler, Sigortalı Hesap Fişini internet üzerinden verebileceklerdir.


            2) Sigortalı Hesap Fişi uygulamasına “e-Bildirge” giriş sayfasından kullanıcı kodu ve şifresi girildikten sonra “Sigortalı Hesap Fişi İşlemleri” seçeneğinden, “Hesap Fişi Girişi” seçilerek ulaşılacaktır.


            – Sigortalıların hastalık ve analık sigortası kollarından sağlık yardımı alabilmesi ile sigortalıların ölümü veya son çalışmalarının Kurumca hemen bilinmesi gereken diğer hallerde “Sigortalı Hesap Fişi Provizyon ve Diğer”,


            – İşten ayrılarak tahsis talebinde bulunan sigortalılar için de “Sigortalı Hesap Fişi Emeklilik”,


Menüleri kullanılarak sigortalı hesap fişi bilgilerinin girişi yapılacaktır.


            3) Söz konusu uygulama hastalık ve analık sigortaları ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primleri ödenenler için geçerli olacaktır.


            4) İşverenlerce sigortalı hesap fişi bilgilerinin bilgisayara girilmesinden sonra her türlü denetim ve kontrol için, istenildiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara ibraz edilmek üzere bu konuda üretilecek barkodlu belge çıktı olarak alınabilecektir. 


5) Sigortalı hesap fişinin girişi yapıldıktan sonra aynı gün içerisinde belgede hata yapıldığının anlaşılması halinde, söz konusu belge işveren tarafından “Hesap Fişi İptali” menüsü seçilerek yeniden düzenlenebilecektir.


            Sigortalı hesap fişinde yapılan hatanın sonradan fark edilmesi halinde ise silme işlemi, aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verilme süresi sonuna kadar işyerinin bağlı bulunduğu sigorta il/sigorta müdürlüklerince yapılacaktır. İşverenlerden bu konuda dilekçe ve ekinde hatalı düzenlenen sigortalı hesap fişinin birer örneği istenilecektir.


            6) İnternet ortamında verilen sigortalı hesap fişindeki bilgiler ile aylık prim ve hizmet belgesindeki bilgiler arasında uyumsuzluk olması halinde, aylık prim ve hizmet belgesi onay ekranında işverene uyarı verilecek, buna rağmen aylık prim ve hizmet belgesindeki bilgilerin doğruluğu onaylanıyor ise belge kabul edilecektir.


            7) Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma yasal verilme süresi sonunda sigortalı hesap fişi ile belgenin uyumsuz olduğunun tespit edilmesi halinde, hastalık ve analık sigortaları provizyon işlemleri için “po00”, emeklilik işlemleri için “bb00” sistemlerinden  liste alınabilecektir.


            8) Sigortalı hesap fişinde sahtecilik yapıldığının sonradan tespiti halinde yersiz olarak yapılan sağlık giderleri ve aylık ödemelerin işverenlerden temini cihetine gidilecek ve sahteciliği yaptığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu açısından gerekli işlemin yapılması için suç duyurusunda bulunulacaktır.


            9) E-Bildirge kapsamında Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet ortamında veren işverenlerin Sigortalı Hesap Fişini de internet ortamında verebilecekleri hususunda Kurumumuz web sayfasında gerekli duyurular yer alacak olup, sigorta il/sigorta müdürlüklerimizce de bilgilendirme amaçlı duyuru metinleri hazırlanarak, işverenlerin görebilecekleri yerlere asılacak, ayrıca, yerel yazılı ve görsel basın organları aracılığı ile de gerekli duyuruların yapılması sağlanacaktır.


            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.


 


 


 


                                               Dr. Özkan DALBAY                                             Sait ERSOY


                                          Genel Müdür Yardımcısı V.                             Sigorta İşleri Genel Müdürü


                                                                                                                          Kurum Başkan V.


 


 


 


 


 


DAĞITIM:


GEREĞİ                                                                   BİLGİ:


-SSK Başkanlığı Sigorta ve Sağlık İşleri                      -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına


 Genel Müdürlüklerine Bağlı Merkez ve                   -Sağlık Bakanlığına


 Taşra Ünitelerine