SSK’dan emekli eşe sağlık yardımı

16 Ocak 2005

Ali Tezel ;
[email protected] 
[email protected] 

SSK’dan emekli eşe sağlık yardımı
Ali bey, ben T.C. Emekli Sandığı’ndan Hv. Pilot Binbaşı olarak emekliyim ve aynı zamanda Kıbrıs gazisiyim. Eşim ise SSK’dan emeklidir. Eşimin SSK’dan sağlık karnesi hiç olmadı ve benim üzerimden sağlık yardımı alıyordu. Sağlık karnesinin yenilenmesi esnasında SSK’dan emekli olduğunu söyleyince SSK’dan sağlık karnesi alması söylenerek, T.C. Emekli Sandığı’ndan aldığı sağlık karnesi iptal edildi. Ancak şimdi bu nedenle gazi eşlerine verilen haklardan yararlanamıyor, durumu SSK yetkililerine ilettim ama faks gönderin dediler onu da gönderdim bir cevap alamadım. Mağduriyetim nasıl giderilebilir. Murat Yılmaz

Murat bey, 08.09.1999 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nda yapılan değişiklik ile T.C. Emekli Sandığı dışındaki (SSK ve Bağ-Kur gibi) kurumlardan emekli olan eşlere (kadın veya erkek) sağlık karnesi verilmemesi kararlaştırıldı. Ancak bu durum birçok kez mahkemelere konu oldu ve bazen davayı kazananlar da oldu. Sizin de öncelikle eşiniz için T.C. Emekli Sandığı’nı İdare Mahkemesi’nde dava etmeniz gerekir. Size bu konuda iki adet Danıştay Kararı verebilirim, ilki Danıştay 11’inci Dairesi’nin 2000/8818 esas, 2003/403 karar sayılı, 28.01.2003 tarihli kararında ‘Mahkeme kararı ile sağlık yardımından yararlanan davacının eşinin, mahkeme kararının verildiği tarihten sonra yürürlüğe giren ve geçmişe yürütüleceği yolunda bir düzenleme getirmeyen yasa değişikliği nedeniyle sağlık yardımından yararlandırılmamasının hukuka aykırı olduğu…’ belirtilmiştir.

İkinci karar ise Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun, Esas No: 2003/56 Karar No: 2003/154 Tarihi: 28.03.2003 tarihli kararı olup karara göre;

‘…5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun geçici 139. maddesinde, Emekli Sandığı’ndan emekli aylığı alan kişinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin bir başka sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı alıyor olmasının Sandık sağlık hizmetlerinden faydalanmasına engel teşkil edeceği yolunda açık bir düzenleme bulunmadığı gibi, anılan yasal düzenlemeyle özel kanunları gereğince sağlık yardımından yararlanma hakkı olanlar değil, bu imkandan fiilen yararlananların Sandık sağlık yardımından yararlandırılmamasının amaçlandığının anlaşıldığı, olayda, eşinden dolayı Sandık sağlık hizmetlerinden yararlanmakta iken Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi olduğu gerekçe gösterilerek Sandık sağlık yardımından yararlandırılmayan davacı tarafından, Sandık sağlık hizmetlerinden tekrar yararlandırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali için açılan davada, kararın verildiği tarihte yürürlüğe girmiş bulunan 4447 sayılı Kanun’un 25. maddesi hükmü gerekçe gösterilerek dava reddedilmiş ise de; Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan sağlanan sağlık yardımından feragat ederek tercihini Sandık sağlık hizmetlerinden yararlanmak için kullanan davacının işlem tarihi itibariyle Sandık Sağlık hizmetlerinden yararlanmasını engelleyen bir düzenleme bulunmadığı halde, Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi olduğu gerekçe gösterilerek tesis edilen olumsuz işlemde hukuka uyarlık görülmediği…’

Belirtilmiştir, ancak bu örnekler davaları kazananlara ait olup bazı memurlar davalarını kaybetmişlerdir. Bana göre ise eşiniz SSK’dan emekli olduğundan sizin üzerinizden T.C. Emekli Sandığı’ndan sağlık karnesi alamaz. Bütün bunlara bakarak dava açıp açmamaya karar verecek olan sizsiniz…