Tam günden doktorlar da memnun değil hemşireler de (3)

20 Ocak 2010

Tam günden doktorlar da memnun değil hemşireler de (3)


 


Tam Gün’den sadece hekimlere ilave döner sermaye payı geldiği gibi sadece Sağlık Bakanlığı hekimlerinin döner sermayesinin birazından emeklilik primi kesilecek ve emekli aylıklarına ilave edilecek ama Askeri Doktorlar ile diğer sağlık personeline bu hak verilmemiş…


 


 


***Üniversite hocaları da Tam Gün’de


2547 sayılı YÖK Kanunu kapsamında görev alan öğretim elemanları da yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başka herhangi bir iş göremeyecek, ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemeyecekler. Döner sermayeden de hekimlere benzer oranlarda pay alacaklar.


Yine, halen kısmi akitle çalışan öğretim üyeleri de bir yıl içinde statülerini belirlemek zorundalar. Metne göre; “Bu maddenin yayımlandığı tarihte kısmî statüde görev yapmakta olan öğretim üyelerinden, Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde talepte bulunanlar devamlı statüye geçirilir. Bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılır.” denmiştir.


 


***Tabiplere seç birini maddesi


Komisyondan geçen kanun tasarısı metnine göre;


“Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, aşağıdaki bentlerden yalnızca birindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir.


a)Kamu kurum ve kuruluşları,.


b)Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve
kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan vakıf üniversiteleri,


c)Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum
ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf
üniversiteleri, serbest meslek icrası.


Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ikinci fıkranın her bir bendi kapsamında olmak kaydıyla birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilir…”


 


***Serbest hekime giden SGK’lı tüm masrafı cebinden öder


Metne göre; bir hasta mesleğini (muayenesinde) serbest olarak icra eden hekime giderse, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, (b) bendi kapsamında sayılan sağlık kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilecekler. Bu durumda teşhis, tedavi hizmetlerinin tamamı SGK’lı hastanın cebinden çıkacak.


 


***Hekimler kendilerini sigortalatacaklar


1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a eklenen ek madde ile kamuda çalışan tüm hekimler hekim hataları sebebiyle oluşabilecek zararları ceplerinden ödememek için ve bedelin sigorta şirketi tarafından karşılanması için mutlaka sigorta yaptıracaklardır. Sigorta poliçe bedelinin, yarısı hekimlerin ceplerinden diğer yarısı da kamu kurumu tarafından ödenecektir.


Özel hastanelerde çalışan hekimleri de çalıştıkları özel hastaneler sigortalatmak ve kamudakilerdekine benzer şekilde primlerin yarısını hekim yarısını özel hastane karşılayacaktır. Muayenesi olan hekimler de kendi ceplerinden ödemek şartıyla sigorta yaptırmak zorundadır.


 


 


***Döner sermayenin emekli aylığına etkisi 30 lira olacak


Kanun ile hekimlere verilecek döner sermaye paylarının bir kısmından emeklilik payı kesilecek ve ilerde emekli olduklarında da emekli aylıkları daha fazla olacak. Metne göre, hekimin emekliliğe esas normal kazancı ile (şu anda kesenek kesilen geliri) sigorta primine esas kazancın (SPEK) üst sınırı olan (729 X 6,5=)  4738,5 lira arasındaki rakamın yarısı da emeklilik kazancına eklenecek.


Örneğin bir hekimin şu an emekliliğe esas geliri 1750 lira civarındadır ve SPEK tavanı da 4738,5 liradır. Aradaki fark ise 4738,5 — 1750 = 2988,5 olup bu rakamın yarısı da 2998,5/2= 1494,5 liradır.


O halde bu hekimin emekliliğe esas geliri döner sermayesine göre 1750 + 1494,5 = 3244 liraya çıkacaktır. Ancak bu şekilde yapılan kesinti anında emekli aylığına yansımayacak, bu şekilde çalışılan yıla göre hesaplanacaktır.


Örneğin, 25 yıl ile seneye emekli olacak bir hekimin bu şekilde (döner sermaye ile) 12 ay çalışırsa emekli aylığına katkısı 1494,5 X 0.50 / 25= 29,89 lira olacaktır.


Yani, döner sermayenin emekli aylığına bir yıllık etkisi sadece yaklaşık 30 lira olacaktır.


Ayrıca, ilave döner sermaye kısmından hekimlere emekli ikramiyesi ödenmeyecektir.


 


***Askerlere ve hemşirelere ilave emekli aylığı yok


Döner sermaye gelirlerinin belli bir kısmı sadece doktorların emekli aylığına yansıyacak. Hemşireler ile diğer sağlık çalışanlarına bu hak olmadığı gibi askeri doktorlara da ilave emekli aylığı verilmeyecektir. Yani, ilerde askeri doktor ile Sağlık Bakanlığı doktoru arasında emekli aylıklarında farklılık olacaktır ki bu Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Hemşire, sağlık teknisyeni ve ebelere ve hastane müdürü ve eczacılara da döner sermaye gelirlerinden emekli aylığı payı verilmemesi de eşitlik ilkesine uymayacaktır.


 


 


***Eski hekimler göreve kabul edilecek


Kanunun 15 inci maddesi ile “Kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde çalışmakta iken 26/5/1999 ile 26/5/2009 tarihleri arasında görevinden çekilmiş olan ve çekilmiş sayılan tabip, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, bu Kanunun yayımından itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde, açıktan atama izni aranmaksızın, görevden ayrıldıkları ildeki Sağlık Bakanlığına ait kurum ve kuruluşlara, bu yerlerde ihtiyaç olmaması halinde ihtiyaç bulunan münhal yerlere açıktan atanabilirler. Görevlerinden ayrıldıkları yere mazeret sebebiyle atanmış olanlardan talep tarihinde mazereti ortadan kalkmış bulunanlar hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacak.


 


***Emekli doktorlarda görev alabilecek


Yine Kanun’un 16 ıncı maddesi ile 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına “yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına” ibaresi eklenmiştir.


Bu ekleme ile SSK’dan veya Bağ-Kur’dan veyahutta Emekli Sandıklarından emekli olan doktorlara hem emekli aylığını alıp hem de çalışma hakkı getirilmiştir.