YENİ UYGULAMALAR YAŞLILIK AYLIĞI İÇİN İŞTEN AYRILMAK ŞART MI?

28 Haziran 2021

İşten ayrılmadan yaşlılık aylığı istenebilir mi?

5510 sayılı Kanun ile hem çalışma hem yaşlılık aylığı alma uygulaması kaldırıldı.

Ancak 01.10.2008 öncesi herhangi bir şekilde sigortaya tabi olmuş (uzun vadeli sigorta) sigortalılar, hem çalışıp hem yaşlılık aylığı alabilecekler.

İş kazalarında sürekli iş göremezlik geliri için işten ayrılma şart değil.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 11.02.2020 tarih ve 2018/6723 E.  ,  2020/966 K. sayılı kararlarında işten ayrılmadan yaşlılık aylığı almaya başlayan sigortalının aylığını geri isteyen Kurumun açtığı davada “Davacı tahsis talebinde bulunduğu 06.01.2014 tarihinde işten ayrılmamış ise de, davacıya 506 sayılı Yasanın geçici 81. madde koşulları dikkate alınarak aylık bağlandığı, yaşlılık aylığından yararlanabilmek için işten ayrılma şartının 506 sayılı Yasanın 60/H maddesinde düzenlendiği ve bu maddenin 5510 sayılı Yasanın 106. maddesi ile mülga olduğu, işten ayrılma şartı 5510 sayılı Yasanın 28. maddesinde yeniden düzenlenmişse de, bu hükmün ilk defa 5510 sayılı yasaya göre sigortalı olanları kapsadığı, dolayısıyla davacı yönünden yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için çalıştığı işten ayrılmasını gerektiren yasal bir düzenlemenin bulunmadığının anlaşılması karşısında; sonuç itibariyle dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddî delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA,..”

karar vermiştir.

Ardından Anayasa Mahkemesinin  03.03.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan E.2019/104, K.2021/3 ve 14.01.2021 tarihli 506 sayılı yasanın 62 maddesinde yer alan ” …çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresi iptal edilmiştir.

O halde 01.10.2008 tarihinden önce herhangi bir şekilde Uzun Vadeli Sigorta kollarına tabi tescili olan veya borçlanmalar ile hizmeti bu tarihten geriye giden sigortalılar bakımından yaşlılık aylığı taleplerinde işten ayrılma şartı aranmayacaktır.

Ancak e -devlet üzerinden yapılan başvurularda işten ayrılmamış olanlar için tahsis talebi yapılamamaktadır. Yine SGK işlemlerinde işten ayrılmayanlara ret kararı verilmesine rastlanmaktadır.

Bir başka sorun ise kıdem tazminatına hak kazandıran hal olan yaşlılık aylığı başlamasına rağmen iş sözleşmesi sona ermemektedir. 1475’ün 14.maddesinde sözleşmenin yaşlılık aylığı ile feshi aranmaktadır. Bu hüküm yürürlükte olduğuna göre fesih olmadığına göre kıdem tazminatı hakkı doğmayacaktır. Bu hususun emsal içtihatlar ile nasıl gelişeceğini merak ediyoruz. Gelişme olduğunda paylaşmak isterim.